НАПРЯМИ ДІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ АПК

Автор(и)

  • Вероніка Юріївна Худолей Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, Ukraine

Ключові слова:

регіональний агропромисловий комплекс, організаційно-економічний механізм, розвиток, функціонування, принципи, забезпечення

Анотація

Запропоновано напрями дії організаційно-економічного механізму на забезпечення розвитку регіональних АПК. Під організаційно-економічним механізмом забезпечення розвитку регіональних АПК розглядається активна система певних важелів, методів, функцій, спрямованих на забезпечення розвитку регіональних АПК із гнучкими дуальними зовнішніми та внутрішніми зв’язками, що знаходиться у русі постійних змін під впливом біфуркаційних процесів середовища. Обґрунтовано, що функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення розвитку регіональних АПК повинно ґрунтуватися на принципах холізму, гнучкості та системності, що дасть можливість підвищити ефективність використання наявних ресурсів територій та прискорить реалізацію стратегічних заходів розвитку регіональних АПК. Дії організаційно-економічного механізму щодо забезпечення розвитку регіональних АПК повинні включати: бюджетне фінансування; виділення дотацій та субсидій щодо суб’єктів регіональних АПК; регулювання земельних відносин та цін; визначення пріоритетних напрямів інноваційного розвитку регіональних АПК та його сфер; підтримку розвитку підприємництва тощо.

Біографія автора

Вероніка Юріївна Худолей, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

доктор економічних наук, доцент, ректор

Посилання

Андрійчук В. Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 3–9.

Антонюк Г. Я. Проблеми розвитку АПК на сільських територіях Львівщини / Г. Я. Антонюк, Я. Й. Панюра // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2013. – Вип. 6 (104). – С. 220–228.

Бутко М. П. Методологія організації та ефективного функціонування регіонального АПК / М. П. Бутко, О. В. Мазур // Вісник Чернігівського державного технологічного універси-

тету. Серія «Економічні науки». – 2013. – № 2 (66).– С. 111–118.

Вихров М. С. Сущность организационно-экономического механизма управления агробизнесом / М. С. Вихров // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк, 2012. – Ч. 2. – С. 66–68.

Воробйов Є. М. Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та особливості / Є. М. Воробйов, Т. Ю. Гела // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. «Економіка». – 2010. – Вип. 2. – С. 15–20.

Іванюта В. Ф. Агропромисловий сектор як основа розвитку економіки сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / В. Ф. Іванюта // Ефективна економіка. – 2016. – № 1. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5003.

Коляденко С. В. Структурна трансформація в господарських комплексах АПК регіону / С. В. Коляденко // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 2 (53), т. 3.– С. 181–187.

Крюкова І. О. Організаційно-економічний механізм агропромислових формувань / І. О. Крюкова // Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки. – Одеса : ОДАУ, 2010. – Вип. 53.– С. 126–131.

Лопатюк Р. І. Організаційно-економічний механізм забезпечення виробництва аграрної сфери України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Р. І. Лопатюк. – Режим доступу :

http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/209/1/Orhanizatsiino-ekonomichnyi%20

mekhanizm%20zabezpechennia%20vyrobnytstva%20ahrarnoi%20sfery%20ukrainy%20v%20suchasn ykh%20umovakh.pdf.

Регіональні агропромислові комплекси України (теорія та практика розвитку) : монографія / П. П. Борщевський, В. О. Ушкаренко, Л. Г. Чернюк, Л. О. Мармуль. – К. : Наук. думка,

– 264 с.

Саблук П. Т. Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Украины / П. Т. Саблук // Экономика Украины. – 2008. – № 12. – С. 4–8.

Тивончук С. О. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення) / С. О. Тивончук, Я. О. Тивончук // Економіка АПК. – 2013. – № 7. – С. 98–106.

ТОП-10 стран по выращиванию пшеницы 2015 [Электронный ресурс] / Latifundist – национальной агропортал. – Режим доступа : http://latifundist.com/rating/top-10-stran-povyrashchivaniyu-pshenitsy.

Тульчинська С. О. Функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного процесу / С. О. Тульчинська // Стратегічні пріоритети : [наук.-аналітичний щоквартальний зб. НІСД при Президентові України / гол. ред. Ю. Г. Рубан]. – 2008. – № 1 (6). – С. 89–95.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ