МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ірина Володимирівна Лисенко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9960-1599

Ключові слова:

вища освіта, якість вищої освіти, інноваційний кластер, механізм взаємодії, науково- технічний потенціал, конкурентні переваги, соціально-економічний розвиток регіону.

Анотація

У статті проаналізовано стан вищої освіти в Україні, зокрема в Чернігівському регіоні. Визначено основні проблеми вищої освіти та запропоновано шляхи їх вирішення. Доведено, що взаємодія системи вищої освіти з інноваційними кластерами дозволить суттєво покращити її якість, стимулювати розвиток науково-освітнього потенціалу, а також позитивно впливатиме на соціально-економічне зростання регіону. Розглянуто сутність та основні складові інновацій- ного кластера, визначено взаємодію такого кластера із системою вищої освіти (на прикладі Chernihiv IT Cluster). Наукова новизна цього дослідження полягає в розробці й обґрунтуванні теоретичних та практичних засад формування механізму взаємодії інноваційного кластера із системою вищої освіти. У результаті дослідження вперше розроблено механізм взаємодії інноваційного кластера із системою вищої освіти. Запропонований механізм спрямований на організаційно-інвестиційне забезпечення взаємодії інноваційного кластера із системою вищої освіти. Механізм враховує стимулюючі та стримуючі фактори взаємодії, а також містить організаційний та інвестиційний блоки, які забезпечують результативність дії механізму щодо ефективної співпраці інноваційного клас- тера із системою вищої освіти.

Біографія автора

Ірина Володимирівна Лисенко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Головне управління статистики в Чернігівській області. URL: http://chernigivstat.gov.ua/ statdani/Osvita/index.php.

Грищенко І. М. Інноваційні підходи до забезпечення взаємодії науки з бізнесом і вищою освітою – чинник підвищення якості освіти. Вісник Київського національного університету те- хнологій та дизайну. Спецвипуск. VI Міжнародна науково-практична конференція «Ефектив- ність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти», 7 жовтня 2016 р. Київ: КНУТД, 2016. С. 22–31. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/3777/1/ Konf20161007_VI_P022-031.pdf.

Ільчук В. П., Гавриленко Н. І., Лисенко І. В. Виробничі кластери у розвитку конкуренто- спроможності економіки регіону. Вісник Чернігівського державного технологічного універси- тету: зб. наук. пр. 2009. № 39. С. 33–42.

Ільчук В. П., Лисенко І. В. Модернізація продуктивних сил проблемних регіонів на осно- ві кластерів: монографія. Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. 248 с.

Ільчук В. П., Лисенко І. В. Сталий розвиток регіонів як умова забезпечення економічної безпеки України. Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки: колектив- на монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Шкарлета. Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. С. 142–160.

Ільчук В. П., Хоменко І. О., Лисенко І. В. Кластерна стратегія розвитку економіки регіо- ну: монографія. Чернігів: Чернігів. держ. технол. ун-т, 2013. 367 с.

Куклін О. Освітньо-науковий кластер як новий шлях інноваційного розвитку регіональ- них університетів. Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 травня 2015 р., м. Київ). URL: http://www.edu-trends.info/wpcontent/uploads/2015/05/Kuklin.pdf?c6a0f6.

Лисенко І. В. Інноваційний кластер як один з механізмів забезпечення конкурентоспро- можності економіки регіону. Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, 27-28 квітня 2011 р.: тези доп. Чернігів: Чер- нігів. держ. технол. ун-т. С. 197–198.

Лисенко І. В. Кластеризаційний механізм модернізації продуктивних сил як визначаль- ний чинник сталого розвитку депресивних регіонів. Стратегія і тактика удосконалення полі- тики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: колективна моногра- фія / під заг. ред. к.е.н., професора Л. О. Коваленко: у 2 т. Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. Т. 1. С. 163–180.

Лисенко І. В. Особливості організаційно-інвестиційного механізму формування класте- рних утворень. Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук. пр. 2012. № 3 (60). С. 98–106.

Лисенко І. В. Передумови формування та розвитку інноваційних кластерних утворень в Чернігівському регіоні. Система комплексної безпеки підприємництва: загальноекономічні, інформаційні, фінансові та правові аспекти, менеджмент її формування і розвитку: VII між- вуз. наук.-практ. конф., 31 березня 2011 р.: тези доп. Чернігів: Чернігів. держ. технол. ун-т., 2011. С. 47–49.

Лисенко І. В. Перспективи створення інноваційного кластера в Чернігівському регіоні. Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук. пр. 2012. № 2 (58). С. 157–170.

Лисенко І. В. Соціальна інфраструктура як основа формування людського потенціалу в системі європейських координат. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2018. № 2 (14). С. 13–23.

П’ятницька Г. Т. Науково-освітні кластери: відмітні характеристики та передумови розвитку. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 3. С. 191–207. URL: http://https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/46446/1/Piatnytska.pdf.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19.

Реформа освіти та науки. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-osviti

Чернігівський ІТ кластер. Chernihiv.IT. URL: https://chernihiv.it.

Шкарлет С. М., Ільчук В. П., Лисенко І. В. Модернізація продуктивних сил як визнача- льний чинник сталого розвитку проблемних регіонів. Економіст. 2013. № 6. С. 4–6.

European Cluster Collaboration Platform. URL: https://www.clustercollaboration.eu/cluster- organisations.

European Cluster Observatory. URL: https://www.clusterobservatory.eu.

Tkalenko N., KKholiavko N., Hnedina K. Vectors оf Higher Education Sector Transformation іn Conditions оf the Information Economy Formation. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 4 (12). Vol. 1. Р. 44–49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ