СУТТЄВІСТЬ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Автор(и)

  • Валентина Василівна Гливенко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4590-3567
  • Василь Степанович Лень Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1777-2886

Ключові слова:

державний сектор, бухгалтерський облік, суттєвість, об’єкти суттєвості, професійне судження, поріг суттєвості, облікова політика

Анотація

У статті обґрунтовано визначення поняття суттєвості в бухгалтерському обліку як сукупності пропущеної, правильно поданої та відсутньої додаткової облікової та необлікової інформації у фінансовій звітності, яка може призвести до зміни управлінських рішень чи оцінки її кваліфікованими користувачами. На основі аналізу нормативної бази та наукових джерел уточнено перелік облікових та необлікових об’єктів суттєвості, розкрито порядок визначення порогів суттєвості за статтями обліку та порядок розкриття суттєвості в обліковій політиці суб’єктів державного сектору. Пропонується внутрішнім нормативним документом ввести в обов’язок укладачів фінансової звітності проведення оцінки облікової та необлікової інформації на предмет суттєвості та відображати у фінансовій звітності всю суттєву для користувачів інформацію.

Біографії авторів

Валентина Василівна Гливенко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, професор

Василь Степанович Лень, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, професор

Посилання

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z010310.

Еришев А. А., Лукашевич Н. П., Сластенко Е. Ф. Логика: учеб. пособие / под ред. Н. П. Лукашевича. 5-е изд., стереотип. Київ: МАУП, 2004. 214 с.

Лень В. С., Крот Ю. В. Співвідношення понять непродуктивні витрати і втрати та їх кла-сифікація. Бухгалтерський облік і аудит: науково-практичний журнал. 2013. № 10. С. 33–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_10_6.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Концептуальна основа фінансової звітності від 01.09.2010 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/929_009.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку у державному секторі 1 «Подання фінан-сових звітів». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_013.

Statement of Financial Accounting Concepts No. 2. Qualitative Characteristics of Accounting Information. URL: http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1218220132570 &acceptedDisclaimer=true.

Про суттєвість в бухгалтерському обліку і звітності: Лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 № 04230-108. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.61.0.

Бакаев А. С. О требовании существенности в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудит. 2016. № 2. С. 27–29. URL: https://gaap.ru/articles/O_trebovanii_sushchestvennosti_v_ bukhgalterskoy_finansovoy_otchetnosti.

Дуда Т. Т., Коронівський П. О., Левицька І. В. Суттєвість в обліковій політиці підприєм-ства. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 1. С. 68–70.

Воськало Н. М., Воськало В. І. Використання принципу суттєвості для складання фінан-сової звітності. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 11 травня 2016 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. С. 62–64.

Клевець В. Б. Суттєвість інформації як один із основних принципів формування обліко-вої політики підприємства. Облік і фінанси АПК. 2007. № 11/12. С. 154–159.

Чернышова Н., Товстопят Ю., Крылова Т. Существенность информации. URL: https://i.factor.ua/journals/nk/2014/december/issue-24/article-4129.html.

Ковач С. І. Концепція суттєвості в обліку і звітності. Бізнес Інформ. 2014. № 6. С. 284–288.

Брюшинкин В. Н. Логика: учеб. для вузов. 3-е изд., испр., доп. Москва: Издательство Гардарики, 2001. 334 с.

Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна): підручник для студентів вищих нав-чальних закладів. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 536 с.

Толковый словарь по управлению. Москва: Аланс, 1994. 252 с.

Лень В. С. Співвідношення критеріїв та показників оцінки ефективності новацій. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економіка». 2000. № 11. С. 38–45. URL: ekona.org.ua/repository/download/107.pdf.

Лень В. С., Гливенко В. В. Звітність підприємства: підручник. 4-те вид., виправ. Київ: Каравела, 2016. 676 с.

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: затв. наказом Міністер-ства фінансів України від 27.06.2013 № 635. URL: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/ article?art_id=382876&cat_id=293536.

Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору: затв. наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11. URL: http://195.78.68.18/minfin/ control/publish/article/main?art_id=407392&cat_id=407391.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі. URL: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/archive/main?cat_id=83023.

Методичні рекомендації з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту, затвер-джені рішенням Рахункової палати від 22.09.2015 № 5-5. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/ doccatalog/document/16746274/Metod_rek_fin_audit.pdf.

Лень В. С., Нехай В. А. Профессиональное суждение бухгалтера: определение понятия и содержание. Облік і фінанси. 2016. № 3 (73). С. 22–30.

Мельник А. Ф., Васіна А. Ю., Желюк Т. Л., Попович Т. М. Національна економіка: навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 460 с.

Шкіря Н. Л., Залізняк Н. В. Нові підходи до визначення та розподілу суттєвості в аудиті. URL: http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Economics/7_96369.doc.htm.

Саханевич К. В., Чубай К. В. Визначення рівня суттєвості в процесі аудиту. Вісник На-ціонального університету «Львівська політехніка». 2012. № 722. С. 225–230.

Варианты формулировок в учетной политики уровня существенности для исправления ошибки. Москва: НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество», 2010. URL: npabs.ru/upload/docs/.../varianty_formulirovok_v_uchetnoj_politiki_urovnja_.docx.

Фролова Т. А. Аудит: конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009. URL: http://www.aup.ru/books/m201/3_2.htm.

Лень В. С., Нехай В. А. Політика бухгалтерського обліку в бюджетних установах: зміст та структура. Вісник ЧНТУ. Серія економічні науки. 2014. № 4 (76). С. 289–301.

Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л. Г. Ловінська та ін. Київ: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. 568 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ