ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Максим Вікторович Дубина Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5305-7815
  • Наталія Олександрівна Разгуліна Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

іпотека, іпотечний кредит, іпотекодавець, іпотекопозичальник, система, банківське іпотечне кредитування

Анотація

У статті проаналізовано сутність категорії «система банківського іпотечного кредитування фізичних осіб», що було реалізовано через детальний аналіз наявних концепцій трактування дефініцій «іпотека» та «іпотечний кредит». Розгляд окреслених дефініцій та пізнання сутності системи як універсального наукового поняття дало змогу обґрунтувати авторське трактування змісту такої системи. Також у статті побудовано її модель із виокремленням основних суб’єктів, їх взаємозв’язків, мети функціонування та обґрунтуванням базових компонентів зовнішнього середовища, з якими така система взаємодіє. Теоретичний базис існування зазначеної системи був поглиблений шляхом виокремлення та опису передумов і особливостей її функціонування.

Біографії авторів

Максим Вікторович Дубина, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Наталія Олександрівна Разгуліна, Чернігівський національний технологічний університет

здобувач

Посилання

Андрєєва Г. І. Діяльність комерційних банків в системі іпотечного кредитування: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми, 2005. 24 с.

Борисенко Д. С., Кушнір С. О. Проблеми та перспективи іпотечного кредитування суб’єктів господарювання в сільській місцевості в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 22. С. 114–117.

Борисюк К. М. Система іпотечного кредитування в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Наукові праці НДФІ. 2005. № 4 (33). С. 242–250.

Вовчак О. Д., Руцишин Н. М., Андрейків Т. Я. Кредит і банківська справа: підручник. Київ: Знання, 2008. 564 с.

Гамкало О. Б. Бухгалтерський облік і аналіз іпотечного кредитування в банках України:автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» /

Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2016. 23 с.

Гацалов М. М. Современный экономический словарь-справочник. Ухта: УГТУ,2002. 371 с.

Геєнко М., Гузенко Т. Передумови становлення національної системи іпотечного кредитування. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали

ХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 3-4 червня 2016 р.). Переяслав-Хмельницький, 2016. URL: http://confscience.webnode.ru.

Глущенко С. В. Кредитний ринок: інститути та інструменти. Київ: Києво-Могилянська академія, 2010. 153 с.

Гнатківський Б. М. Формування системи іпотечного кредитування в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Львівський національний

університет імені Івана Франка. Львів, 2010. 22 с.

Григорук І. О., Петрук О. М., Новак О. С. Розвиток системи іпотечного кредитування підприємств АПК: монографія. Житомир, 2015. 160 с.

Гришова І. Ю., Черан Є. М. Деякі аспекти кредитного забезпечення пріоритетних галузей національної економіки України. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». 2015. № 12 (66). С. 117-121.

Д’яконова І. І. Методологічні засади розвитку банківського нагляду на базі системної організації банківської діяльності: автореф. дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / УАБС НБУ. Суми, 2008. 38 с.

Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі інституту довіри:теорія, методологія, практика: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 668 с.

Дуброва Н. П., Лепеха А. В. Теоретичні аспекти споживчого та іпотечного кредитування. Молодий вчений. 2017. № 1(41). С. 582–585.

Енциклопедія банківської справи України / редкол.: В. С. Стельмах та ін. Київ: Молодь, Ін Юре, 2001. 680 с.

Євтух О. Т. Іпотечний механізм ефективного використання і розвитку нерухомості: автореф. дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Інститут економічного прогнозування НАН України. Київ, 2002. 38 с.

Жданов В. П., Тимофеев В. В. Ипотечное жилищное кредитование: региональный аспект: научно-практическое пособие. Калининград: Янтарный сказ, 2001. 117 с.

Завадський Й. С., Осовська Т. В., Юшкевич О. О. Економічний словник. Київ: Кондор, 2006. 355 с.

Запорожець С. В. Іпотечні операції на ринку банківських послуг: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2014. 22 с.

Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: навч. посіб. Львів: Новий світ–2000, 2000. 424 с.

Коренний Е. А. Іпотечне кредитування в Україні: мультиплікативний та соціальний ефекти: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / ЧНТУ. Чернігів, 2015. 23 с.

Лагутін Д. Кредитування: теорія і практика: навч. посіб. Київ: Т-во «Знання», КОО, 2000. 215 с.

Лазебник В. М. Экономическая кибернетика. URL: http://www.tnu.in.ua/study/books.php?do=file&id=6732.

Осипов А. В. Проблеми іпотечного кредитування в сучасній економіці України. Агросвіт. 2012. № 12. С. 48-52.

Погорєльцева Н. Дослідження економічної природи іпотечного ринку. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 6. C. 66-74.

Про iпотеку: Закон України від 05.06.2003 № 898-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15.

Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 № 979-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-15.

Прокопенко В. Ю. Банківський іпотечний кредит в сучасних умовах України: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Національна академія держ. податкової служби України. Ірпінь, 2005. 19 с.

Проскурякова Н. А. Ипотека в Российской империи. Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 737 с.

Ревак І. О. Інтелектуальний потенціал у системі економічної безпеки України: проблеми теорії та практики: монографія. Львів: ЛДУВС, 2015. 415 с.

Свистун Л. А., Довгаль Ю. С. Іпотечне кредитування в Україні: сучасні проблеми та фактори розвитку: монографія. Полтава: ПолтНТУ, 2014. 162 с.

Словник-довідник фінансового ринку / уклад.: В. В. Фещенко, О. О. Реззнікова, О. В. Романченко, Л. В. Новошинська, Ф. Ф. Стасюк. Київ, 2004. 324 с.

Сорока К. О. Основи теорії систем та системного аналізу: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 2004. 291 с.

Фатюха Н. І., Кривошей Р. В. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні. Інвестиції: практика і досвід. 2016. № 19. С. 32–37.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Hlushko O. V., Gryshova I. Yu., Lagodiienko N. V. Effective methodological tools for forecasting financial and economic stability. Actual problems of economics. 2017. № 1. Р. 359–366.

Shkarlet S. M., Gonta О. І., Dubyna M. V. Peculiarities of system approach use to cognition of economic phenomena. Scientific bulletin of Polissia. 2016. № 4 (8), Vol. 1. P. 9–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ