УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТРАНСФЕРНОЇ ПОЛІТИКИ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Степан Васильович Куйбіда Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine

Ключові слова:

трансфер, технології, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, інновації

Анотація

Проаналізовано сучасні тенденції та закономірності розвитку трансферу технологій в Україні. Визначено інструменти, за допомогою яких здійснюється державна політика регулювання інноваційної діяльності та трансферу технологій. Досліджено перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні та впливу на ці процеси державної структурної політики

Біографія автора

Степан Васильович Куйбіда, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант

Посилання

Філіпенко А. С. Світова економіка / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков. – К. : Либідь, 2000. – 582 с.

Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот, Я. М. Столярчук, та ін.]; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А. М. Поручника. – К. : КНЕУ, 2011. – 703 с.

Козаченко Р. П. Міжнародний трансфер технологій в забезпеченні конкурентного розвитку країн : дис. … канд. ек. наук : спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Козаченко Р. П. ; Національний авіаційний університет – К., 2016. – 215 с.

Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. – К. : Департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції, 2011. – 12 с.

High-technology exports [Електронний ресурс] // The world bank. – 2016. – Режим доступу :

https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS.

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». – К. : НІСД, 2017. – 928 с.

Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. Том 3. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. Остаточний варіант (проект від 19.10.2011). – К. : Фенікс, 2011. – 76 с. – (проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні»).

Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2015 рік // Міністерство освіти і науки України Український інститут науково-технічної і економічної інформації. – К., 2016. – С. 199.

Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2016 рік // Міністерство освіти і науки України Український інститут науково-технічної і економічної інформації. – К., 2017. – С. 131.

Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків [Електронний ресурс] : Закон України від 16 липня 1999 р. № 991-XIV. – Режим доступу :

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/991-14.

Про Державний бюджет України на 2005 рік [Електронний ресурс] : Закон України від 5 січня 2006 р. № 2285-15. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2285-15/page.

Точиліна І. В. Аналіз основних тенденцій щодо надання податкових пільг в Україні в контексті стимулювання інноваційного розвитку / І. В. Точиліна // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 112-117.

Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/182-19.

Антоненко І. Співробітництво України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями – шлях до стабільності та розвитку в період кризи [Електронний ресурс] / І. Антоненко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2009_13/Antonenkо.pdf.

Бажал Ю. М. Знаннєва економіка – економіка конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Ю. М. Бажал // Інформаційне суспільство. Шлях України. – Режим доступу :

www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/414/1/Bazhal/Znanneva_economica.pdf.

Кравчун О. С. Трансфер ідей і технологій: геоекономічні вимоги / Кравчун О. С. // Наука як ресурс модернізаційної стратегії держави : матеріали наук. конф. (Київ, 16 трав. 2012 р.) : у 2 т. – К. : НАДУ, 2012. – Т.1. – С. 156–157.

Крючкова В. І. Структурні чинники розвитку економіки України : монографія / В. І.Крючкова. – К. : Наукова думка, 2004. – 319 с.

Череп А. В. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності / А. В. Череп, О. Ф. Андронова. – К. : Кондор, 2007. – 356 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ