КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Iryna Sadchykova Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Olena Shyshkina Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

реальний сектор економіки, фінансове забезпечення, система фінансового забезпечення, механізм фінансового забезпечення, складові механізму фінансового забезпечення, методи фінансового забезпечення

Анотація

Проведено комплексне теоретико-методологічне дослідження концептуальних основ фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва реального сектору економіки. Досліджено сутність поняття «фінансове забезпечення» та подано авторське визначення. Розкрито систему принципів системи фінансового забезпечення, що дозволило визначити сутність та зміст механізму фінансового забезпечення, який представлено як сукупність методів, прийомів, інструментів та важелів. Визначено перелік методів фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємства, які можна застосовувати з урахуванням їх особливостей для забезпечення успішного розвитку підприємства.

Біографії авторів

Iryna Sadchykova, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Olena Shyshkina, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Dikan, L.V. (2007). Finansove zabezpechennya diіalnosti pidpryіemstva: sutnist ta dzherela [Financial support of the enterprise activity: essence and sources]. Ekonomika rozvytku – Development Economics, no. 3 (43), pp. 65–68 (in Ukrainian).

Zyanko, V.V. (2015). Sutnist ta dzherela finansovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti malykh pidpryiemstv [Essence and sources of financial support of innovation activity of small enterprises]. Bulletin of the Vinnytsia Polytechnic Institute – Bulletin of the Vinnytsia Polytechnic Institute, no. 4, pp. 57–62 (in Ukrainian).

Zyanko, V.V. (2015). Innovatsiina diialnistʹ pidpryiemstv ta yii finansove zabezpechennia v umovakh transformatsiinykh zmin ekonomiky Ukrainy [Innovative activity of enterprises and its financial support in the conditions of transformational changes of economics of Ukraine]. Vinnytsia: UNIVERSUM-Vinnytsia (in Ukrainian).

Pavlova, L.N. (2003). Fynansovyy menedzhment [Financial management]. Moscow: UNITIDANA (in Russian).

Oparin, V.M. (2002). Finances (Zahalna teoriia) [Finances (General theory)]. Kyiv: KNEU (in Ukrainian).

Zabastansky, M.M. (2006). Rol finansovoho zabezpechennia v funktsionuvanni pidpryiemstv komunalnoho hospodarstva [The Role of Financial Support in the Functioning of Utility Enterprises].

Pidvyshchennia efektyvnosti formuvannia ta vykorystannia finansovykh resursiv v umovakh transformatsiynykh zmin v ekonomitsi Ukrainy: zbirnyk materialiv kruhloho stolu – Improving the Effectiveness

of the Formation and Use of Financial Resources in Conditions of Transformation Changes in the Economy of Ukraine: Collection of Round Table Materials. Chernihiv: RVC «Desnyanska Pravda», pp. 68–74 (in Ukrainian).

Rodionova, V.M., Vavilov, V.Ya & Goncharenko, L.I., Rodionova, V.M. ed. (1993). Finansy [Finances]. Moscow: Finance and Statistics (in Russian).

Yuriy, S.I. (ed.) (2002). Finansy: vyshkil studii [Finance: training of the studio]. Ternopil: Carte Blanche (in Ukrainian).

Zyatkovskaya, L.I. (2007). Metodolohichni zasady finansovoho zabezpechennya pidpryiemstv [Methodological principles of financial support of enterprises]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, no. 6, pp. 148–155 in Ukrainian).

Moskal, O.I. (2001). Finansove zabezpechennia rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva rehionu (na materialakh Chernivetskoi oblasti) [Financial support for the development of agro-industrial production in the region (on materials of the Chernivtsi region)]. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv (in Ukrainian).

Kvaternik, K.Yu. (2010). Kontseptualni zasady formuvannia finansovoho zabezpechennia zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Conceptual Principles of Formation of Financial

Support for Foreign Economic Activity of an Enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Khmelnitsky National University, vol. 3, no. 6, pp. 106–111 (in Ukrainian).

Sydorenko, I.V. (2008). Investytsiine zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku transportnodorozhnoho kompleksu rehionu [Investment support of innovative development of the transport-road complex of the region]. Visnyk CHDTU – Bulletin of the ChTTU, no. 32, pp. 236–242 (in Ukrainian).

Khoroshko, V.A. (2013). Metody finansovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva [Methods of financial support of innovative activity of the enterprise]. Upravlinnya rozvytkom – Development management, no. 12, pp. 35–37. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_12_17.

Kalchenko, O.M. (2009). Venchurnyy biznes: zarubizhnyy ta vitchyznyanyy dosvid [Venture business: foreign and domestic experience]. Visnyk Chernihivsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho

universytetu. Seriya : Ekonomichni nauky – Bulletin of the Chernihiv State Technological University. Series: Economic Sciences, no. 35, pp. 165–172 (in Ukrainian).

Zyanko, V.V. (2014). Superechnosti rozvytku innovatsiinoho pidpryiemnytstva v Ukraini ta yoho finansove zabezpechennia [Contradictions in the Development of Innovative Entrepreneurship in Ukraine and its Financial Provision]. XI Mizhn. nauk.-prakt. konf. «Svitovi tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku finansovoyi systemy Ukrayiny» – The XI Intern. sci. pract. Conf. «World Trends and Prospects for the Development of the Financial System in Ukraine» (October 30-31, 2014). Kyiv, pp. 26–29 (in Ukrainian).

Sadchykova, I.V. (2016). Formy i metody stymulyuvannya innovatora v realizatsiyi innovatsiynoho rozvytku natsionalʹnoyi ekonomiky [Forms and methods of stimulating the innovator in the implementation of innovative development of the national economy]. Proceeding of the Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z problem vyshchoyi osvity i nauky «Perspektyvy rozvytku rehioniv Ukrayiny v umovakh intehratsiynykh vyklykiv» – Materials of the International Scientific and Practical Conference on Higher Education and Science Issues «Prospects of the development of the regions of Ukraine in the context of integration challenges» (October 6-7, 2016). Lutsk: Lutsk National Technical University, pp. 27–28 (in Ukrainian).

Ilchuk, V.P. ed. (2016). Innovatsiyno-investytsiyni zasady stiykoho rozvytku bazovykh haluzey natsionalʹnoho hospodarstva [Innovative-investment fundamentals of sustainable development of basic branches of the national economy]. Chernihiv: Chernihiv. Nats. technol. un-t (in Ukrainian).

Shyshkina, O.V., Sadchikova, I.V., Lavrov, R.V. (2017). Teoretyko- metodolohichni zasady funktsionuvannya i rozvytku subʺyektiv pidpryyemnytstva realʹnoho sektoru ekonomiky [Theoretical and methodological principles of functioning and development of business entities in the real sector of economy]. Ilchuk. V.P. (ed.) Finansove zabezpechennya rozvytku subʺyektiv pidpryyemnytstva realʹnoho

sektoru ekonomiky – Financial support for the development of entrepreneurship in the real sector of the economy. Chernihiv: ChNTU, pp. 6–25 (in Ukrainian).

Shyshkina, O.V. Ryzyky finansovoho zabezpechennya innovatsiyno-investytsiynoho rozvytku promyslovykh pidpryyemstv [Risks of financial support of innovation and investment development of industrial enterprises ]. Proceeding of the Materialy Yuvileinoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 70-richchiu Bukovynskoho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu

“Innovatsiyni vymiry rozvytku ekonomiky v umovakh hlobalizatsiyi» – Materials of the Jubilee International Scientific and Practical Conference devoted to the 70th anniversary of the Bukovinian State Financial and Economic University «Innovative Dimensions of Economic Development in a Globalizing» (Chernivtsi, October 15, 2014). Chernivtsi: Tekhnodruk, pp. 233–236 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ