ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ТА ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Автор(и)

  • Сергій Миколайович Шкарлет Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2062-3662
  • Максим Вікторович Дубина Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5305-7815

Ключові слова:

креативність, креативна економіка, креативна індустрія, фінансова установа, банк, небанківські фінансові посередники

Анотація

У статті проаналізовано базові концептуальні положення взаємодії креативних індустрій та фінансових установ, розглянуто сутність категорій «креативність», «креативна економіка», «креативні індустрії» та виокремлено окремі підходи до розгляду креативної економіки, а саме: концептуальний, секторальний та процесний підходи, розглянуто основні види креативних індустрій та особливості їх взаємодії з фінансовими установами. Встановлено, що така взаємодія відбувається у двосторонньому напрямку, описано специфічні варіанти синергії між креативними індустріями та фінансовими установами. Також обґрунтовано дуалістичну природу функціонування фінан- сових установ у середовищі розвитку креативної економіки, сутність якої полягає, з одного боку, у наданні взаємних послуг між креативними індустріями та фінансовими установами, а з іншого – в існуванні процесів активного продукування креативної продукції банківськими та небанківськими установами. Ключові слова:

Біографії авторів

Сергій Миколайович Шкарлет, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор

Максим Вікторович Дубина, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, доцент

Посилання

Буй Т. Корпорація щастя. Бізнес. 2018. № 10-11/19. С. 13–17.

Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри: теорія, методологія, практика: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 668 с.

Киризюк С. В. Міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку креативної економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія економічні науки. 2014. Вип. 6.

Ч. 1. С. 68–72.

Кукса І. М., Пєтухова Т. О. Креативна економіка як елемент інноваційної та стійкої стратегії розвитку України. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.

com.ua/index.php?op=1&z=6554.

Мержвинська А. М. Дослідження суті креативної економіки та тенденцій і проблем її розвитку в сучасних умовах. Проблеми системного підходу в економіці. 2016. Вип. 1 (55). С. 125–129.

Про внесення змін до Закону України «Про культуру» (щодо визначення поняття «креативні індустрії»: Закон України від 19.06.2018 № 2458-VIII. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/

zweb2/webproc4_1?pf3511=62313.

Проскуріна М. О. Креативні індустрії як середовище економічної діяльності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 8. С. 242–245.

Розова Т. Креативність як чинник розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів: автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2007. 21 с.

Свидрук І. І. Концептуальні основи становлення креативної економіки. Науковий вісник мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2017. Вип. 2 (8). С. 51–56.

Скавронський І. В., Гончарук А. О. Тенденції розвитку креативних індустрій в країнах Європейського Союзу. Молодий вчений. 2016. № 4 (31). С. 201–204.

Сотнікова Ю. В. Креативна економіка в Україні: реальність чи перспектива? Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 3. С. 123–127.

Тарасюк М. В., Кощеєв О. О. Інновації в глобальній цифровій фінансовій сфері: оцінка трансформацій. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2017. Вип. 131. С. 94–110.

Ушкаренко Ю. В., Чмут А. В., Синякова К. М. Креативна економіка: сутність поняття та значення для України в умовах європейської інтеграції. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 18.

С. 67–72.

Хокинс Д. Креативная экономика: как превратить идеи в деньги. Москва: Классика-XXI, 2011ws on the Definition of the Creative Economy and. 256 с.

Babin L., Milotova B. Different Vie Creative Industries. URL: ftp://193.87.31.84/0166278/rd_12_03_Babin.pdf.

Baculakova K., Harakalova L. Creative industries in the EU: factors influencing employment. Economic-Annals-XXI. 2017. № 164 (3-4). P. 40–44.

Bank of England. URL: https://business.ua/finansy/item/4251-shcho-take-fintech-ta-iaki-iohoperspektyvy-na-rynku-finposluh-ukrainy.

Creative Industries. URL: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creativeindustries.

Cunningham, M. Ryan, M. Keane, D. Ordonez Financing creative industries in developing countries. URL: http://eprints.qut.edu.au/17984/1/17984.pdf.

DCMS (2001). Creative Industries Mapping Document 2001 (2 ed.). London, UK: Department of Culture, Media and Sport, retrieved 2007-05-26. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183544/2001part1-foreword2001.pdf.

Fikri Zul Fahmi. Creative economy policy in developing countries: the case of Indonesia. Urban Studies. 2015. Vol. 54, issue: 6. Р. 1367–1384.

Florida R. The rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leasure, Community and Everyday Life. New York: Basic, 2002.

Guilherme L. Creative economy: thematic perspectives addressed and research methodologies adopted. Braz J Sci Technol. 2017. DOI: 10.1186/s40552-017-0040-0.

Li-Min Lin, Tain-Dow LEE. Symbolic Economy and Creative Management: Cultural and Creative Industries Urging for New Approaches. ENCATC Journal of Cultural Management and

Policy. 2014. Vol. 4, Issue 1. P. 57-67.

Richard Florida, Gary Gates, Brian Knudsen, and Kevin Stolarick. The University and the Creative Economy. 2006. URL: http://creativeclass.com/rfcgdb/articles/University%20For%20City% 20and%20Community%204.pdf.

Shkarlet S. M., Dubyna M. V., Tarasenko А. V. Basic descriptors of the information economy development. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 3 (11). Vol. 1. Р. 8–15.

Shkarlet S., Dubyna M., Zhuk O. Determinants of the financial services market functioning in the era of the informational economy development. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4.

No. 3. P. 349-357.

Skavronska I. V. Creative Industries in Ukraine: Analysis and Prospects of the Development. Economics and Sociology. 2017. Vol. 10, No. 2. Р. 87-106. DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-2/7.

Stokes, Patricia D. Creativity From Constraints: the Psychology of Breakthrough. New York: Springer Pub., 2006. Print. 1.

UNC. URL: https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-EconomyProgramme.aspx.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ