РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РЕСУРСУ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ

Автор(и)

  • Олександра Сергіївна Сакун Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9947-0210
  • Юрій Володимирович Ніколаєнко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

інвестиційний ресурс, інвестиційний потенціал, інновація, інноватика, структурна трансформація економіки

Анотація

У статті доведена важливість формування інвестиційного ресурсу для структурної модернізації економіки шляхом стимулювання інноваційних перетворень. Проведено аналіз та узагальнення дефініційного визначення терміна «інвестиційний ресурс» та здійснена спроба запропонувати авторське визначення його як сукупності фінансових, матеріально-технічних, інтелектуальних та інформаційно-правових елементів, які має у своєму розпорядженні національна економіка і які використовуються для забезпечення інвестиційного розвитку країни. На основі дослідження загальних та специфічних ознак інвестиційного ресурсу, побудови його структури визначено особливу роль та місце інвестиційного ресурсу в інноватиці. Являючи собою складну динамічну систему, інвестиційний ресурс містить комплекс взаємодіючих елементів, науковий відбір і комбінація яких забезпечують появу нових і вдосконалення наявних елементів.

Біографії авторів

Олександра Сергіївна Сакун, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Юрій Володимирович Ніколаєнко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор

Посилання

Бланк І. А. Інвестиційний менеджмент: начальний курс. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ:Ельга, Ника-Центр, 2006. 552 с.

Бондар М. І. Інвестиції та джерела фінансування інвестиційних ресурсів в обліку. Фінанси, облік і аудит. 2010. № 15. С. 220–227.

Воробйов Ю. Н. Інвестування: навч. посіб. для вузів. Сімферополь: Таврія, 2004. 340 с.

Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. К. :Каравела, 2007. 424 с.

Клокар О. О. Формування інвестиційних ресурсів агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2012. № 10. С. 90–95.

Кобушко І.М. Стратегія розвитку інвестиційного ринку: теоретичні засади та вітчизняні реалії: монографія. Суми: Сумський державний університет, 2012. 517 с.

Майорова Т. В. Формування інвестиційних ресурсів в Україні. Фінанси, облік і аудит. 2010. №15. С. 122–132.

Череп А. В. Інвестознавство: підручник. Київ: Кондор, 2006. 398 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития, исследования предпринимательской прибыли, капитала и цикла конъюнктуры. Москва: Прогресс, 1982. 455 с.

Прангишвили И. В. Системный подход и общесистемные закономерности. Серия «Системы и проблемы управления». Москва: СИНТЕГ, 2000. 528 с.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 № 1560-XII. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Страховий та інвестиційний менеджмент: підручник / під керівн. і наук. ред. В. Г. Федоренка, В. Б. Захожая та ін. Київ: МАУП, 2002. 344 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ