ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ

Автор(и)

  • Володимир Олександрович Занора Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1938-7981
  • Дмитро Миколайович Куценко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6379-2330
  • Назарій Віталійович Одородько Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5384-7406

Ключові слова:

потенціал, підприємство, потенціал підприємства, економічний потенціал, розвиток підприємства, управління потенціалом

Анотація

Розглянуто визначення категорій «потенціал», «економічний потенціал» у фаховій та науковій літературі. Наведено підходи щодо трактування сутності поняття «потенціал», що мають місце в роботах як вітчизняних, так і закордонних науковців та фахівців, а також виокремлено основні серед них. Зазначено доцільність використання
комплексного підходу щодо визначення потенціалу підприємства. Наведено визначення потенціалу та економічного потенціалу. Зауважено, що проблема управління потенціалом є актуальною як для вітчизняних теоретиків та практиків, так і закордонних. Акцентовано увагу на тому, що потенціал підприємства є головним елементом системи управління його розвитком. Визначено 30 класифікаційних ознак потенціалу підприємства, за якими сформо-
вано класифікацію. Визначено, що потенціал підприємства є підґрунтям для забезпечення його ділової активності, економічної безпеки, фінансової стійкості, конкурентоспроможності, розвитку, економічного зростання тощо.

Біографії авторів

Володимир Олександрович Занора, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат економічних наук, доцент

Дмитро Миколайович Куценко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірант

Назарій Віталійович Одородько, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

магістрант

Посилання

Ажаман І. А., Жидков О. І. Сутність та структура економічного потенціалу підприємства. Економiка та держава. 2018. № 4. С. 22–25.

Барибіна Я. О. Підходи до визначення сутності поняття «потенціал» у категоріальному апараті. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2011. № 6 (2). С. 48–53.

Верхоглядова Н. І., Коваленко Є. В. Аналіз підходів до визначення сутності потенціалу підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2016. № 1(55). С. 26–32.

Круш П. В., Дергалюк М. О. Обґрунтування складових економічного потенціалу підприємства як системи. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 11–14.

Кобизський Д. С. Організаційно-економічний потенціал реінжинірингу бізнес-процесів в маркетинговій діяльності промислового підприємства для забезпечення його ефективної інноваційної діяльності. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2018. № 3 (5). С. 95–105.

Коваль Л. В. Економічний потенціал підприємства: сутність та структура. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 690. С. 59–65.

Орєхова А. І. Економічний потенціал підприємства: сутнісні характеристики та структуризація. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 17. С. 308–313.

Плікус І. Й. Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна й бухгалтерська інтерпретація. Фінанси України. 2012. № 4. С. 91–105.

Чумаков К. І. Потенціал підприємства як економічна система. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2012. № 4 (55). С. 223–229.

Шабатура Т. С. Теоретичні засади визначення економічного потенціалу підприємства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 1(1). С. 26–30.

Positive Organizational Potential. Introduction to a useful management theory / ed. J. M. Stankiewicz. Torun: Dom Organizatora, 2010. 286 p.

Hart T. System of the enterprise economic potential enhancement planning. International journal of economics and society. 2015. Р. 81–85.

Kaminska A. Forming the innovative potential of enterprises in the context of their development. Management Forum. 2017. Vol. 2, no. 5. Р. 26–32.

Kilar W. Settlement concentration of economic potential represented by IT corporations. Geographia Polonica. 2015. Vol. 88, Issue 1. Р. 123–141.

Maghradze M., Sitchinava D. Information Potential of the Enterprise as a Part, Tool and Catalyst of Economic Potential. The 2nd International Scientific Conference «Challenges of

globalization in economics and business». Tbilisi, 2017. Р. 311–316.

Managing the potential of small and medium sized enterprises in business practice / edited by Marek Matejun. Technical University of Lodz Press. «Quick-Druk», 2010. 285 р.

Szymanska K., Walecka A. Culture openness as an element of positive potential of enterprises in a criris situation. Journal of positive management. 2015. Vol. 6, № 4. Р. 53–65.

Zakrzewska-Bielawska A. Relational potential and enterprises’ innovativeness – towards the open innovation. Management Forum. 2016. Vol. 4, no. 1. Р. 3–10.

Занора В.О. Управління розвитком підприємства: теоретико-методичні засади формування організаційної культури. Сучасні тенденції розвитку менеджменту та фінансовоекономічної безпеки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 26 листопада 2018 р. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. С. 57–59.

Войтко С. В., Занора В. О. Основні складові підвищення рівня ефективності системи управління прибутком та витратами машинобудівного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 7. С. 43–46.

Занора В. О., Войтко С. В. Управління підприємствами: планування технологічних витрат, ризик-менеджмент, мотивування, прийняття управлінських рішень: монографія. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. 224 с.

Занора В. О. Інноваційний потенціал виробничих підприємств України як чинник забезпечення ефективності їхньої господарської діяльності. Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 20–21 квітня 2016 р. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2016. С. 33–34.

Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. 1440 с.

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. Київ: Міжнародна економічна фундація, ТзОВ «Книгодрук», 2000. 704 с.

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3. Київ: Видавничий центр «Академія», 2002. 952 с.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. Москва: Мир и Образование; Оникс, 2012. 1376 с.

Борисов А. Б. Большой экономический словарь. Москва: Книжный мир, 2009. 864 с.

Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Економіка: від А до Я: Понятійно-термінологічний словник / О. В. Куроченко та ін. Київ: ДП «Видавничий дім “Персонал”», 2008. 368 с.

Tomic D., Kucko M. Economic potential of solar energy in the Republic of Croatia. Economic Challenges. 2013. Vol. 2, Issue 4. Рp. 39–61.

Tsetskhladze M. Economic Potential of Georgia and Perspectives of Economic Integration with Europe. Proceedings of the Finance and Economics Conference. 2016. Vol. 7. Р. 1–4.

Fukase E., Martin W. The Economic Potential of an India-US Free Trade Agreement. Journal of Economic Integration. 2016. Vol. 31, no. 4. Р. 774–816.

Занора В. О., Зачосова Н. В. Формування кадрового потенціалу інноваційного розвитку України в умовах Індустрії 4.0: ретроспектива, сьогодення. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 1(69). С. 86–93.

Занора В. О. Управління кадровим потенціалом підприємства: практичні аспекти відбору працівників. Інтегровані бізнес-структури: моделі, процеси, технології: матеріали ІV Міжнар. наук. конф., м. Кишинів, 25 листопада 2016 р. Кишинів: Baltija Publishing, 2016. С. 110–112.

Занора В. О., Мігус І. П. Концепція стратегічного управління економічним потенціалом суб’єктів господарювання в умовах ризику. Фінансові інструменти просторовотериторіального розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 22–23 березня 2016 р. Черкаси: ФОП «Чабаненко Ю. А.», 2016. С. 76–78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ