ПРОБЛЕМИ ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ

Автор(и)

  • Олена Іванівна Гонта Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

економіка регіону, національна економіка, трудовий потенціал, економічне зростання, диспропорційність

Анотація

У статті розглянуто зовнішні та внутрішні чинники накопичення проблем, пов’язаних із диспропорційністю економічного зростання національного господарства України та її регіонів. Наголошено на факторах транснаціо-
налізації економіки регіонів та активізації міграції молоді як важливої частини структури трудового потенціалу країни. Запропоновані структурно-ункціональні та інституціональні шляхи подолання небажаних соціально-економічних явищ з урахуванням найбільш вдалого досвіду розвинутих країн.

Біографія автора

Олена Іванівна Гонта, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор

Посилання

Аникин А. В. Шотландский мудрец: Адам Смит. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва: Эксмо, 2007. С. 879–901.

Вдовічен А., Круглянко А. Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 1 (163). С. 220–231.

Гоффе Н. В. Социальная составляющая региональной политики на Западе. Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 4. С. 63–70.

Державне управління регіональним розвитком України: монографія / за ред. В. Є. Вороніна, Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2010. 288 с.

Долішній М. І., Злупко С. М. Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її компоненти. Регіональна економіка. 1997. № 3. С. 28–35.

Євросоюз пояснив пріоритети бюджету на 2014–2020 роки. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/yevrosoyuz-poyasniv-prioriteti-byudzhetu-na-2014-2020-roki.html.

Кузнецов А. Межрегиональные контрасты в Европейском союзе. URL: www.perspektivy.info.

Пирог О. В. Стратегічні перспективи економічного розвитку національної економіки України. Бізнес Інформ. 2011. № 11. С. 32–34.

Региональные диспропорции как барьер на пути интеграции. URL: www.xserver.ru.

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: монографія / за ред. З. С. Варналія. Київ: Знання України, 2005. 498 с.

Романюк С. А. Основні напрями трансформації регіональної політики Європейського Союзу. Экономика и управление. 2013. № 2. С. 76–82.

Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія / В. М. Геєць та ін.; за ред. д-ра екон. наук Л. В. Шинкарук. Київ, 2011. 696 с.

Трансформації в глобальній економіці та Україна: монографія / за заг. ред. І. М. Школи та О. В. Бабінської. Чернівці: Друк Арт, 2014. 416 с.

Федорук А. Диспропорції регіонального розвитку в ЄС. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 11. URL: www.dy.nayka.com.ua.

Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення. Економіка України. 2008. № 7. С. 4–12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ