РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СТРАХОВОЇ ДОВІРИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Максим Вікторович Дубина Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5305-7815
  • Тетяна Володимирівна Савченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

ринок страхових послуг, страхова довіра, система захисту прав страхувальників, саморегулююча організація, фінансова стійкість страховика, механізми гарантування страхових виплат

Анотація

У статті проведено дослідження системи захисту прав споживачів страхових послуг з метою підвищення рівня їхньої довіри до діяльності страховиків. У результаті аналізу було визначено основні причини існування низької
страхової культури в українському суспільстві та запропоновано заходи розбудови ринку страхових послуг через підвищення рівня захищеності споживачів відповідних послуг. До таких напрямків були віднесені такі: управління фінансовою стійкістю страховиків, створення механізмів гарантування страхових виплат у разі неплатоспроможності страхової компанії, підвищення ефективності роботи системи саморегулівних організацій у межах ринку страхових послуг, удосконалення системи роботи зі скаргами споживачів зазначених послуг.

Біографії авторів

Максим Вікторович Дубина, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Тетяна Володимирівна Савченко, Чернігівський національний технологічний університет

магістр

Посилання

Ахвледиани Ю. Т. Рынок страховых услуг: современные тенденции и перспективы развития: монография. Москва: РУСАЙНС, 2017. 236 с.

Балєв В. Є. Структура капіталу страхових компаній: вітчизняні та європейські вимоги. Финансы, учет, банки. 2016. Вып. 1. С. 225–234. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2016_1_26.

Директива 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.11.2009 року про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування (Solvency II). URL:

http://nfp.gov.ua/content/direktivi-es.html.

Залєтов О. М. Сутність та принципи саморегулювання на страховому ринку. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. № 2. С. 235–239. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_2_30.

Інтернет-журнал про страхування «Фориншурер». URL: https://forinsurer.com.

Каракулова І. С. Європейський досвід функціонування фондів гарантування страхових виплат. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2011. № 126. С. 33–35.

Шелехов К. В. Страхування: конспект лекцій. URL: https://books.br.com.ua/themes/176/340.

Олійник В. М., Бондаренко Є. К. Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2014. Вип. 39. С. 149-157. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2014_39_18.

Офіційний сайт Ліги страхових організацій України. URL: http://uainsur.com.

Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://nfp.gov.ua.

Привалова Е. Н. Защита прав потребителей страховых услуг в развивающихся странах. Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками: Международная молодежная научно-практическая конференция. Саратов: Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, 2013. С. 361–365.

Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 1 липня 2004 року № 1961-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1961-15.

Про прийняття за основу проекту Закону України про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя: Закон України від 08.10.2013 № 632-VII. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/632-18.

Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР. URL:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

Публічний звіт про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг за 2017 рік. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Richni-zvityNatskomfinposluh.html.

Рекуненко І. І., Бондаренко Є. П. Особливості діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. 2010. Т. 29. С. 394–407.

Савченко Т. В., Дубина М. В. Зарубіжний досвід функціонування механізмів гарантування на страховому ринку. Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів,

аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). Чернігів: ЧНТУ, 2017. С. 136–138.

Хоминич И. П., Саввина О. В. Международная практика защиты потребителей страховых услуг. Экономика, статистика и нформатика. Серия: Экономика. Экономические науки. 2014. № 6 (2). С. 359–363.

Юхименко В. М. Страховий ринок України в контексті провадження вимог Solvency II. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 12 (2). С. 190-193. URL: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/Nvuumevcg_2017_12%282%29__43.

Юхименко В. М. SOLVENCY II в Україні: проблеми впровадження вимог до платоспроможності страхових організацій. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 12. Ч. 3. С. 191–195.

Insurance guarantee schemes in the EU. URL: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/guarantee_schemes_en.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ