ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ЗА ЦІНОЮ, НИЖЧОЮ ЗА ЦІНУ ЇХ ПРИДБАННЯ

Автор(и)

  • Олександр Олексійович Сидоренко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5478-0688

Ключові слова:

товари, облік, оподаткування, ціна, методика

Анотація

Досліджено проблеми обліку та оподаткування реалізації товарів за ціною, нижчою, ніж ціна їх придбання. Проаналізовано вимоги податкового та бухгалтерського законодавства з питань реалізації товарів за цінами, нижчими за ціну їх придбання. Виявлено, що питання обліку та оподаткування операцій з продажу товарів за цінами нижчими ніж ціни їх придбання, є маловивченими, а податкове законодавство України містить певні недоліки, які потребують вирішення. У роботі розроблено методику обліку та оподаткування операцій із продажу товарів за цінами нижчими ніж їх придбання та обґрунтовано необхідність доповнення Податкового кодексу України, в частині адміністрування податку на прибуток підприємств.

Біографія автора

Олександр Олексійович Сидоренко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Амалян А. В. Облік продажу товарів із наданням знижок та бонусів: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. Київ, 2016. 20 с.

Букало Н. А., Новицька Ю. В. Особливості обліку торговельних знижок на підприємствах торгівлі та відображення їх у фінансовій звітності. Економіка та суспільство. 2016. № 2.

C. 715–719.

Воронко Р. М., Грезенталь В. О. Класифікація товарних запасів на підприємствах роздрібної торгівлі. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.7. С. 164–168.

Граковський Ю. Організаційно-правові питання торговельної діяльності: оптова та роздрібна торгівля. Вісник податкової служби України. 2012. № 9–10. URL: http://www.visnuk.com.ua/

ua/pubs/id/749.

Іваненко В. О., Дроздова О. Г. Особливості облікового відображення руху товарів за різними каналами збуту. Вісник ЖДТУ. 2013. № 2 (64). С. 56–62.

П(с)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін». Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01.

П(с)БО 9 «Запаси». Офіційний сайт Верховної Ради України. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

Підвисоцька Л. Я. Продаж товарів зі знижками: проблеми обліку і оподаткування. Ефективна економіка. 2016. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5082.

Податковий кодекс України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ