ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

Ключові слова:

економічна безпека, інвестиційно-інноваційна безпека, загрози, об'єкт безпеки, економічне cередовище

Анотація

У статті проведено ідентифікацію сутнісних характеристик та складових механізмів забезпечення економічної безпеки. Дано авторське визначення механізму забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки як системи організаційних, фінансових, інституційних та правових заходів впливу, спрямованих на своєчасне виявлення та ліквідацію загроз інвестиційно-інноваційній безпеці держави, а також зумовленої тривимірною характеристикою об'єкта
безпеки: статичністю, динамічністю та реальністю стану економічного середовища внаслідок дії внутрішніх і зовнішніх загроз. Обґрунтовано, що для ефективного функціонування механізму інвестиційно-інноваційної безпеки необхідно створити умови для стану захищеності економічного середовища, що характеризує дослідження його функціонування у статичному стані в минулому. Механізм забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки передба-
чає необхідність мобілізації ресурсів для усунення або нейтралізації до допустимого рівня ризиків і загроз, які існують у теперішній період, а також розробки необхідних заходів щодо їх зниження.

Біографії авторів

Таїсія Григорівна Бондарук, Національна академія статистики, обліку та аудиту

доктор економічних наук, професор

Олег Сергійович Бондарук, Національна академія статистики, обліку та аудиту

кандидат економічних наук

Ірина Сергіївна Ігнатова, Національна академія статистики, обліку та аудиту

старший викладач

Посилання

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 2 / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Видавничий центр «Академія», 2000. 848 с.

Сундук А. М. Економічна безпека України в регіональному вимірі: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.10.01 / НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. Київ, 2006. 20 с.

Покотиленко Р. В. Механізм формування та забезпечення економічної безпеки: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.02.03 / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2003. 20 с.

Менеджмент трудової активності працівників підприємства: навчальний посібник / І. І. Грузунов та ін. Нова Каховка: КП «Новокаховська міська друкарня», 2005. 288 с.

Кірієнко А. В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.06.01 / Київ. нац. екон. ун-т. Київ, 2000. 19 с.

Нагорна І. І. Організаційно-економічний механізм у забезпеченні стійкої економічної безпеки промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. Одеса, 2008. 20 с.

Агаев Б. В. Организационно-экономический механизм обеспечения продовольственной безопасности. Москва: МСХА, 2000. 177 с.

Эмиргамзаев А. Г. Организационно-экономический механизм обеспечения продовольственной безопасности национальной экономики России. Москва: Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова, 2002. С. 12.

Аникин Л. С., Дыльнов И. В., Новичков И. В. Экономическая безопасность России в условиях социальной модернизации: (методологический аспект). Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1999. 17 с.

Социальный механизм преобразования российского общества / ред. В. К. Потемкин. Санкт-Петербург: РАН, Ин-т социолого-экономических проблем, 1997. 291 с.

Поснова Т. В. Зміст та цілі реалізації соціального механізму економічної безпеки. Економіка та підприємництво. 2004. Вип. 12. С. 3–8.

Фінанси: підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. Київ: Знання, 2008. 617 с.

Сахирова Н. П. Методология формирования механизмов обеспечения экономической безопасности промышленности России. Управление экономическими системами. 2012. № 7 (43).

Сахирова Н. П. Взаимодействие механизмов страхования и экономической безопасности функционирующих систем. Финансы. 2010. № 10. С. 55–58.

Забавин Д. В. Формирование механизма обеспечения финансовой безопасности в сфере страхования (на примере автострахования). Москва, 2009. 25 с.

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. Київ: Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2001. 309 с.

Бондарук Т. Г. Теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму забезпечення бюджетної безпеки. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали науково-практичної конференції (17 листопада 2018 р.). Київ: Інформ.-аналіт. агентство, 2018. С. 164–169.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. URL: http://www.nau.kiev.ua/index.php?page=hotline&file=449309-29102013-0.htm.

Bondaruk T. G., Bondaruk O. S., Bondaruk I. S. Conceptual basis of mechanism of ensuring budget security. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 21–28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ