ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА» В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Автор(и)

  • Світлана Олександрівна Кушнір Запорізький національний університет, Ukraine
  • Віталій Миколайович Русан Національний інститут стратегічних досліджень, Ukraine

Ключові слова:

безпека, національна безпека, економічна безпека, науковий підхід, економічна безпека аграрного сектору

Анотація

У статті розглянуто сучасні наукові концепції дослідження сутності категорії «економічна безпека» та особ- ливості її застосування в процесі дослідження впливу факторів різної природи на розвиток аграрного сектору. Зок- рема, вагома увага приділяється питанням пізнання змісту дефініції «безпека», аналізу сформованих наукових кон- цепцій щодо її розгляду. Такий підхід дозволив також поглибити теоретичні засади обґрунтування сутності економічної безпеки. У статті зазначено, що на сьогодні існує поліваріантність концепцій її розгляду, що зумовило проведення ґрунтовного аналізу таких концепцій, визначення змістовних ознак кожної з них та їх систематизації. Також у статті вагому увагу приділено поглибленню теоретичних засад використання категорії «економічна без- пека агарного сектору», обґрунтовано особливості її застосування.

Біографії авторів

Світлана Олександрівна Кушнір, Запорізький національний університет

кандидат економічних наук, доцент

Віталій Миколайович Русан, Національний інститут стратегічних досліджень

кандидат економічних наук

Посилання

Барановський О. І., Герасименко Л. В., Користін О. Є. Економічна безпека: навч. посіб./за заг. ред. О. М. Джужі. Київ: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. 368 с.

Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку: наук. доповідь. Київ: Вид-во НІПМБ, 2008. 48 с.

Гнилицька Л. Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 9. С. 37-45.

Гришова І. Ю, Федоркін Д. В. Концептуальний підхід щодо державного управління екологічною безпекою аграрного виробництва. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 6. С. 161-167. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/53.

Гришова І. Ю., Гнатьєва Т. М. Управління ризиками у контексті стратегії антикризового управління. Український журнал прикладної економіки. 2016. Т. 1. № 3. С. 32-40.

Дубина М. В. Сутність транскордонної безпеки та передумови налагодження взаємодії прилеглих регіонів сусідніх держав. Методологічне забезпечення транскордонної безпеки України в рамках політики Східного партнерства ЄС: монографія / за наук. ред. О. І. Гонти. Чернігів, 2015. С. 6–25.

Дубина М. В. Сутність та компонентний склад транскордонної економічної безпеки. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки. 2014.

№ 3. С. 174–184.

Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / за заг. ред.В. М. Гейця. Харків: Форт, 2000. 336 с.

Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика. Київ: НІСД.2003. 224 с.

Козаченко Г. В. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія. Луганськ: Еталон, 2010. 282 с.

Крамарева О. М. Економічна безпека країни в умовах глобалізації. Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрями зміцнення: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 10 жовтня 2008 р.). Харків: ХНУВС, 2007. С. 45-49.

Михасюк І. Економічна безпека країни в умовах глобалізації. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. 42 с.

Мищак І. М. Проблеми і перспективи законодавчого забезпечення інноваційного розвитку в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 6.

С. 34–43. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.05.

Основы экономической безопасности: государство, регион, предприятие, личность / под ред. Е. А. Олейникова. Москва: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. 288 с.

Сидоренко-Стеценко С. Д. Сутність проблеми економічної безпеки України та методи її моделювання. Вісник Черкаського університету. 2009. № 152. С. 109–114.

Тамбовцев В. Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура проблемы. Вестник Московского университета. Cер. 6. Экономика. 1995. № 3. С. 3–9.

Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: монографія. Київ: Книжкове видавництво НАУ, 2007. 436 с.

Gryshova І. Ju., Yanchuk A. О., Shestakovska T. L. The mechanism for implementing the functions of consumerism in market conditions. Scientific bulletin of Polissia. 2016. № 1 (9). Vol. 1. Р. 93-101.

Hnatieva T. М., Kravchuk А. A., Hnatieva T. М. Model of economic development enterprise in the contex to European integration. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 3 (11). Vol. 2. P. 89-94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ