Еволюція теорій економічного зростання та чинники його оцінювання

Автор(и)

  • Вікторія Ігорівна Рудевська Навчально-науковий інститут банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6697-9096

Ключові слова:

економічне зростання, економічний розвиток, економічна політика, ВВП

Анотація

У статті досліджено наукові підходи до визначення сутності економічного зростання. У процесі аналізу виявлено, що в науковому середовищі існує плюралізм у трактуванні економічного зростання та відсутнє чітке розмежування понять «економічне зростання» та «економічний розвиток». Розглянуто історичний розвиток теорій економічного зростання, що свідчить про підвищення ролі економічного зростання в процесі формування сучасних концепцій розвитку держави. У дослідженні обґрунтовано авторське трактування економічного зростання як пріоритетної цілі держави. Наведено дослідження наукових підходів до визначення чинників оцінювання економічного зростання та акцентовано на різність трактувань в економічній науковій літературі. Важливо, що економічне зростання може бути як позитивним, так і негативним. Сформовано головні принципи та типи економічного зростання. Розгляд еволюції теорій економічного зростання показав адаптацію різних підходів до інноваційних змін в економіці.

Біографія автора

Вікторія Ігорівна Рудевська, Навчально-науковий інститут банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Буторіна В. Б. Науково-технічний прогрес у моделях економічного зростання. Вісник Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2014. № 9. С. 17–20.

Васюренко О. В. Банківські операції : навчальний посібник. Київ : Знання, 2006. 255 с.

Глуха Г. Я. Економічне зростання: еволюційно-змістовий аналіз. Академічний огляд. 2013. № 1(38). С. 32-38. http://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2013/1/5.pdf.

Економіка розвитку: дослідження технологій переходу країн до прискореного стійкого економічного зростання. Сайт експертно-аналітичного центру «Оптіма».

http://optimacenter.org/research/ekonomika-rozvytku-doslidzhennja-tehnologij-perehodu-krajin-do-pryskorenogo-stijkogo-ekonomichnogo-zrostannja.

Загорський В. С. Концептуальні основи формування системи управління сталим розвитком еколого-економічних систем: монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 336 с.

Камаев В. Д., Ильчиков М. З., Борисовская Т. А. Экономическая теория : учебник. 4-е издание, стереотипное. Москва : Кнорус, 2010. 384 с.

Лутчин Н. П. Статистичне вивчення якості та стійкості економічного зростання: регіональний аспект. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011. № 129. С. 29–32.

Магдіч А. С. Типологія факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект. Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 2(19). С. 119–130.

Мочерний С. В. Політекономія. 2-ге вид. Київ : Вікар, 2005. 386 с.

Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України: наукова доповідь / за ред. д.е.н. І. М. Бобух. Київ, 2018. 390 с.

Небава М. І. Теорія макроекономіки : навч. посіб. для студ. екон. спец. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. 395 с.

Оголь Д.О. Економічне зростання: сутність, якість і стійкість. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 2(164). С. 67–72.

Пилип’юк Я. В. Концептуалізація сутності інноваційного розвитку держави. Бізнес Інформ. 2014. № 9. С. 109–114.

Піхняк Т. А., Вінідіктова І. С., Кабаці Б. І. Сутність та види економічного зростання. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.10. С. 130–136.

Покровська Н. М. Економічна сутність поняття «інтенсифікація виробництва» Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наук. праць. 2015. № 12. С. 224-229.

Приходько В. П. Принципи активізації інвестиційного потенціалу в регіональній політиці економічного зростання. Ефективна економіка. 2011. № 6. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1115.

Салийчук В. Ф. Экономический рост: эволюция современных концепций. Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. 2008. № 1. C. 57–70.

Самуэльсон П. Экономика : [в 2 т.]. Mосква : Алгон ; ВНИИСИ, 1992. Т. 1. 335 с.

Семків Л. Є. Економічне зростання як індикатор якості економічних реформ. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2015. № 2(4), ч. 2. С. 66–70.

Ходжаян А. Р. Поняття структури і структурних трансформацій у системі економічних процесів. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 4(12). С. 42–54.

Хоменко Я. В. Генезис теорії економічного зростання. Інженерна освіта у розвитку сучасного суспільства : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Донецьк, 2011 р.).

Донецьк : ДВНЗ «Донец. нац. техн. ун-т», 2011. С. 483–494.

Цанько О. О. Принципи сталого розвитку і проблеми формування державної інвестиційної політики. Ефективність державного управління. 2017. № 4(53), ч. 2. С. 189-196.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва : Прогресс, 1982. 401 с.

Arvanitidis P., Pavleas S., Petrakos G., Determinants of economic growth: the view of the experts. University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development. 2009. № 15(1).

https://www.researchgate.net/publication/23528914_Determinants_of_economic_growth_the_experts'_view.

Benhabib J., Mark M. The role of human capital in economic development evidence from aggregate cross-country data. Journal of Monetary Economics. Spiegel. 1994. Vol. 34(2). P. 143–173.

Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review. 1955. Vol. 65. P. 1–28.

Kuznets S. Measurement: Measurement of Economic Growth. The Journal of Economic History. 1947. Vol. 7. P. 10–34.

Mishulin G. M., Stjagun A. V. Determination of the concept of economic growth in the paradigm of the institutional approach. Terra Economicus. Economic Herald of Rostov State

University, 2008. Vol. 6. № 2-3. Р. 27–32.

Rodrik D. In search of prosperity: Analytic narratives on economic growth. Princeton University Press, 2003. 481 p.

Rostow W. W. The Process of Economic Growth. New York : W. W. Norton & Company Inc., 1962. 372 p.

Sen A. Development: Which Way Now? Economic Journal. 1983. Vol. 93, No. 372. Р. 745–762.

Schumpeter J. Business Cycles. New York, 1939. Vol. 1.

Solow Robert M. Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 1956. Vol. 70. Рp. 65–94. http://piketty.pse.ens.fr/files/Solow1956.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ