ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Артур Віталійович Жаворонок Буковинський державний фінансово-економічний університет, Ukraine

Ключові слова:

операція, послуга, банк, банківська операція, банківський продукт, банківська послуга, нетрадиційна банківська послуга

Анотація

У статті досліджено основні наукові підходи до трактування дефініцій «послуга», «банківська послуга», «нетрадиційна банківська послуга», оскільки в українському законодавстві термін «банківські послуги» взагалі не використовується, а спостерігається підміна поняття «банківська послуга» поняттям «банківська операція», що поглиблює складність розуміння їх сутності. Запропоновано авторське визначення сутності зазначених термінів, з’ясовано характерні ознаки нетрадиційної банківської послуги через ідентифікацію класичних послуг та віднесення всіх інших до нетрадиційних. Також визначено найбільш поширені нетрадиційні банківські послуги та обґрунтовано переваги їхнього використання.

Біографія автора

Артур Віталійович Жаворонок, Буковинський державний фінансово-економічний університет

асистент

Посилання

Абаева Н. П. Конкурентоспособность банковских услуг / Н. П. Абаева, Л. Т. Хасанова. – Ульяновск : Улиту, 2012. – 118 с.

Аналіз нетрадиційних послуг банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://refoteka.ru/r-203674.html.

Банківські операції : навч. посіб. / В. І. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, І. С. Омельченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

Банковский менеджмент : учебник / под ред. О. И. Лаврушина. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2009. – 560 с.

Безклубий І. А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми : монографія / І. А. Безклубий. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 378 с.

Белякова В. П. Теоретичні засади продуктової політики банку [Електронний ресурс] / В. П. Белякова. – Режим доступу : http://victoriabeliakova.com/theoretical-basis-of-bank-productpolicy-general-description-of-product-policy-of-the-bank-and-itsorganiza-tional-aspects.

Борисов А. Б. Большой экономический словарь [Электронный ресурс] / А. Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2003. – 895 с. – Режим доступа : http://www.bank24.ru/info/glossary/?srch=%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%FF.

Веселова М. Ю. Современные подходы к трактовке понятия «банковская услуга» / М. Ю. Веселова // Молодой ученый. – 2013. – № 12. – С. 268–271.

Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org.

Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа : підручник / О. Д. Вовчак, Н. А. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564 с.

Дубина М. В. Поліваріантність трактувань змісту дефініцій «банківська операція», «банківська послуга», «банківський продукт» / М. В. Дубина // Наукові основи економічного розвитку України та світу : кол. моногр. / за заг. ред. О. В. Царенко, С. В. Коляденко, В. П. Ільчука. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – С. 235–267.

Егоров Е. В. Маркетинг банковских услуг : [учеб. пособие] / Е. В. Егоров, А. В. Романов, В. А. Романова – М. : ТЕИС, 1999. – 102 с.

Єгоричева С. Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

Коваленко Ю. Теоретичні аспекти сутності послуги та її види / Ю. Коваленко // Вісник КНТЕУ. – 2012. – № 2. – С. 44.

Косова Т. Д. Банківські операції : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 372 с.

Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. – М. : Вильямс, 2005. – 396 с.

Лютий І. О. Банківський маркетинг / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 776 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ