АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Максим Вікторович Дубина Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Артур Віталійович Жаворонок Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine
  • Петро Вікторович Дубина Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

кредит, факторинг, факторингова послуга, фінансова послуга, фактор, фінансова установа, фінансова компанія

Анотація

У статті проведено дослідження особливостей надання факторингових послуг в Україні, визначено основні типи виробників таких послуг та описано специфічні риси їх функціонування у межах ринку зазначених послуг. Також проведено дослідження сучасного стану ринку факторингових послуг в Україні, що було реалізовано через ана- ліз відповідної статистичної інформації про діяльність фінансових компаній на такому ринку. У статті ідентифіковано базові проблеми його розбудови, що на сьогодні існують в Україні, обґрунтовано заходи їх вирішення

Біографії авторів

Максим Вікторович Дубина, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Артур Віталійович Жаворонок, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

асистент

Петро Вікторович Дубина, Чернігівський національний технологічний університет

магістр

Посилання

Добровольська О. В. Ринок факторингових послуг: проблеми розвитку та перспективи / О. В. Добровольська // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2015. –

№ 1 (31). – С. 166–169.

Інформація про стан і розвиток фінансових компаній, лізингодавців та ломбардів України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу : https://nfp.gov.ua/content/stan-irozvitok-finansovih.html.

Козакова М. О. Факторингові послуги на ринку короткострокового кредитування України / М. О. Козакова // Магістреріум. – 2014. – Вип. 56. Економічні студії. – С. 55–58.

Колодізєва С. О. Розвиток ринку факторингових послуг України в умовах європейської інтеграції / С. О. Колодізєва // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1. – С. 282–287.

Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку в контексті забезпечення економічної безпеки України : монографія / С. М. Шкарлет, О. І. Гонта, В. Г. Маргасова, М. В. Дубина. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 272 с.

Момот Л. В. Розвиток факторингу в Україні / Л. В. Момот // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 100–107.

Особливості функціонування фінансових компаній на ринку фінансових послуг України / М. В. Дубина, О. О. Тарасенко, Я. Ю. Горна, К. В. Нітченко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4 (4). – С. 293–301.

Пальчук О. І. Факторинг як специфічна фінансова послуга / О. І. Пальчук // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку». – 2010. – № 682. – С. 168–173.

Положення про Державний реєстр фінансових установ [Електронний ресурс] : затв. Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0797-03.

Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/print1476201952673317.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] : Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

Тригуб О. В. Специфіка діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових послуг / О. В. Тригуб // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 284–291.

Шишкіна О. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Видавець Брагинець О.В., 2016. – 692 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ