МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМІНІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ТРУДОВИХ, МАТЕРІАЛЬНИХ І ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Автор(и)

Ключові слова:

енергоефективність, мережева модель, методи і моделі управління проектами, резерв часу, теплопостачання

Анотація

Актуальність теми дослідження. Українці вимушені платити за теплову енергію, 45 % якої реально не отримують через її втрату при транспортуванні.

Постановка проблеми. Адаптація існуючих у теорії планування та управління мережами економікоматематичних моделей та методів критичного шляху, оцінки і перегляду планів та прийняття рішень щодо стохастичних GERT-мереж дозволить підвищити ефективність планування виконання істотних за обсягами, вартістю і часом робіт з модернізації та заміни пунктів генерування і мереж транспортування пару, гарячої води та кондиційованого повітря.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосуванню методу планування та управління мережами в різних видах економічної діяльності присвячені наукові праці Лазановського П., Сибаль Я., Іваницького І., Кадюка З., Сохань В., Тімінського О. та інших дослідників.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Але завдання моделювання на базі теорії графів системи технічної модернізації і технологічного оновлення об’єктів теплоенергетики з метою підвищення енергетичної ефективності енергоспоживаючого обладнання, зниження рівня втрат енергоресурсів в мережах постачання, зниження питомих витрат на одиницю генерованої енергії та підвищення ефективності кінцевого енергоспоживання є практично значущим і потребує вирішення.

Постановка завдання. Метою статті є адаптація існуючих у теорії планування та управління мережами економіко-математичних моделей визначення резервів часу, за допомогою яких можна раціонально і збалансовано розподіляти трудові, матеріальні і фінансові ресурси між комплексом взаємопов’язаних робіт.

Виклад основного матеріалу. В умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, які формують інформаційне суспільство та інформаційну економіку й інтелектуальним ядром яких є моделювання, при плануванні проектів з використанням комп’ютерної техніки та мережевих моделей і методів, більш актуальною є постановка завдання у вигляді моделі „вузол-робота”, що реалізовується в статті. Управління процесом модернізації котелень і тепломереж за допомогою мережевих методів, зокрема, визначення допустимих затримок – резерву часу для подальшої координації здійснення проекту, допомагатиме менеджерам встановлювати послідовність і терміни використання обмежених ресурсів протягом усього періоду реалізації проекту, проводити динамічне регулювання термінів початку кожної роботи, здійснювати оптимальний розподіл засобів, відведених на проект, за критерієм скорочення тривалості усього проекту, виконувати аналіз компромісних співвідношень між витратами і термінами виконання різноманітних робіт з урахуванням наявного резерву часу.

Висновки і пропозиції. Пропонований підхід може використовуватися в процесі розробки органами державної влади та господарськими структурами, інвестиційними компаніями заходів щодо підвищення рівня енергоефективності на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях, які передбачатимуть активізацію інноваційних процесів, більш повну реалізацію соціального та економічного потенціалу суб’єктів господарської діяльності та місцевих громад.

Біографії авторів

Nadiia Yushchenko, Chernihiv National University of Technology

PhD in Economics, Associate Professor

Yaroslav Petrakov, Directorate of Strategic Planning and European Integration of the Ministry of Culture of Ukraine

PhD in Economics, Associate Professor

Kateryna Hnedina, Chernihiv National University of Technology

PhD in Economics, Associate Professor

Посилання

Prohrama diіalnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy [Program of activity of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. № 1099-VIII (on April 14, 2016). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1099-19?lang=en.

Pro skhvalennya kontseptsiyi Enerhetychnoyi stratehii Ukrainy na period do 2035 r. «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist» [On approval of the concept of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035. «Security, Energy Efficiency, Competitiveness»]. № 605-p (dated

August 18, 2017). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80.

Lazanovskyi, P. P. (2016). Vykorystannia metodu merezhevoho planuvannia v operatsiinomu upravlinni vyrobnytstvom knyzhkovo-zhurnalnoi produktsiyi [The use of network planning in the operational management of the production of book-magazine products]. Naukovi zapysky. Ekonomichni nauky – Scientific notes. Economic Sciences, 2 (53), 205–212 [in Ukrainian].

Sybal, Ya., Ivanytskyi, I. & Kadyuk, Z. (2014). Sitkovi metody planuvannya ta upravlinnya v optymizatsiyi vyrobnytstva produktsiyi [Network methods of planning and management in production optimization]. Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika APK – Visnyk of Lviv National Agrarian University. Series: Economy of agroindustrial complex, 21 (1), 322–326. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2014_21%281%29_61.

Sokhan, V. V. (2015). Sitovi modeli operatyvnoho upravlinnia proektamy v dorozhnomu budivnytstvi [Network models of operational management of projects in road construction]. Visnyk

Natsionalnoho transportnoho universytetu – The National Transport University Bulletin, 31, 499-507. Retrieved from http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/31_1_tech_2015/499-507.pdf.

Timinskyi, O. H. (2008). Alhorytm pobudovy kalendarno-sitovoyi modeli proektu z elementamy proaktyvnosti [Algorithm for constructing a calendar network model of the project with elements of proactivity]. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva – Project management and production development, 4 (28), 31–36 [in Ukrainian].

Ekonomiko-matematychne modelyuvannya: zb. mat. Pershoyi nats. nauk.-metod. konf. [Economic-mathematical modeling: a collection of materials of the First National Scientific and Methodological Conference] (September 30 – October 1, 2016). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Fyllyps, D. & Harsia-Dyas, A. (1984). Metody analiza setei [Network Analysis Methods] (Kovalenko, E. H. & Furuhyana, M. H., trans; B. Sushkova, ed.). Moscow: Міr [in Russian].

Yushchenko, N. L. (2016). Matematychni modeli vyznachennya rezervu chasu dlya zbalansovanoho rozpodilu trudovykh, material'nykh i finansovykh resursiv pry modernizatsiyi komunal'noyi teploenerhetyky Ukrayiny [Mathematical models to determine the reserve time a balanced distribution of manpower, material and financial resources for modernization of municipal power system of Ukraine]. Naukovyі visnyk Polissіa – Scientific Bulletin of Polissia, 2 (6), 16–25 [in Ukrainian].

Yushchenko, N. L. (2017). Informatsiыni tekhnolohii, shcho realizovuyut modeli ta metody analizu v protsesi pryynyattya rishen' shchodo resursiv i vytrat pry modernizatsiyi teploenerhetyky v Ukrayini [Information technologies implementing models and methods of analysis in the decision

making process concerning resources and costs during the modernization of heat and power engineering in Ukraine]. Matematychne ta imitatsiyne modelyuvannіa system. MODS‘2017: tezy dopovideі Dvanadtsіatoi mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. – Mathematical and simulation modeling of systems. MODIS'2017: theses of the reports of the Twelfth International Science Pract. Conf. (Chernihiv, June 26-29, 2017) (рр. 224–232). Chernihiv: ChNTU (in Ukrainian).

Zakharenko, S. E. (Еd.), Zakharenko, Yu. S., Nykolskyі, І. S. & Pіshchіkov, M. A. (1984). Spravochnіk stroіtelіa teplovykh seteі [Directory of thermal network builder]. Moscow: Enerhoatomyzdat [in Russian].

Kulakov, N. H. & Berezhnov, I. A. (1977). Spravochnik po ekspluatatsii sistem teplosnabzheniia [Handbook on the operation of heat supply systems]. Kyiv: Budivelnik [in Russian].

Sakovych, V. A. (1984). Issledovanie operatsii (determinirovannye metody i modeli) [Operations Research (deterministic methods and models)]. Minsk: Vysheishaia shkola [in Russian].

Site of the UNIDO. Retrieved from http://www.unido.org/news/press/vienna-energy-forum-1.html.

Tsili rozvytku tysyacholittia Ukraina: 2000-2015. Natsionalna dopovid [Millennium Development Goals Ukraine: 2000-2015. National report]. Retrieved from http://un.org.ua/images/

stories/docs/2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА