РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ТРУДОВОЇ ПРОДУКТИВНОЇ АКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Nadiia Yushchenko Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

абсолютний приріст, адекватна модель, прогнозований показник, ряд динаміки, тенденція розвитку, швидкість зростання

Анотація

У статті узагальнено теоретичні та практичні аспекти методів попереднього вибору кривих зростання і кількісного оцінювання їхніх параметрів, систематизовано та проаналізовані види трендових моделей для економічного аналізу й екстраполяційного прогнозування динаміки на основі часових рядів

Біографія автора

Nadiia Yushchenko, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Tsili staloho rozvytku 2016-2030 [Sustainable Development Objectives 2016-2030] A/RES/70/1. Retrieved from http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.

Pro zatverdzhennya Tymchasovykh metodychnykh rekomendatsiy rozrakhunku produktyvnosti pratsi v tsilomu v ekonomitsi ta za vydamy ekonomichnoi diіalnosti: Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy [On approval of Provisional methodological recommendations for calculating labor productivity in general in the economy and by types of economic activity: Resolution of the Ministry of Economy of Ukraine]. № 916 (December 26, 2008). Retrieved from http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&tag=MetodichniRekomendatsii&pageNumber=2.

Lisogor, L. S. Produktyvnist pratsi v Ukraini: problemy ta perspektyvy pidvyshchennіa [Labor productivity in Ukraine: problems and prospects for improvement]. Problemy rynku pratsi – Labor market issues. Retrieved from https://dse.org.ua/arhcive/14/14.pdf.

Heyets, V. M., Semynozhenko, V. P. & Kvasnyuk, B. E. (Eds.) (2007). Stratehichni vyklyky XXI stolittya suspil’stvu ta ekonomitsi Ukrayiny [Strategic Challenges of the 21st Century for the Society and Economy of Ukraine]. Kyiv: Phoenix [in Ukrainian].

Zayukov, I. V. (2015). Produktyvnist’ pratsi v konteksti zabezpechennya innovatsiynoho rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Labor productivity in the context of providing innovative development of the Ukrainian economy]. Ekonomika: realiyi chasu – Economy: realities of time, 2 (18), 236-242. Retrieved from http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html.

Baklanov, G. I. & Kildyshev, G. S. (Eds.) (1981). Statystycheskoe yzuchenye proyzvodytel’nosty truda [Statistical study of labor productivity]. Uchenye zapysky po statystyke – Scientific notes on statistics, 41. Moscow: Nauka (in Russian).

Vikipediya [Wikipedia]. ru.wikipedia.org. Retrieved from https://ru.wikipedia.org. 8. Produktyvnist pratsi ta produktyvnist kapitalu. Kyiv-2017 [Labor productivity and capital productivity. Kyiv-2017]. Ofitsiynyy veb-sayt Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny [Site of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine]. me.gov.ua/. Retrieved from http://me.gov.ua.

Produktyvnist pratsi ta produktyvnist kapitalu. Kyiv-2017 [Labor productivity and capital productivity. Kyiv-2017]. Ofitsiynyy veb-sayt Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny [Site of the

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine]. me.gov.ua/. Retrieved from http://me.gov.ua

Federatsiia profspilok Ukrainy. Informatsiino-analitychni materialy na zasidannia NT·SER do pytannia pro stan reformuvannya oplaty pratsi [Federation of Trade Unions of Ukraine. Information and analytical materials for the meeting of the NTSEC to the question of the state of labor remuneration reform]. Kyiv, 2014. Retrieved from http://www.ntser.gov.ua/split/files/content/p1-ps.doc.

Krashcha kvalifikatsiia pratsivnykiv vazhlyva dlia rozvytku ekonomiky Ukrainy [The best qualification of employees is important for the development of Ukraine’s economy]. Retrieved from

http://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2017/06/08/a-better-skilled-workforce-is-essential-toboosting-ukraines-economy.

Pro zatverdzhennya Natsional’noyi ramky kvalifikatsiy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny [On Approval of the National Qualifications Framework: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. № 1341 (November 23, 2011). Retrieved from http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1341-2011-%D0%BF.

Yushchenko, N. L., Yushchenko, T. L. & Rakhmankulova, M. A. (2009). Profunktsionuvannya rynku pratsi ta problemu zaynyatosti molodi v umovakh ekonomichnoyi kryzy [On the functioning of the labor market and the problem of youth employment in the conditions of the economic

crisis]. Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu – Bulletin of the Chernihiv State Technological University, 38, 289-298 [in Ukrainian].

Grishnova, O. A. (Ed.). (2011). Trudovyy potentsial Ukrayiny: otsinka stanu, efektyvnist’ vykorystannya, stratehichni napryamy rozvytku [Labor potential of Ukraine: assessment of the state, efficiency of use, strategic directions of development]. Cherkasy: „MacLeut” Ltd. [in Ukrainian].

Proekt Planu derzhavnykh statystychnykh sposterezhen’ na 2017 rik [Draft State Statistical Survey Plan for 2017]. Ofitsiynyi veb-sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrainy [Site of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua/. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Yushchenko, N. L. (2013). Orhanizatsiia operatyvnoho obliku personalnykh dosiahnen pratsivnykiv za dopomohoiu kompiuternoi informatsiinoi systemy yak diievyi zasib stymuliuvannia trudovoi diialnosti [Organization of the operational accounting of personal achievements of employees through the computer information system as an effective means of stimulating labor activity]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia „Ekonomichni nauky” – Visnyk of Chernihiv State Technological University. Series „Economic Sciences”, 3 (68), 185–192 [in Ukrainian].

Yushchenko, N. L. (2016). Statystychnyi analiz serednoi zarobitnoi platy v Ukraini ta krainakh Yevropeys’koho Soyuzu [Statistical analysis of average wages in Ukraine and the European Union]. Ekonomichnyy analiz – Economic analysis, 24, 1, 92–105 [in Ukrainian].

Ekonomichna pravda [Economic truth]. epravda.com.ua. Retrieved from http://www.epravda. com.ua/news/2015/12/21/573253/.

Ukraine Jobs Study. Fostering Productivity and Job Creation. Report No. 32721-UA. World Bank, Human Development Sector Unit. February 10, 2006.

Balabanyuk J. Yak pidvyshchyty produktyvnist’ pratsi ukrayintsiv: 6 osnovnykh problem upravlinnya trudovymy resursamy ta shlyakhy yikh podolannya [How to increase productivity of Ukrainians: 6 main problems of labor resource management and ways to overcome them]. Retrieved from

http://forbes.net.ua/ua/opinions/1402269-yak-pidvishchiti-produktivnist-praci-ukrayinciv.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ