Нові підходи до трактування страхового ринку

Автор(и)

  • Олександра Михайлівна Ромашко Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7560-2733
  • Ольга Ігорівна Шпільчак Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5088-6968

Ключові слова:

страховий ринок, страхова послуга, , страховий захист, страховий фонд, суб’єкти страхування

Анотація

У статті розглянуто найпоширеніші визначення та проаналізовано наявні теоретичні підходи щодо тлумачення терміна «страховий ринок». Основну увагу приділено теоретичному узагальненню, аналізу та впорядкуванню трактувань досліджуваної економічної категорії. На основі проведеного дослідження визначено суттєві ознаки дефініції «страховий ринок». У результаті узагальнення наявних теоретичних поглядів деталізовано сутність цієї категорії з урахуванням ринкового, інституційного, економічного та сегментного аспектів, що дало змогу сформувати її MIES-характеристику.

Біографії авторів

Олександра Михайлівна Ромашко, Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандидат економічних наук, доцент

Ольга Ігорівна Шпільчак, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

здобувачка вищої освіти

Посилання

Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. Київ : Знання. 2002. 250 с.

Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика : монографія. Київ, 2009. 283 с.

Гвозденко А. А. Страхование : учеб. Москва : Проспект, 2006. 464 с.

Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / за ред. С. В. Мочерного. Львів : Світ, 2006. Т. 2. 568 с.

Журавка О. С. Науково-методичні засади стратегічного розвитку страхового ринку України : дис. ... канд. економ. наук : спец. 08. 00. 08 / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми, 2010. 205 с.

Журавлев Ю. М. Словарь-справочник терминов по страхованию и перестрахованию. Москва : Анкил, 1994. 180 с.

Залєтов О. М. Страхування : навч. посіб. Київ : Міжнародна агенція «Бізон», 2003. 304 c.

Ільчук В. П., Ануля В. В. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні. Фінансові дослідження. 2016. № 1. С. 76–80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2016_1_11.

Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія. Суми : Університетська книга, 2012. 316 с.

Криворучко А. В. Розвиток страхового ринку в сільському господарстві. Економіка АПК. 1997. № 6. С. 66–70.

Навроцький Д. А. Формування страхового ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. Київ, 2005. 18 с.

Орланюк-Малицкая Л. А. Страхові організації при переході до ринку. Економічні науки. 1991. № 7. С. 69–79.

Осадець С. С., Артюх Т. М., Гаманкова О. О., Колотило О. Д., Кривошлик Т. Д. Страхові послуги : підручник. Київ : КНЕУ. 2007. 464 с.

Плиса В. Й. Страхування: навч. посіб. Київ: Каравела. 2010. 472 с.

Ромашко О. М., Шпільчак О. І. До розуміння сутності дефініції «страховий ринок». Актуальні проблеми фінансової системи України: зб. матер. XVІ Міжнар. наук.-прак. конф. Черкаси, 2019. С. 185–187.

Рудь І. Ю. Страховий ринок України: аналіз та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23(2). С. 87–91. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvuumevcg_2019_23(2)__18.

Ткаченко Н. В. Страхування : навч. посіб. Київ : Ліра, 2007. 376 с.

Феоктистова Н. А. Формирование системы методов диагностики региональных страховых рынков: дисс. канд. экон. наук / Хабаровская государственная академия экономики и права. 2005. 190 с.

Фурман В. М. Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегії розвитку : автореф. дис. … д-ра екон. наук / Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАНУ». Київ, 2006. 36 с.

Цыганов А. А., Быстров А. В. Основы организации страхования в Интернете. Москва : Анкил. 2005. 168 с.

Шахов В. В. Страхование : учебник для вузов. Москва : Анкил, 2002. 248 с. 22. Шихов А. К. Страховое право : учебн. пособие. Москва : Юстицинформ. 2004. 304 с.

Шкарлет С. М., Дубина М. В., Тунік М. В. Застосування індексного аналізу до дослідження динаміки розвитку страхового ринку України. Фінансові дослідження. 2016. № 1. С. 57–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2016_1_9.

Шумелда Я. П. Страхування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Київ : Міжнародна агенція «Бізон», 2007. 384 c.

Щербаков В. А., Костяева Е. В. Страхование : учебное пособие. Москва : КНОРУС. 2007. 312 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ