Використання ресурсного потенціалу інститутів громадянського суспільства щодо регулювання зайнятості населення та міграційних процесів

Автор(и)

  • Лілія Дмитрівна Оліфіренко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9187-1749
  • Марина Олександрівна Рудяк Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6069-4556

Ключові слова:

ринок праці, зайнятість населення, людський капітал, людський потенціал, рівень життя, міграція, міграційні процеси, міграційна політика, інститути громадянського суспільства, інституціональні механізми

Анотація

Проаналізовано синтез ринку праці, зайнятості населення, міграційних процесів, їх інституціональне регулювання з позиції розвиненості інститутів громадянського суспільства щодо корисності використання їхнього ресурсного потенціалу в подоланні негативних явищ у цій сфері. Оскільки міграційні процеси являють собою комунікацію, яка супроводжується економічною, соціальною, культурно-інформативною мотивацією, що відбивається в економічному розвитку країн-донорів та країн-реципієнтів, це потребує застосування відповідних методів дослідження. У статті розглянуто та зіставлено критерії структурних змін ринку праці, зайнятості населення, міграційних процесів зі ступенем розвиненості інститутів громадянського суспільства як суб’єктів правовідносин, які самостійно, без обтяжливих витрат для бюджетів, на відміну від інших організацій, або в партнерстві з органами державної влади, органами місцевого самоврядування спроможні надавати консультативні, соціальні та інші суспільно важливі послуги. Розглядаючи ресурсний потенціал інститутів громадянського суспільства, автори зазначають, що через складність та різноманіття міграційних процесів та їхню латентність, економічний розвиток України треба розглядати в аспектах інтенсифікації міграції, що вимагає координації діяльності всіх державних і громадських структур, зосереджених на її вирішенні.

Біографії авторів

Лілія Дмитрівна Оліфіренко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор наук з державного управління, доцент, професор

Марина Олександрівна Рудяк, Чернігівський національний технологічний університет

аспірантка

Посилання

Аналітичний звіт за підсумками дослідження стану соціального капіталу у громадах України та умов для його формування та розвитку / Одеський ін-т соціальних технологій, Всеукраїнська ГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення». Одеса, 2017. 109 с. URL: http://www.niss.gov.ua/public/File/2018_table/0427_zvit.pdf.

Бутко М. П., Ревко А. М. Особливості функціонування соціогуманітарного простору в умовах децентралізованого управління: досвід Польщі та уроки для України. Економіка України. 2019. № 7-8. С. 71-88.

Величко К. Ю., Носач Л. Л., Печенка О. І. Міграційні процеси в Україні: сучасні тенденції та соціально-економічні наслідки. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2017. Вип. 2 (26). С. 232-246.

Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації : аналіт. доп. / [Яблонський В. М., Бекешкіна І. Е., Гелетій М. М. та ін.] ; за заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського. Київ : НІСД, 2019. 112 с.

Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку : аналіт. доповідь / [Яблонський В. М., Андріученко Т. В., Бекешкіна І. Е. та ін.] ; за заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського. Київ : НІСД, 2018. 128 с.

Держава і громадянське суспільство після виборів. TOGETHER: європейський простір : вебсайт. URL: https://euprostir.org.ua/resources/146603?fbclid=IwAR34A6ZBZ0YTx_2qqtPUFumj Med3LJbjILGM64kPl-w-G1QtuhEJqR3vDM8.

Дерій Ж. В., Зосименко Т. І. Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 11. С. 278-290.

Дерій Ж. В., Зосименко С. І., Скиба С. А. Роль інститутів у нарощуванні людського потенціалу на територіальному рівні. Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : колективна монографія / під ред. М. П. Бутка. Київ : Кондор, 2016. С. 279-289.

Економічна активність населення України 2018 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/ zb_EAN_2018.pdf.

Індекс стабільності громадянського суспільства-2018. Ukraine crisis media center : вебсайт. URL: http://uacrisis.org/ua/69005-indeks-stabilnosti-gromadyanskogo-suspilstva-2018#prettyPhoto.

Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Zaynat.pdf.

Курунова Ю. О. Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова. Одеса, 2015. 216 с.

Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності : колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової ; відпов. за випуск О. В. Макарова, О. М. Хмелевська ; Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. Київ, 2017. 368 с.

Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : монографія. Київ : НІСД, 2018. 472 с.

Малиновська О. А. Політика сусідніх країн щодо співвітчизників як інструмент поповнення людських ресурсів: виклики та уроки для України. Стратегічні пріоритети. 2013. № 3(28). С. 138-146.

Международная миграция и развитие. Доклад эксперта. MIMUN 2016. URL: http://docplayer.ru/27688231-Mimun-2016-mezhdunarodnaya-migraciya-i-razvitie-generalnayaassambleya-dokladeksperta.html.

Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо зареєстрованих громадських об’єднань, професійних спілок, політичних партій та благодійних організацій та діяльності громадських організацій. Законодавство України : вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0332832-13/stru.

Національне опитування щодо громадського залучення. Фонд «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» : вебсайт. URL: https://dif.org.ua/article/ukraintsi-zalucheni-do-gromadskoidiyalnosti-ale-unikayut-aktivnoi-uchasti.

Огляди ринку праці в Україні у 2019 р. Аналітичні дані міністерства розвитку економіки, торгівля та сільського господарства України. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України : вебсайт. URL: https://www.me.gov.ua/News/ Detail?lang=uk-UA&id=fbeff342-a1eb-4586-91a9-554a9f6208c2&title=UIPivrichchi2019RokuVUkrainiRealizuvali522-ProektiDonorskoiDopomogiNa-5-9-Mlrd.

Оліфіренко Л. Д., Коваль К. П. Макроекономічні аспекти реформування системи соціального захисту населення в реалізації стратегії подолання бідності в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2018. № 1(13) С. 7-16. DOI: 10.25140/24115215-2018-1(13)-7-16.

Офіційний сайт Державної служби статистики : вебсайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_go_bl.htm.

П’ятковська О. Р. Методологічні засади дослідження міжнародної трудової міграції з позицій країни-донора. Зб. наук. пр. ХКТЕІ : серія «Економічні науки». 2013. № 6. С. 411-421.

Перелік проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Мінекономрозвитку. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України : вебсайт. URL: https://data.gov.ua/dataset/04fa817d-5c92-4e0d-b1b5-2dcf720adc36/resource/5a245258-2f2a4511-a21e-09dd0f5a0643.

Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1396-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1396-2019-%D1%80.

Романенко І. О. Статистичний аналіз трудової міграції : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. Київ, 2015. 219 с.

Савицька О. П., Цоньо В. В. Особливості міграційних процесів населення в умовах глобалізації. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.17. С. 295-303.

Середній клас в Україні: уявлення і реалії. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/ 2016_Seredn_klas.pdf.

Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні / за наук. ред. О. Резніка. Київ : Інститут соціології НАН України, 2019. 288 с.

Статистичні дані у сфері міжнародної міграції та їхня відповідність вимогам Євростату. Результати оцінки державної статистики і відомчої статистичної звітності. Методичні рекомендації. Київ : Аналітичний центр CEDOS, 2019. 32 с.

Тіньова економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи подолання : аналіт. огляд / [упоряд. : С. С. Чернявський, В. А. Некрасов, А. В. Титко та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 152 с.

У І півріччі 2019 року в Україні реалізували 522 проекти донорської допомоги на $ 5,9 млрд. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України : вебсайт. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=fbeff342-a1eb-4586-91a9554a9f6208c2&title=UIPivrichchi2019-RokuVUkrainiRealizuvali522ProektiDonorskoiDopomogiNa-5-9-Mlrd.

Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Київ, 2018. 396 с.

Шиманська К.В. Міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій: регіональний вимір : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2017. 588 с.

Burlutskiy S. V., Burlutska S. V., Marhasova V. G., Sakun O. S. The relationship between short-term fluctuations and stages of economic cycle: The case of Ukraine. Espacios. 2019. Vol. 40, Nо. 10. URL: http://www.revistaespacios.com/a19v40n10/a19v40n10p10.pdf.

Global Forum on Migration and Development (GFMD) : website. URL: http://www.gfmd.org/.

International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families, availableat. URL: http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r158.htm.

Newland K., Agunias, D. R. & Terrazas A. Learning by doing: experiences of Circular Migration. URL: https://photos.state.gov/libraries/osce/242783/hdim2011/Kathleen_Newland.pdf.

Oliychenko I., Ditkovska M. E-government as an instrument of managing the development of socio-economic systems. Problems and prospects of economics and management : scientific journal. 2017. № 4 (12). P. 69–75.

Vdovenko N., Deriy J., Seliverstova L., Kurmaiev P. Formation of the information economy: Organizational and financial aspects. International Journal of Supply Chain Management. 2019. Vol. 8, № 4. P. 956–961.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ