КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ІНФРАСТРУКТУРА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-4(24)-155-169%20

Ключові слова:

інфраструктура; підхід; концепція; система; економіка

Анотація

У статті ґрунтовно здійснено ретроспективне дослідження сутності та значення категорії «інфраструктура» з позиції застосування різних концепцій та підходів. Були розглянути такі основні концепції: концепція накладних витрат, інституційна концепція, концепція економічного зростання, маркетингова концепція, розподільна концепція, логістична концепція. Розгляд цієї категорії відбувався під призмою таких наукових підходів: інституціонального, ресурсного, галузевого, системного та структурно-функціонального, а також горизонтального та вертикального. Аналіз цих підходів показав, що всі вони є актуальними та правильними, оскільки поняття «інфраструктура» є комплексним, багатоаспектним та складним і характеризує відносини, що виникають у процесі забезпечення розвитку окремих господарських систем в рамках національної економіки.

Біографія автора

Ірина Садчикова , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Алексеєнко Л. М., Олексієнко В. М. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійсько-російський). Тернопіль : Астон, 2003. 672 с.

Атамас О. П. Сутність та класифікація виробничої інфраструктури АПК. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=826.

Богуславський О. В. Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці та особливості їх застосування. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2016. Вип. 1. С. 69-76.

Бойчик І. М. Ринкова інфраструктура: сутність та характеристика. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. С. 34-41.

Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. 7-е изд., доп. Москва : Институт новой экономики, 2008. 1472 с.

Бочарова Ю. Г. Розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки: теорія та практика : дис. … д-ра екон. наук / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. Дніпро, 2019. 530 с.

Брунець Б. Р. Сутність означення поняття інфраструктура. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.5. С. 372-377.

Бутирська І. В. Організаційно-економічні засади інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку: автореф. дис. … канд.. екон. наук / Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. Львів. 2005. 26 с. URL: http://base.dnsgb.com.ua/files/ard/2005/05bivzrr.pdf.

Васильєв О. В. Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку регіонів України : монографія. Харків : ХНАМГ, 2007. 341 с.

Васильців Т. Г., Мамчин Р. О. Деякі підходи до формування інфраструктури товарного ринку України. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2000. № 391. С. 293-296.

Голобоков А. М. Инфраструктура региональной экономики. Вестник СевероВосточного государственного университета. 2012. Вып. 18. С. 26-29.

Гриценко А., Соболєв В. Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова. Економіка України. 1998. № 4. С. 35–44.

Гудзь О. Є. Фінансово-кредитна інфраструктура аграрної сфери України. Економіка АПК. 2009. № 6. С. 59-63.

Гуменюк О. О. Інфраструктурне забезпечення функціонування агропромислового ринку. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 56-61.

Дубина М. В., Прокопенко В. Ю. Кредитна інфраструктура: особливості визначення сутності категорії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 1(45). Т. 1. С. 209-212.

Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12489.

Жамин В. Инфраструктура при социализме. Вопросы экономики. 1977. № 2. С. 14-18.

Жупаненко В. М. Сучасне трактування інфраструктури економіки. Облік і фінанси АПК. 2010. № 3. С. 129-138.

Журавлева Н. А. Развитие концепции инфраструктуры в экономической науке. Проблемы современной экономики. 2009. № 4(32). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiekontseptsii-infrastruktury-v-ekonomicheskoy-nauke.

Иванова Н. А. Теоретические аспекты понятия инфраструктуры региона. Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2012. № 4(32). С. 30-36.

Іванова Н. В. Генезис економічної категорії «інфраструктура» та її роль у суспільному поділі праці. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=392.

Іванова Н. В. Ринкова інфраструктура та її місце в регіональному економічному просторі. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/28-2017/4.pdf. 23. Коваленко М. Є. Концепція інфраструктури у фінансовому секторі економіки. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Суми, 2006. Т. 16. C. 298–306.

Кушнир Т. М. Маркетинговая инфраструктура: определение и классификация. Современные проблемы экономики : 3-я международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых: труды конференции. Ереван, 2015. С. 224–229. URL: http://ysu.am/files/224229_tezisneri%20joxovacu_2015_03_03.pdf.

Лисяк Н. М. Технічна інфраструктура та житлове будівництво м. Львова на зламі ХХ-ХХІ ст. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 767. С. 326-336.

Макаренко М. В., Слободян А. А. Сутність транспортної інфраструктури і її місце в ринкових відносинах. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. 2012. Вип. 21-22(1). С. 6-12.

Мамчин М. М., Жагаляк І. І., Добуш Ю. Я. Тенденції розвитку інфраструктури українського села. Вісник Національного університету «Львівська політехніка”. 2007. № 594. С. 455-460.

Михайлов М. В., Юденко М. Н. Экономическая сущность инфраструктуры и ее особенности в строительстве. Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Экономика. 2013. № 1. С. 123-130.

Новикова В. Інфраструктура: сутність поняття, види, застосування у рекреаційній сфері. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/novykova2.htm.

Овешникова Л. В. Разработка перспектив развития инфраструктуры региональной экономики. Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7, № 1. С. 29.

Самуельсон П. Экономика : в 2 т. Москва : НПО "АЛГОН" ВНИИСИ, 1992. Т. 1. 333 с.

Сегеда С. А. До питання ролі інфраструктури в системі ринкових відносин. Збірник наукових праць ВНАУ. Сер.: Економічні науки. 2012. № 1(56). Т. 4. C. 136-143.

Тимашев С. А. Инфраструктуры : в 2 т. Т. 1: Надёжность и долговечность. Екатеринбург : Изд-во НИСО УрО РАН, 2016. 530 с.

Трибушная В. Х. Инновационная инфраструктура как необходимость поддержки наукоёмкого предпринимательства: технопарки и стратегическое управление : монография. Ижевск : Ижевский гос. техн. ун-т, 2011. 240 с.

Трубецкая О. В. Инфраструктура как объект экономической теории. Успехи современного естествознания : материалы конференций. 2011. № 12. С. 100-101.

Трубицына Т. И. Инфраструктура как категория экономической теории. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/infrastruktura-kak-kategoriya-ekonomicheskoy-teorii. 37. Универсальный экономический словарь. Менеджмент, маркетинг, реструктуризация. Киев : Поисково-издательское агентство «Книга памяти Украины», 1999. 392 с.

Федько В. П., Федько Н. Г. Инфраструктура товарного рынка. Ростов н/Д : Феникс, 2000. 512 с.

Фокіна І. В. Інституціональна база ринкової інфраструктури. Сталий розвиток економіки. 2013. № 4. С. 68-70.

Хаджинов І. В. Методологічні особливості вивчення поняття «інфраструктура» та її функції. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2013. № 10. С. 38-41.

Шашман А. М. Інфраструктура сільськогосподарського підприємства та її роль у підвищенні ефективності його діяльності. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наукових праць : у 3 т. Маріуполь, 2011. Т. 1. С. 138-143.

Щербакова А. А. Сущность и состав региональной инфраструктуры сервиса медицинской техники. Проблемы развития территории. Октябрь-декабрь 2010. Вып. 6 (52). С. 61-66.

Ясковець Ю. В. Теоретичні аспекти дослідження інфрастурктури національних господарств в умовах глобалізації. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2013. Вип. 114(2). С. 173-180.

Ambrosius G., Henrich-Franke C. Integration of Infrastructures in Europe in Historical Comparison. Cham : Springer International Publishing, 2016. VII, 210 p.

Blaiklock M. The infrastructure finance handbook: principles, practice and experience. London : Euromoney Books, 2014. xvii, 237 p.

Dubyna M. The scientific approach to the identification of the essence of the category «infrastructure». Problems and prospects of economics and management. 2015. № 1(1). Pр. 31-36.

Frischmann B. M. Infrastructure: the social value of shared resources. New York : Oxford University Press, 2013. 436 p.

Infrastructure: Definition from the Cambridge Academic Content Dictionary / Cambridge University Press. URL: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/infrastructure.

Infrastructure: Definition in English from the Oxford Dictionary / Oxford Dictionaries. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/infrastructure.

Jochimsen, R., Ed. Theorie der Infrastruktur: Grundlagen der marktwirtschaftlichen Entwicklung. Tübingen, J.C.B. Mohr, 1966.

Lewis W. A. The Theory of Economics Growth. London, 1955.

Mark A. Benedict, Edward T., McMahon, J. D. Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21st Century Washington, D.C., 2010. 36 р.

Oyedele O. A. The Challenges of Infrastructure Development in Democratic Governance. FIG Working Week 2012. Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage. Rome, Italy, 6-10 May 2012. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 228098249_The_challenges_of_infrastructure_Development_in_Democratic_Governance.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ