ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Сергій Миколайович Шкарлет Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2062-3662
  • Ірина Володимирівна Садчикова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5144-1306

Ключові слова:

цифрова економіка, діджиталізація, цифровізація, фінансово-економічна безпека, інформаційна безпека, програмні засоби, методи оцінки

Анотація

У статті ґрунтовно досліджено сутність цифрової економіки, визначено особливості функціонування суб’єктів господарювання в умовах цифровізації. Визначено сутність та роль системи фінансово-економічної безпеки в умовах діджиталізації економіки. Також проведено паралель між традиційної та цифровою економікою, названі їхні особливості та принципові відмінності в частині системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Дано авторське визначення фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах цифровізації, де
зроблено акцент, що найбільш вразливою є інформація, яка міститься на електронних носіях. Розкрито поняття «інформаційна безпека». Наведено основні програмні засоби та методи оцінки інформаційної безпеки на підприємстві та виділено шляхи і напрями захисту інформації.

Біографії авторів

Сергій Миколайович Шкарлет, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор

Ірина Володимирівна Садчикова, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Аникин И. В., Емалетдинова Л. Ю., Кирпичников А. П. Методы оценки и управления рисками информационной безопасности в корпоративных информационных сетях. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-i-upravleniya-riskami-informatsionnoy-bezopasnosti-v-korporativnyh-informatsionnyh-setyah/viewer.

Апалькова В. В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». 2015. Вип. 4. С. 9–18.

Бєлялов Т. Е., Корінь І. В. Фінансово-економічна безпека підприємства та напрями її підвищення. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Byelyalov-T.E.-Korin-I.-V..pdf.

Бухт Р., Хикс Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики. Вестник международных организаций. 2018. Т. 13, № 2. С. 143–172. URL: https://iorj.hse.ru/data/

/08/30/1154589879/ухт%20Хикс%20Определение%20Концепция%20и%20измерение%20цифровой%20экономики.pdf.

Васильців Т. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія. Львів: ВИДАВНИЦТВО, 2012. 386 с.

Веретюк C. М., Пілінський В. В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку.

№ 2. С. 51–58.

Гловацький В. В. Методи оцінювання стану безпеки та загроз інформаційних ресурсів. Зв’язок. 2016. № 5. С. 13–16.

Гудзь О. Є. Цифрова економіки: зміна цінностей та орієнтирів в управлінні підприємством. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2(24). С. 4–12.

Дві сторони цифрових технологій: «цифрова диктатура» або збереження стійкості. URL:

http://razumkov.org.ua/statti/dvi-storony-tsyfrovykh-tekhnologii-tsyfrova-dyktatura-abo-zberezhennia-stiikosti.

Доклад о цифровой экономике. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf.

Наконечний В. С. Стан розвитку управління інформаційною безпекою в світовій практиці та її вплив на економічний розвиток України. Сучасний захист інформації. 2015. № 4.

C. 10–15. URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/article/view/419/387.

Ільчук В., Садчиков В. Шляхи підвищення фінансово-економічної безпеки підприємств аграрного бізнесу. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2013. № 2(66). С. 209–217.

Качан О. І. Інформаційна безпека підприємства в умовах глобалізації. URL:

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/234.pdf.

Карчева Г. Т., Огородня Д. В., Опенько В. А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. URL: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/

/901/1/Karcheva_Digital_economy.pdf.

Квасова О. П. Фінансово-економічна безпека як система. Інтернаука. 2016. № 12 (22). С. 70–73.

Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 106–107.

Медведовский И. С. Современные методы и средства анализа и контроля рисков информационных систем компаний CRAMM, Risk Watch и ГРИФ (Опубликовано на «SecurityLab»). 2004. URL: http://www.ixbt.com/cm/informationsystemrisks012004.shtml.

Мойсеєнко І. П., Марченко О. М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Львів, 2011. 380 с.

Остапов С. Е., Євсеєв С. П., Король О. Г. Технології захисту інформації. Харків: Видво ХНЕУ, 2013. 476 с. URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/6815/1/

Технології%20захисту%20інформації.pdf.

Пастернак-Таранушенко Г., Лобза Г. Економічна безпека підприємства в умовах ринку. Вісник НАН України. 1994. № 7–8. С. 109–115.

Піжук О. І. Цифрова трансформація економіки як основа формування її конкурентоспроможності. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/16.pdf.

Про внесення змін до Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 31.05.2005 № 2594-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2594-15.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів

України від 17.01.2018 № 67-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80.

Савельєва Т. В., Панаско О. М., Пригодюк О. М. Аналіз методів і засобів для реалізації ризик-орієнтованого підходу в контексті забезпечення інформаційної безпеки підприємства.

Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. 2018. № 1. С. 81–88.

Садчикова І. В. Евристичні можливості інформаційної економіки в забезпеченні конкурентоспроможності Україні в світовому економічному просторі. Актуальні проблеми форму-

вання та розвитку інформаційної економіки в Україні: колективна монографія. Чернігів: Видавець Брагинець О. В., 2017. С. 217–233.

Северина С. В. Інформаційна безпека та методи захисту інформації. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 155-161. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2016_1_21.

Трухан О. Наукова інтерпретація функцій стратегічного управління підприємствами. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2010. № 1, т. 2. С. 29–35.

Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: монографія. Київ: Книжкове вид-во НАУ, 2007. 436 с.

A Digital report from McKinsey & Co. URL: https://www.mckinsey.com/ru/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx.

Axoft. Oracle Crystal Ball. URL: http://oracle.axoft.ru/catalog/rubric.php?RUBRIC_ID=488.

Digital Economy and Society Index 2017. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.

Taking leadership in a digital economy / Telstra corporation limited, Deloitte digital. November 2012. URL: deloittedigital.com.au/telstra.com.

Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill, 1995. 342 p.

The Global Competitiveness Report 2016–2017, World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-

_FINAL.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ