ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГУ

Автор(и)

  • Артем Валерійович Тарасенко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Світлана Володимирівна Литвин Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Петро Вікторович Дубина Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

кредит, факторинг, фінансова послуга, фактор, дебіторська заборгованість, ринок фінансових послуг

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти функціонування та розвитку факторингу як окремої фінансової послуги, розглянуто питання історичного його зародження. Також було ідентифіковано та деталізовано передумови становлення факторингу, визначено його сутність, що було реалізовано через пізнання наявних підходів до визначення природи цієї послуги, які були розподілені на дві групи. У роботі систематизовано завдання факторингу та проаналізовано існуючі наукові концепції до розуміння його функцій, сформульовано авторську позицію щодо їх ідентифікації, розкрито сутність таких функцій.

Біографії авторів

Артем Валерійович Тарасенко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Світлана Володимирівна Литвин, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Петро Вікторович Дубина, Чернігівський національний технологічний університет

магістр

Посилання

Версаль Н. І. Теорія кредиту : навч. посіб. / Н. І. Версаль. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 483 c.

Глущенко С. В. Кредитний ринок: інститути та інструменти / С. В. Глущенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – 153 с

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1481374840853094.

Добровольська О. В. Ринок факторингових послуг: проблеми розвитку та перспективи / О. В. Добровольська // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2015. – № 1 (31). – С. 166–169.

Еш С. М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / С. М. Еш. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.

История развития и современная практика факторинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.raexpert.ru/researches/factoring/factoring/part2.

Інструменти та установи фінансового ринку. Енциклопедичний довідник / за ред. В. В. Фещенка. – К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2007. – 504 с.

Козакова М. О. Факторингові послуги на ринку короткострокового кредитування України / М. О. Козакова // Магістреріум. – 2014. – Вип. 56. Економічні студії. – С. 55–58.

Конарівська О. Б. Особливості розвитку факторингу на ринку фінансових послуг в Україні / О. Б. Конарівська // Вісник Національного університету водного господарства та природо-

користування. Серія «Економіка». – 2014. – Вип. 1 (65). – С. 182–188.

Лопушинський І. П. Механізм удосконалення регулювання факторингових послуг в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Лопушинський, А. А. Савченко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2013. – № 2. – Режим доступу : http://www.irbisbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&

S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ttpdu_2013_2_8.

Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку в контексті забезпечення економічної безпеки України : монографія / С. М. Шкарлет, О. І. Гонта, В. Г. Маргасова, М. В. Дубина. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 272 с.

Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку в контексті забезпечення економічної безпеки України : монографія / С. М. Шкарлет, О. І. Гонта, В. Г. Маргасова, М. В. Дубина. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 272 с.

Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К. : Знання, 2010. – 532 с.

Пальчук О. І. Факторинг на ринку фінансових послуг / О. І. Пальчук. – К., 2011. – 164 с.

Пальчук О. І. Факторинг як специфічна фінансова послуга / О.І. Пальчук // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку». – 2010. – № 682. – С. 168–173.

Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/print1476201952673317.

Радух Н. Б. Роль факторингових операцій у сучасних фінансових розрахунках / Н. Б. Радух // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. – 2016. – Т. 18, № 2 (69). – С. 123–126.

Фінансова енциклопедія / [Орлюк О. П., Воронова Л. К., Заверуха І. Б. та ін.] ; за заг. ред. О. П. Орлюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435- IV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1476201952673317.

Шишкіна О. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Видавець Брагинець О. В., 2016. – 692 с.

Шишкіна О. В. Теоретико-прикладні засади активізації функціонування і розвитку фінансових компаній / О. В. Шишкіна, І. В. Садчикова // Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колективна монографія. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 135–157.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ