ПОНЯТТЯ СТРУКТУРИ І СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • Алла Рубенівна Ходжаян Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки, Ukraine

Ключові слова:

принципи системно-структурного підходу, галузева структура, технологічна структура, відтворювальні пропорції, структурні трансформації

Анотація

Досліджено поняття структури і визначено сутнісні характеристики понятійного апарату теорії економічної структури. З позицій системно-структурного підходу охарактеризовано принципи дослідження організації і розвитку економічної системи, серед яких принцип цілісності, системності, структурності, ієрархічності. Запропоновано доповнити основні методологічні принципи дослідження структури економіки принципом стійкості для відображення особливостей її динаміки в умовах негативних впливів зовнішнього середовища, відповідно до якого виокремлюють стійкі та нестійкі економічні структури. Охарактеризовано структуру економіки як складного поліструктурного утворення. Сформульовано концептуальні підходи до структурування економіки.

Біографія автора

Алла Рубенівна Ходжаян, Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки

аспірантка

Посилання

Ігнатюк А. І. Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання : монографія /А. І. Ігнатюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 465 с.

Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання: монографія / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко та ін. ; за заг. ред.А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 652 с.

Приходько Т. Структурна трансформація економіки і стабільне економічне зростання /Моделі ендогенного зростання економіки України / за ред. М. І. Скрипниченко. – К. : Ін-т екон.та прогноз., 2007. – 576 с.

Прушківська Е. В. Еволюція концепцій структурування національної економіки /Е. В. Прушківська // Проблеми економіки. – 2013. – № 2. – С. 87–94.

Щукін Б. М. Структурні параметри економіки України в порівнянні з розвинутими країнами (з даних таблиць «витрати-випуск») / Б. М. Щукін, А. М. Куканова, Н. І. Шабранська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. –№ 12. – С. 17–24.

Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [Геєць В. М., Шинкарук Л. В., Артьомова Т. І. та ін.] ; за ред. Л. В. Шинкарук ; НАН України ; Ін-тут екон. та прогнозув. – К., 2011. – С.45–52. (696 с.)

Берталанфи фон Людвиг. Общая теория систем – критический обзор //Исследования по общей теории систем : сборник переводов / общ. ред. и вст. ст. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. – М. : Прогресс, 1969. – С. 23–82.

Згуровский М. З. Исследование социальных процессов на основе методологии системного анализа / М. З. Згуровский, А. В. Доброногов, Т. Н. Померанцева. – К. : Наукова думка, 1997. – 222 с.

Теплов Б. М. О Максе Вертгеймере, основателе гештальтпсихологии // Вопросы психологии. – 1981. – № 6. – С. 116–132.

Казинец Л. С. О сущности и экономической природе показателей структуры / Л. С. Казинец // Вестник статистики. – 1976. – № 1.

Казинец Л. С. Измерение структурных сдвигов в экономике / Л. С. Казинец. – М. : Эконом., 1969. – 167 с.

Новицький В. С. Структурні перетворення промисловості та економічне зростання [Електронний ресурс] / В. С.Новицький. – Режим доступу : www. kmu.gov.ua.

Павловський М. А. Стійкість економічної системи – необхідна умова стратегії економічного і соціального розвитку України / М. А. Павловський // Матеріали наукової конференції «Україна на

порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку». – К. : НТУУ КПІ, 2001. – С. 296.

Бачурин А. Основные условия устойчивости экономики / А. Бачурин // Экономист. – 1998. – № 11. – С. 34–42.

Yves Charbit; Arundhati Virmani (2002). The Political Failure of an Economic Theory: Physiocracy, Population, Vol. 57, No. 6. (Nov. – Dec., 2002), pp. 855–883.

Глазьев А. Теория долгосрочного технико-экономического развития / А. Глазьев. − М. : Властелин, 1993. – 310 с.

Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: избранные труды / Н. Д. Кондратьев ; под ред. академика РАН Л. И. Абалкина. − М. : Экономика, 2002. – 767 с.

Colin Clark. The Conditions of Economic Progress / Colin Clark // The Economic Journal. – Apr., 1941. – Vol. 51, No. 201. – Рp. 120–124.

Экономическая теория: истоки и перспективы. – М. : Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2006. – 999 с.

Блауг М. Путеводитель по «Капиталу» / М. Блауг // Экономическая мысль в ретроспективе. – М. : Дело, 1994. – С. 246–264.

Coase, Ronald H. The Institutional Structure of Production / Coase, Ronald H. // The American Economic Review. – Sep., 1992. – Vol. 82, No. 4. – Рp. 713–719.

System of National Accounts 2008 [Електронний ресурс] / [European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development, United Nations, World Bank]. – Нью-Йорк, 2009. – p. 722. – Режим доступу : https://unstats.un.org/

unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf.

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 820 с.

Красильников О. Ю. Структурные сдвиги в экономике : монография / О. Ю. Красильников. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2001. –164 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ