ОБЛІК НЕВІДШКОДОВУВАНИХ ВИТРАТ ОРЕНДАРЯ НА ПОЛІПШЕННЯ ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Автор(и)

  • Vasyl Len Chernihiv National University of Technology, Ukraine
  • Valentyna Glivenko Chernihiv National University of Technology, Ukraine

Ключові слова:

орендовані земельні ділянки, поліпшення за рахунок орендаря, бухгалтерський облік, витрати на поліпшення

Анотація

Постановка проблеми. Сільгоспугіддя в Україні переважно належать дрібним землевласникам, які не в змозі інвестувати в їх поліпшення або відшкодовувати такі поліпшення землекористувачам. Тому питання відображення в обліку невідшкодовуваних капітальних витрат у поліпшення земель (НКВЗ) землекористувачами є досить актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми облікового забезпечення земельних відносин та витрат на підтримання й підвищення родючості ґрунтів досліджувались багатьма науковцями. Однак з багатьох питань не досягнуто єдиної думки.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Питання відображення в обліку невідшкодовуваних витрат орендаря на капітальне поліпшення орендованих земельних ділянок за МСФЗ, з урахуванням вимог національного законодавства, залишаються недостатньо висвітленими.

Мета статті – обґрунтувати порядок відображення у бухгалтерському обліку орендаря невідшкодовуваних капітальних витрат на поліпшення земель за МСФЗ.

Виклад основного матеріалу. НКВЗ як об’єкт або група обліку окремо в МСБО 16 «Основні засоби» не розглядаються. За МСБО 16 основні засоби можна обліковувати за моделлю собівартості або за моделлю переоцінки. Однак модель переоцінки для таких витрат не є прийнятною внаслідок неможливості реалізувати такі поліпшення на ринку. Облік таких витрат у орендаря доцільно вести на окремому субрахунку «Капітальні інвестиції у поліпшення землі», а після визнання їх основними засобами – оприбутковувати на окремому субрахунку «Капітальні витрати на поліпшення земель у орендаря» за кожним видом поліпшень та за кожною земельною ділянкою. Унаслідок зниження з часом віддачі поліпшених земель, для нарахування амортизації доцільно використовувати регресивні методи, серед яких МСБО 16 передбачено метод зменшення залишкової вартості, який може застосуватись і згідно з Податковим кодексом України.

Висновки та пропозиції. Запропоновані пропозиції з обліку НКВЗ у землекористувача не суперечать МСБО 16, Податковому кодексу України та враховують принцип економічності.

Біографії авторів

Vasyl Len, Chernihiv National University of Technology

PhD in Economics, Professor

Valentyna Glivenko, Chernihiv National University of Technology

PhD in Economics, Associate Professor

Посилання

Zasadniy, B. (2016). Suchasniy stan zastosuvannya mizhnarodnih standartiv finansovoyi zvitnosti v Ukrayini [The current state of application of international financial reporting standards in Ukraine]. Visnik Kiyivskogo natsionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka. EkonomIka – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 9 (186), 22–29. Retrieved from http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/11/186-22-30.pdf.

Pro buhgalterskiy oblik ta finansovu zvitnist v Ukrayini [On Accounting and Financial Reporting in Ukraine] № 996-XIV (16.07.1999). Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Pro orendu zemlі [About lease of land] № 1211-ІV (02.10.2003). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-14.

Len, V. S. (2013). Stan ta oblikovi y podatkovi aspekti polipshennya orendovanih zemelnih dIlyanok [Status and accounting and tax aspects of improvement of leased land plots]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky» – Visnyk of the Chernihiv State Technological University. Series “Economics”, 2 (66), 402–411 [in Ukrainian].

IASB. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 16 “Osnovni zasoby” [International Standard of Accounting 16 “Property, Plant and Equipment”]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_014.

IASB. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 17 “Orenda” [International Accounting Standard 17 “Lease”]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_018.

Pro melioratsiyu zemel [About Land Reclamation]. № 1389-XIV (14.01.2000). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1389-14.

Polozhennia (standart) bukhhgalterskoho obliku 14 “Orenda” [Regulation (standard) of accounting 14 “Lease”]. № 181 (28.07.2000). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00.

Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rahunkiv bukhhgalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboiaazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii [Instruction on the application of the Plan of Accounts of Accounting for Assets, Capital, Commitments and Business Operations of Enterprises and Organizations]. № 291 (30.11.99). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Savchenko, R. O. & Yarmolyuk, O. F. (2012). Oblik kapitalnykh vytrat na polipshennia zemel silskohospodarskoho priznachennia [Accounting for capital expenditures for improvement of agricultural land]. Visnik ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky – Journal of ZHDTU. Series: Economic Sciences, 1 (59). Retrieved from http://www.stattionline.org.ua/ekonom/75/11640-oblik-kapitalnix-vitrat-na-polipshennya-zemel-silskogospodarskogo-priznachennya.html.

IASB. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 36 “Zmenshennia korisnosti aktyviv” [International Accounting Standard 36 “Impairment of Assets”]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_047.

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 “Osnovni zasoby” [Regulation (standard) of accounting 7 “Property, plant and equipment”]. № 92 (27.04.2000). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Podatkovyi kodeks Ukrainy [The Tax Code of Ukraine]. № 2756-IV (02.12.2010). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ