Концептуальні положення дослідження сутності бюджетної безпеки

Автор(и)

  • Сергій Олександрович Рибак Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

бюджет, бюджетна безпека, безпека, категорія, національна безпека

Анотація

У статті розглянуті концептуальні положення щодо дослідження сутності категорії «бюджетна безпека». Зокрема, було проведено аналіз природи таких дефініцій, як «безпека» та «бюджет», що дозволило з’ясувати основні наукові концепції щодо розгляду їхнього змісту. Вивчення окремих положень дослідження безпеки як універсальної наукової категорії дозволило конкретизувати її основні характерні риси, а пізнання сутності дефініції «бюджет» як невід’ємної складової понятійно-категоріального апарату фінансової науки дало змогу встановити наявність поліваріантності підходів щодо розуміння її природи. Окреслене сприяло опису та виокремленню специфічних положень, врахування яких дозволить обґрунтувати сутність категорії «бюджетна безпека», враховуючи її складну структуру.

Біографія автора

Сергій Олександрович Рибак, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Богма О. С. Сутність бюджетної безпеки в системі забезпечення національних інтересів. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 4. С. 282–285.

Богма О. С. Сутність та класифікація загроз бюджетній безпеці країни. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 25(1). С. 66–68.

Богомолова Н. І. Ефективність бюджетної політики в системі фінансової безпеки держави. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=759.

Бюджетна система : підручник / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. Київ : Центр учбової літератури ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. 871 [1] с.

Бюджетний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text.

Бюджетний менеджмент : підручник / за заг. ред. В. Федосова. Київ : КНЕУ, 2004. 864 с.

Гацалов М. М. Современный экономический словарь-справочник. Ухта : УГТУ, 2002. 371 с.

Горалько О. В. Бюджетна складова системи забезпечення фінансової безпеки. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.1. С. 230–237.

Гурьянова Л. С., Непомнящий В. В. Концептуальные подходы у моделированию финансовой безопасности государства. Проблеми економіки. 2012. № 4. С. 232–236.

Деменок О. В. Бюджетна безпека України як одна з складових фінансової безпеки держави. URL: http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Economics/43052.doc.htm.

Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри: теорія, методологія, практика : монографія. Чернігів : ЧНТУ, 2018. 668 с.

Дубина М. В. Сутність транскордонної безпеки та її види. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки” : науковий збірник. 2013. № 4(70). С. 238-244.

Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. З. С. Варналія. Київ : Знання, 2009. 647 с.

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.

Завадський Й. С., Осовська Т. В., Юшкевич О. О. Економічний словник. Київ : Кондор, 2006. 355 с.

Заплатинський В. М. Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття «безпека». Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2012. Вип. 5. С. 90–98.

Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 640 с.

Кравчук Н. Я., Колісник О. Я., Мелих О. Ю. Фінансова безпека : навчально-методичний посібник. Тернопіль : Вектор, 2010. 277 с.

Макарчук І. М., Виноградня В. М., Малишко В. В. Оцінка та шляхи забезпечення бюджетної безпеки України. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 12. С. 560–565.

Михайленко С. В., Козак Д. А. Оцінка індикаторів впливу на бюджетну безпеку держави. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 7(158). С. 8–12.

Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2004. 395 с.

Пасічник В. Філософська категорія безпеки як основа нової парадигми державного управління національною безпекою. Демократичне врядування. 2011. Вип. 7. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DeVr_2011_7_7.

Петричко М. М. Оцінка рівня бюджетної безпеки України: проблеми та шляхи вирішення. Економічний простір. 2015. № 97. С. 140–148.

Полтораков О. Реконцептуалізація поняття «безпека» в сучасному політикополітологічному дискурсі. Політичний менеджмент. 2009. № 5. С. 19–28.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Снісаренко О. Б., Отцович А. О. Вплив бюджетної безпеки на соціально-економічний розвиток регіону. URL: https://economy.kname.edu.ua/images/files/konferenc/may2013/56-59.pdf.

Філософський енциклопедичний словник. Київ : Абрикос, 2002. 751 с.

Шалімов В. В., Яворська М. І. Сутність державного бюджету та його вплив на соціально-економічний розвиток. Наукові записки. 2013. Вип. 13. С. 224–228.

Юрій С., Дем’янишин В. Бюджет, бюджетна доктрина та бюджетна політика держави: сучасна парадигма, іманентний детермінізм, реалії і перспективи. Світ фінансів. 2010. № 4. С. 7–27.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ