БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ: ІНТЕРЕСИ КОРИСТУВАЧІВ ТА ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ

Автор(и)

  • Олена Олексіївна Гончаренко Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Ukraine

Ключові слова:

користувач, користувач бухгалтерської звітності, інтереси користувачів, небанківські фінансово-кредитні установи, інформаційні запити користувачів

Анотація

Світова тенденція до відкритості бізнесу стимулює вітчизняних суб’єктів господарювання підвищувати якість та корисність звітності, що неможливо без чіткої ідентифікації інтересів користувачів бухгалтерської звітності. У статті здійснено групування користувачів бухгалтерської звітності небанківських фінансово-кредитних установ на основі окреслення їхніх інтересів та участі у прийнятті управлінських рішень для ідентифікації можливостей та спо- собів їх впливу на форми представлення, зміст, якість звітної інформації для забезпечення її корисності. Обґрунтовано обумовленість формування бухгалтерської звітності та представлення її показників когерентним характером сто- сунків «продуцент – користувач». Здійснена систематизація користувачів бухгалтерської звітності небанківських фінансово-кредитних установ відповідно до їхніх інформаційних потреб стала підґрунтям побудови матриці користувачів бухгалтерської звітності, на основі якої ідентифіковано пріоритетність у задоволенні інтересів користувачів, що може змінюватись згідно з рішеннями власників та/або вищого управлінського персоналу.

Біографія автора

Олена Олексіївна Гончаренко, Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

кандидат економічних наук, доцент, професор

Посилання

Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика : пер. с англ. / А. Апчерч ; под ред. проф. Я. В. Соколова. − М. : Финансы и статистика, 2002. − 952 с.

Астахов В. П. Бухгалтерский финансовый учет / В. П. Астахов. − Ростов-на-Дону : Издательский центр «МарТ», 2002. − 832 с.

Бакурова Г. В. Значення фінансової звітності підприємств для прийняття рішень на її основі / Г. В. Бакурова, О.І. Трохимець // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. ‒ 2013. ‒ № 1 (70). ‒ С. 92-95.

Большой бухгалтерский словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. − М. : Институт новой экономики, 1999. − 574 с.

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік в Україні / Ф.Ф. Бутинець. ‒ Житомир : ЖДТУ, 2003. ‒ 524 с.

Велш Глен А. Основи фінансового обліку : [пер. з англ.] / Глен А. Велш, Деніел Г. Шорт. ‒ К. : Основи, 1999. ‒ 944 с.

Верига Ю. А. Звітність підприємств : навч. посіб. / Ю. А. Верига, З. М. Левченко, І. Д. Ватуля. − 2-ге видання, доп. і перероб. − К. : Центр учбової літератури, 2008. − 776 с.

Голов С. Ф. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку / С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 4. – С. 3–13.

Давидов Г. М. Звітність підприємств : навч. посіб. / Г. М. Давидов, Н. С. Шалімова. – К. : Знання, 2010. – 623 с.

Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / К. Друри. − М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. − 419 с.

Друри К. Управленческий и производственный учет. Учебный комплекс для студентов вузов / К. Друри ; пер. с англ. [В. П. Егорова]. – 6-е изд. − М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. − 1423 с.

Ефимова О. В. Анализ финансовой отчетности / О. В. Ефимова, М. В. Мельник. – М. : Омега-Л, 2009. – 451 с.

Євдокимов В. В. Асиметрія бухгалтерської інформації та шляхи її мінімізації / В.В. Євдокимов // Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 3 (21). − С. 135–146.

Жук В. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки : монографія / В. М. Жук. − К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 648 с.

Звітність підприємств: навч. посіб. / [А. В. Алексєєва, А. П. Шаповалова, Г. В. Уманців, О. Г. Веренич]. ‒ К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. ‒ 373 с.

Кондраков Н. П. Последствия принимаемых решений в учетной политике организации / Н. П. Кондраков // Бухгалтерский учет. − 2008. − № 1. − С. 5–12.

Крупка Я. Д. Користувачі облікової інформації та проблеми задоволення їх інформаційних потреб / Я.Д. Крупка // Вісник ЖДТУ. ‒ 2010. ‒ № 3 (53). ‒ С. 132–134.

Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика : [монографія] / С. А. Кузнецова. – Мелітополь : Таврійський державний агротехнологічний університет, 2007. – 297 с.

Кучеренко Т. Є. Звітність підприємств: підручник / Т.Є. Кучеренко, В.С. Уланчук, О.Г. Шайко ; за ред. В.С. Уланчука. ‒ К. : Знання, 2008. ‒ 492 с.

Ловінська Л. Г. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях : навч. посіб. / Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник, Л. О. Галат. – К. : КНЕУ, 2005. – 329 с.

Лунякіна Л. В. Фінансова звітність як елемент формування інформаційного середовища / Л. В. Лунякіна, А. С. Ярошенко // Молодіжний економічний дайджест. − 2014. − № 1 (1). − С. 114–118.

Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений / Д. Миддлтон ; [пер. с англ. ; под. ред. И. И. Елисеевой]. ‒ М. : Аудит, ЮНИТИ, 1997. ‒ 408 с.

Милявська Е. П. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Е. П. Милявська, М. Ю. Мілявський, Н. В. Чередниченко. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 228 с.

Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл ; [пер. з англ. ; под ред. Я. В. Соколова]. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 496 с.

Озеран А. В. Обґрунтування фінансової звітності як джерела фінансової інформації / А. В. Озеран // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць. − 2012. – Вип. 20. − С. 340–347.

Озеран А. В. Сучасний погляд на мету фінансової звітності відповідно до інформаційних потреб її користувачів / А. В. Озеран // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – 2014. – Вип. 9, ч. 2. – С. 189–193.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print.

Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : [навч. посіб. для студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів] / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. ‒ 2-ге вид., стер. ‒ К. : Знання, 2008. ‒ 663 с.

Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 22.04.1993 р. № 3125-XII. − Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

Семчук І. В. Звітність підприємств як джерело інформації для користувачів / І. В. Семчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2007. – Вип. 1 (7). – С. 174–185.

Скакун Л. А. Стратегічна перебудова та потреба трансформаційних змін фінансової звітності / Л.А. Скакун // Проблеми розвитку економіки на національному та міжнародному рівні: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. − Тернопіль, 2015. − С. 61-65.

Словник української мови : в 11 томах [Електронний ресурс]. ‒ К. : Наукова думка, 1972. – Том 3. ‒ С. 129. ‒ Режим доступу : http://sum.in.ua/s/zainteresovanyj.

Хендриксен Э. С. Теория бухгалтерского учета / Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда ; пер. с англ. ; под ред. проф. Я. В. Соколова. − М. : Финансы и статистика, 2000. − 576 с.

Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посіб. / Ю. С. ЦалЦалко. ‒ 2-ге вид., перероб. і доп. ‒ К. : ЦУЛ, 2002. ‒ 360 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ