ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Автор(и)

  • Олена Іванівна Панченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

фінансові послуги, страхові послуги, страхування фінансових ризиків, страхування кредитів, страхування інвестицій, страхування виданих і прийнятих гарантів, фінансові ризики

Анотація

У статті розкрито необхідність внесення змін до нормативно-правових документів, які регулюють страхові відносини в Україні для забезпечення єдиного підходу до встановлення переліку видів страхових послуг, які відносяться до страхування фінансових ризиків і вирішення наявних суперечностей із цього приводу. На основі аналізу різних підходів до визначення видів страхування фінансових ризиків і порівняння класифікації добровільних видів
страхування на вітчизняному страховому ринку та страхової класифікації, яка використовується в європейських країнах, встановлені недоліки, які стримують розвиток цього сегмента страхування. Крім цього, запропоновано дотримуватись загальноприйнятого класичного підходу до визначення видів фінансових ризиків і внести зміни до переліку послуг зі страхування фінансових ризиків на страховому ринку України.

Біографія автора

Олена Іванівна Панченко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія: підручник для студентів вузів. Київ: Ніка-Центр; Ельга, 2002. 527 с. URL: https://buklib.net/books/22861.

Бондаренко Є. К. Сутність страхування фінансових ризиків та його особливості в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 18. Ч. 1. С. 150–153.

Ваніна Д. А. Деякі аспекти страхування фінансових ризиків в Україні. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2015. № 1 (71). С. 183–187.

Говорушко Т. А. Страхові послуги: підручник. Київ: Центр начальної літератури, 2011. 376 с.

Директива 2009/138/ЄС Solvency ІІ Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р. URL: https://ufu.org.ua/files/zakon/EU/Solvency%20II_ukr.doc.

Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків: монографія. Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2002. 570 с.

Корват О. В., Плахотя А. А. Управління страхуванням фінансових ризиків в умовах економічної нестабільності. Східна Європа: Економіка, Бізнес та Управління. 2016. Вип. 5 (05). С. 303–310.

Про затвердження Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування: Розпорядження Нацкомфінпослуг № 565. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-10.

Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=85%2F96-%E2%F0.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Закон України від 12.07.2001 № 2664-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн М. С., Славкова А. А. Фінанси: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 2003. 387 с.

Страхові послуги: підручник / С. С. Осадець та ін.; кер. авт. кол. й наук. ред. проф. С. С. Осадець і доц. Т. М. Артюх. Київ: КНЕУ, 2007. 464 с.

Яворська Т. В. Страхові послуги: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 350 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ