СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор(и)

  • Лілія Борисівна Мартинова Хмельницький національний університет, Ukraine

Ключові слова:

соціальна політика, соціальний захист, соціальні стандарти, соціальні гарантії, людський потенціал

Анотація

Розглянуто питання соціалізації економіки та участі держави у цьому процесі. Визначено сутність соціальної політики, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності людського потенціалу. Розглянуті форми, принципи та цілі соціального захисту населення. Сформована комплексна система соціального захисту в забезпеченні розвитку людського потенціалу. Встановлено завдання державних соціальних стандартів у забезпеченні соціального захисту як засобу збереження людського потенціалу населення. Запропонована компонентна ієрархічна схема принципів соціальної політики, соціального захисту та надання соціальних послуг населенню. Обґрунтовано принципові засади соціальної справедливості в ринкових умовах.

Біографія автора

Лілія Борисівна Мартинова, Хмельницький національний університет

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Titmuss, R. (1967). Welfare State and Welfare Society. London, p. 15, 20, 22.

Щодо засад реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва в Україні [Електронний ресурс] : аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1596.

Новіков В. Соціальні наслідки Євроінтеграції України. Система охорони здоров’я [Електронний ресурс] / В. Новіков, К. Никонюк. – Режим доступу : http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/09542.pdf.

Системи соціального страхування зарубіжних країн : навч. посіб. / Г. В. Григораш, Т. Ф. Григораш, В. Я. Олійник, І. Т. Субачов. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 144 с.

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/16/98-вр.

Скуратівський В. А. Основи соціальної політики / В. А. Скуратівський, О. М. Палій, Е. М. Лібанова. – К. : МАУП, 2002. – 200 с.

Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики : колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2014. – 380 с.

Балтачеєва Н. А. Системна трансформація соціальної політики в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. : 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Н. А. Балтачеєва. – Донецьк : Донецький нац. ун-т, 2011. – 41 с.

Онікієнко В. В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення : [науково-аналітична монографія] / В. В. Онікієнко. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2013. – 456 с.

Макарова О. В. Соціальна політика в Україні : монографія / О. В. Макарова ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – К., 2015. – 244 с.

Антропов В. В. Экономические модели социальной защиты населения в государствах ЕС : дис. ...д-ра экон. наук : спец. 08.00.14 / В. В. Антропов. – М., 2007.

Пал Леслі А. Аналіз державної політики / Пал Леслі А. ; пер. з англ. Іван Дзюб. – К. : Основи, 1999. – 422 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ