Формування державної фінансової політики як детермінанти сталого розвитку в умовах впливу глобалізаційних процесів

Автор(и)

  • Вікторія Яківна Вовк Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5680-2967

Ключові слова:

глобалізація, сталий розвиток, детермінанти сталого розвитку, державна фінансова політи- ка, механізм реалізації державної фінансової політики сталого розвитку

Анотація

У статті досліджено сутність глобалізації та особливості впливу глобалізаційних процесів на розвиток суспільства. Враховуючи, що еволюція сутності поняття «глобалізація» відбувалася внаслідок зміни поглядів на рівень охоплення глобалізаційними процесами сфер суспільного життя (економіка, культура, політика, екологія, управління тощо), визначено сучасні тенденції глобалізаційних процесів. Систематизовано наукові підходи до визначення сутності поняття «сталий розвиток» та досліджено взаємозв’язок його основних детермінант (економічні, соціальні, екологічні та політичні). Особливу увагу приділено державній фінансовій політиці як однієї з детермінант забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізації. На основі узагальнення наукових підходів запропоновано авторське визначення сутності категорії «державна фінансова політика» та обґрунтовано перспективи гармонізованого формування державної фінансової політики як детермінанти сталого розвитку в умовах глобалізації.

Біографія автора

Вікторія Яківна Вовк, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

доктор економічних наук, професор

Посилання

Ботвіна Н. О. Фінансова політика сталого розвитку агросфери : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 303 с.

Державне регулювання економіки : навч. посіб. / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. Київ : КНЕУ, 2000. 316 с.

Добровільний національний огляд. URL: https://cutt.ly/IhEsmKK.

Запатріна І. В. Формування фінансової політики держави: евроінтеграційний вимір. Вісник КНЕТУ. 2012. № 2. С. 59–73.

Козир Т. О. Практичні аспекти стратегічного планування розвитку сільських територій. Теорія та практика державного управління. 2009. Вип. 3 (26). URL: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/Tpdu_2009_3_46.

Кулініч О. М. Сталий розвиток національної екології як ознака цивілізаційних процесів ХХІ століття. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 1 (127). С. 25–31.

Малишко В. В., Пучко А. О. Фінансова політика держави на сучасному етапі. Траєкторія науки. 2017. Т. 3 № 1. URL: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5847320.pdf.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://cutt.ly/shEsbwf.

Петричко М. М., Басара М. М. Бюджетна політика України: теоретичний та практичний аспекти. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 579.

Податкова система України : підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П’ятаченко та ін. ; за ред. В. М. Федосова. Київ : Либідь, 1994. 464 с.

Пономаренко В. С., Тридід О. М., Кизим М. О. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи : монографія. Харків : ІНЖЕК, 2003. 328 с.

Попова О. Л. Екологізація агросфери в контексті сприяння сільському розвитку. Науковий вісник НУБіП України. 2011. Вип. 163/1. С. 227.

Розміщення продуктивних сил України : навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / С. І. Дорогунцов та ін. Київ : КНЕУ, 2000. 363 с.

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки. URL: https://cutt.ly/DhEsWO5.

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf.

Стукало Н. В., Литвин М. В., Полішко Г. Г. Теоретико-методологічні основи глобальної фінансової кризи. Економічний простір. 2015. № 101. С. 51–61.

Східницька Г. В. Фінансова політика сталого розвитку. Сталий розвиток економіки. 2015. № 1[26]. С. 226–232.

Тодорюк С. І., Кутаренко Н. Я. Детермінанти сталого розвитку в органічному сільському господарстві України. Агросвіт. 2016. № 8. С. 34–39.

Шклярук С. Г. Финансовая система: структура, механизм функционирования, оптимизация : монографія. Київ : Нора-принт, 2003. 568 с.

Яценко А. В. Формування інвестиційної політики зі стратегічних позицій розвитку України. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 8. С. 12–17.

Shkarlet S., Dolozina I., Dubyna M. Budgetary revenue breakdown at the local level of public administration in federal countries. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5(3). Pp. 218–224.

Shkarlet S., Dubyna M., Hrubliak O., Zhavoronok A. Theoretical and applied provisions of the research of the state budget deficit in the countries of Central and Eastern Europe. Administration &

Public Management Review. 2019. Vol. (32). Pp. 120–138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ