КОМПОЗИЦІЙНА БУДОВА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Ткаченко Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6312-4586
  • Мирослава Емілівна Хуторна Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0761-3021

Анотація

Визначено історичність виникнення дефініції «фінансова безпека» та уточнено її змістовий взаємозв’язок із фінансовою стійкістю та фінансовою стабільністю. Здійснено деталізацію цих понять у розрізі таких критеріїв: час, змістове «ядро» поняття, детермінанти економічного змісту поняття та фундаментальні передумови забезпечення. На основі критичного огляду наукової бази подано контент-аналізу поняття «фінансова безпека», що дозволило виділити два основних підходи до ідентифікації фінансової безпеки. Сформульовано параметри характеризації фінансової безпеки підприємства. Схематично представлено сукупність основних внутрішніх і зовнішніх загроз фінансової безпеки підприємств. Визначено основні елементи в системі управління фінансовою безпекою підприємства та представлене авторське бачення змістовності досліджуваного поняття.

Біографії авторів

Наталія Володимирівна Ткаченко, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор економічних наук, професор

Мирослава Емілівна Хуторна, Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи

доктор економічних наук, доцент, професор

Посилання

Астаф’єв О. Ю., Астаф’єва К. О. Оцінка фінансової безпеки підприємств з урахуванням етапу його розвитку. Экономика Крыма. 2012. № 1(38). С. 268–271.

Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія : у 2 т. Київ : УБС НБУ, 2014. Т. 1 : Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів. 831 с.

Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 759 с.

Блажевич О. Г., Кирильчук Н. А. Оценка финансовой безопасности предприятия и выявление путей ее повышения. Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2016. № 2. С. 40–48.

Д’яконова І. І. Фінансова безпека як складова системи стратегічного управління підприємством. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. 2013. Вип. 1(14). С. 102–110.

Ермакова Э. Р. Научные подходы к определению категории «финансовая безопасность». Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. № 9(354). URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/nauchnye-podhody-k-opredeleniyu-kategorii-finansovaya-bezopasnost.

Єрмошенко М. М., Горячева К. С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : монографія. Київ : Національна академія управління, 2010. 232 с.

Кириленко В. І. Інвестиційна складова економічної безпеки : монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 232 с.

Кириченко О. С. Ключевые финансовые особенности газовой отрасли. Финансы и управление. 2019. № 1. С. 1–9.

Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки : монографія / за заг. ред. С. М. Шкарлета. Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. 439 с.

Орєхова К. В. Фінансова безпека підприємства: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. 282 с.

Парфентій Л. А. Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності : монографія. Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2019. 184 с.

Прохорова В. В., Прохорова Ю. В., Кучеренко О. О. Управління економічною безпекою підприємств : монографія. Харків : УкрДАЗТ, 2010. 282 с.

Pogosova M., Medvedev I. Information and methodical support evaluation of the bank financial safety. Економіка розвитку. 2013. № 4. С. 76–80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-20

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ