ВАЖЕЛІ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Автор(и)

  • Микола Петрович Бутко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8628-9444
  • Світлана Вікторівна Повна Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0654-9868
  • Ольга Володимирівна Попело Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4581-5129
  • Галина Миколаївна Самійленко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6844-647X

Ключові слова:

кластеризація, кластер, рейтинг, інноваційний розвиток, інноваційна активність, склад кластерів

Анотація

У статті досліджено європейський досвід кластеризації та шляхи його адаптації в напрямі прискорення інноваційного розвитку економіки України. Проаналізовано особливості європейської моделі кластерного розвитку. У дослідженні визначено, що рівень розвитку кластерів суттєво корелює з ранжуванням країн за ступенем розвитку інновацій, хоча існують деякі винятки. Для України надзвичайно важливим є необхідність підвищення рівня інноваційної активності господарюючих суб’єктів, оскільки їхні показники інноваційної активності суттєво погіршуються протягом 2011-2017 років. На тлі Європейського досвіду процесів кластеризації та інноваційності розвиток вітчизняного кластерного напряму перебуває на початковій стадії і визначається нами як недостатньо розвинутий. Ситуацію мо-
жливо докорінно змінити лише за наявності державних чи регіональних програм, які вмотивовували б господарюючих суб’єктів на створення та розвиток кластерів. Розглянуто склад кластерів, до підсистем яких віднесені господарюючі суб’єкти, інноваційне ядро, інститути взаємодії. Також виділено умови формування інноваційних мереж та кластерів. Розроблена схема інноваційного кластера як системи взаємодії в економіці регіону.

Біографії авторів

Микола Петрович Бутко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор

Світлана Вікторівна Повна, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Ольга Володимирівна Попело, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, доцент

Галина Миколаївна Самійленко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Манн Р. В. Теоретико-методологічні засади формування кластерної політики. Часопис економічних реформ. 2013. № 4. С. 56-61.

Плаксюк О. О., Фінагіна О. В., Бойко А. І. Теоретичні засади кластерної економіки: питання балансування та гармонізації економічних інтересів. Трансформаційні перетворення еко-

номічних систем: виклики сучасності. Черкаси: ЧДТУ, 2017. C. 168-177.

Солоха Д. В. Концептуальні основи формування механізму економічного інноваційного розвитку національного господарства на засадах кластеризації: монографія / за ред. проф. Д. В. Солохи Київ: КНУКіМ, 2017. 220 с.

Попело О. В. Локалізація економічного простору регіонів України в контексті євроінтеграції: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 372 с.

Повна С.В. (2018) Мотивація створення кластерів як форми забезпечення інноваційної діяльності в регіоні. URL: http://maupchern.pp.ua/wpcontent/doc/Zbirka_25_april_2018final.pdf.

Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations, New York, The Free Press. URL:

http://www.economie.ens.fr/IMG/pdf/porter_1990_-

the_competitive_advantage_of_nations.pdf.

Бутко М. П., Колоша В. П., Попело О. В. Особливості локалізації економічного простору регіонів в умовах децентралізації владних повноважень. Економіка України. 2019. № 1. С. 60-74.

The European Cluster Observatory. URL: http://www.clusterobservatory.eu.

Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці: монографія. Київ: Логос, 2004. 848 с.

European Innovation Scoreboard. URL: http://www.eis.eu.

Polterovich V., Tonis A. Innovation and Imitation at Various Stages of Development: A Model with Capital. M.: New Economic School, Working paper, 2005. Р. 32.

Country profiles (European Innovation Scoreboard). URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30670.

The global competitveness report 2018. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-

competitveness-report-2018.

Butko M., Povna S., Popelo O., Samiilenko G. European Experience of Clustering and Its Adaptation Towards Acceleration of Innovative Development of the Economy of Ukraine. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). Atlantis Press. Р. 404-408. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917687.

Україна у цифрах 2017: статистичний збірник / за ред. І. Є. Вернера. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 241 с.

Luнs Martнnez-Chбfer, F. Xavier Molina-Morales, Jesъs Peirу-Palomino. The cluster is not flat. Uneven impacts of brokerage roles on the innovative performance of firms. Business Research Quarterly. 2018. No. 21. P. 11-25.

The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World. URL:

https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2017.pdf.

Daniela Doina Fundeanua, Cosmin Sandu Badele. The impact of regional innovative clusters on competitiveness. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014. № 124. P. 405–414.

Соколенко С. И. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Украинский контекст. Київ: Логос, 2002. 645 с.

Бутко М. П. Архітектоніка конкурентоспроможності регіонів України в контексті євроінтеграції: монографія. Київ: АМУ, 2016. 452 с.

Амоша О. І. Стан, тенденції та основні напрямки розвитку соціально-трудових відносин на державному та регіональному рівнях. Соціально-экономические аспекты промышленной по-

литики. Социально-трудовые отношения в современной экономических условиях: сб. науч. тр. 2001. Т. 1. С. 14–24.

Wasiluk A. Pro-innovative Prerequisites for Establishing the Cooperation between Companies (in the Perspective of Creation and Development of Clusters). Procedia Engineering. 2017. № 182.

P. 755–762.

Innovation networks and clusters / World Bank Group. URL: ttps://www.innovationpolicyplatform.org/content/innovation-networks-and-clusters.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ