АНАЛІЗ РІВНЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ ЯК СКЛАДОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Olha Popelo Chernihiv National University of Technology, Ukraine

Ключові слова:

модернізація, продуктивні сили, екологічний стан, регіон, глобалізація

Анотація

У сучасних глобалізаційних умовах спостерігаються суттєві регіональні відмінності екологічного навантаження, що викликано швидкими темпами економічного зростання та підвищення рівнів споживання населення. Екологічні проблеми є дуже гострими для України, вони пов’язані з викидами забруднюючих речовин у повітря, накопиченням токсичних відходів, збереженням значної питомої ваги неочищених стоків, які потрапляють у водні об’єкти. Метою статті є здійснення моніторингу рівня модернізаційного стану екологічної сфери та рейтингування регіонів України на основі розроблених методичних положень, що сприятиме створенню наукового забезпечення прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення екологічних проблем регіонів України. Характеристика екологічного стану навколишнього природного середовища регіонів спирається, головним чином, на індикатори різного роду викидів, що обумовлене виключно наявною інформаційною базою. Рівень модернізаційного стану екологічної сфери пропонуємо розраховувати як відношення інтегрального показника стану навколишнього природного середовища (базуючись на офіційних даних Держкомстату України) до його середнього значення в країні. Інтегральний показник включає індекси стану земельних, водних ресурсів та атмосферного повітря. За результатами рейтингової оцінки показника рівня модернізаційного стану екологічної сфери (РЕКС) у 2015 р. пропонуємо виділити такі 4 групи регіонів: регіони з кризовим РЕКС, регіони з критичним РЕКС, регіони з задовільним РЕКС, регіони з сприятливим РЕКС. Моніторинг модернізаційного стану екологічної сфери дав змогу провести методологічно коректні зіставлення рівнів модернізаційного стану на мезорівні за окремими їх складовими: індекси стану земельних, водних ресурсів та атмосферного повітря. Здійснений моніторинг сприятиме створенню наукового забезпечення прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення екологічних проблем регіонів України.

Біографія автора

Olha Popelo, Chernihiv National University of Technology

PhD in Economics, Associate Professor

Посилання

Hnatyshyn, M. A. (2010). Stalyi ekoloho-ekonomichnyi rozvytok: evoliutsiia pohliadiv [Sustainable ecological and economic development: evolution of views]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=409.

Karmazina, O. O. (Ed.) (2017). Statystychnyi biuleten «Rehionalnyi liudskyi rozvytok» [Statistical Bulletin “Regional Human Development”]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky [in Ukrainian].

Obykhod, H. O., Omelianenko, T. L. (2012). Metodychni pidkhody shchodo otsinky rivnia ekolohichnoi nebezpeky rehioniv Ukrainy [Methodical approaches for environmental threat assessment of regions of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 10. Retrieved from http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=1429.

Popelo, O. V. (2016). Metodychni pidkhody do otsinky rivnia modernizatsii produktyvnykh syl [Methodological approaches to the assessment of the level of modernization of productive forces]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Ekonomika – Bulletin of the Odessa National University. Series Economics, 21 (7-1 (49)), 109–113 [in Ukrainian].

Popelo, O. V. (2017). Methodological approaches to modernization processes of the productive forces in the conditions of Eurointegration. Naukovyi Visnyk Polissya − Scientific bulletin of Polissia, 1 (1 (9)), 218–224 [in English].

Stepanenko, А. V, Omelchenko, А. А. (2018). Teoretychni aspekty ekolohichnoyi modernizatsiyi ekonomichnoho rozvytku [Theoretical aspects of ecological modernization of economic development]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, 1, 40–53 [in Ukrainian].

Vasenko, O. H., Rybalova, O. V., Artemiev, S. R. & Horban, N. S. (2015). Intehralni ta kompleksni otsinky stanu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [Integral and integrated assessments of the state of the environment]. Kharkiv: NUHZU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА