КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • М.П. Бутко Чернігівський національний технологічний університет
  • О. В. Попело Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

комерціалізація; науково-технічна діяльність; інноваційна розробка; інтеграційні процеси; інтелектуальна власність; інноваційна діяльність; технологічний трансфер

Анотація

Досліджено сутність понять «комерціалізація результатів науково-технічної діяльності», «технологічний трансфер», розглянуто суб’єкти комерціалізації інновацій, запропоновано систему принципів, на яких ґрунтується процес комерціалізації наукових досліджень. Представлено організаційно-економічний механізм комерціалізації нау- кових розробок, визначено етапи трансферу та комерціалізації науково-технічних розробок. Наведено способи ко- мерціалізації інноваційних розробок та фактори, що впливають на успіх їх комерціалізації.

Біографії авторів

М.П. Бутко, Чернігівський національний технологічний університет

д-р екон. наук

О. В. Попело, Чернігівський національний технологічний університет

канд. екон. наук

Посилання

Акционерное общество «Национальное агентство по технологическому развитию» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nif.kz/our_activities/commercialization /general_information.

Бутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : монографія / М. П. Бутко, О. В. Попело ; під заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 372 с.

Бутнік-Сіверський О. Б. Особливості управління комерціалізацією об’єктів права інтелектуальної власності / О.Б. Бутнік-Сіверський // Матеріали круглого столу «Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності» (м. Київ, 7 червня 2013 р.) / відп. ред. В. С. Шовкалюк. – К. : КНТЕУ, 2013. – С. 5–11.

Давиденко С. В. Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в рамках технологічних та наукових парків у контексті впливу на економічну безпеку держави / С. В. Давиденко, О. О. Єгорова // Матеріали круглого столу «Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності» (м. Київ, 7 червня 2013 р.) / відп. ред. В. С. Шовкалюк. – К. : КНТЕУ, 2013. – С. 26–31.

Економічна енциклопедія : в 3-х т. / гол. ред. ради Б.Д. Гаврилишин. – К. : Академія, 2000. – Т. 1 / Б. Д. Гаврилишин, відп. ред. С. В. Мочерний, заст. відп. ред. О. А. Устенко та ін. – 864 с.

Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 714 с. 7. Зінов В. Проблеми комерціалізації результатів досліджень і розробок / В. Зінов // Інтелектуальна власність. – 2000. – № 3. – С. 35–42.

Інформаційні ресурси Державної служби інтелектуальної власності України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sips.gov.ua.

Каламан О. Б. Основні напрями інноваційної діяльності на сучасному етапі розвитку України / О. Б. Каламан, Т. В. Дудка // Матеріали круглого столу «Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності» (м. Київ, 7 червня 2013 р.) / відп. ред. В. С. Шовкалюк. – К. : КНТЕУ, 2013. – С. 43-44.

Калиниченко М. П. Маркетинг комерціалізації результатів інноваційної діяльності в промисловості / М. П. Калиниченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми : Університетська книга, 2012. – № 4. – С. 43–50.

Коммерциализация результатов инновационной деятельности в социальной сфере [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rosmedportal.com.

Ляшенко О. М. Моделі комерціалізації та трансферу технологій в умовах глобального середовища : монографія / О. М. Ляшенко. – Тернопіль, 2007. – 489 с. 13. Підприємницьке право / за ред. О.В. Старцева. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

Право інтелектуальної власності: Акад. курс : підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін. ; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – К. : Ін Юре, 2007. – 696 с.

Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF.

Рибчак В. І. Світовий досвід державного регулювання підприємств малого бізнесу / В. І. Рибчак // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2006. – Вип. 16.1. – С. 441–446.

Солощук М. Економічні аспекти комерціалізації інтелектуальної власності / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 12. – C. 50–60.

Хикс Дж. Теория экономической истории : пер. с англ. / Джон Хикс ; общ. ред. и вступ. ст. P. M. Нуреева. – М. : НП «Журнал Вопросы экономики», 2003. – 224 c.

Цибинога М. О. Організаційний механізм процедури комерціалізації інновацій / М. О. Цибинога, О. В. Старкова, Л. А. Гнучих // Система обробки інформації : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 2 (92). – С. 273–276.

Цивільний кодекс України. – К. : Парламентське вид-во, 2003. – 352 с.

Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия : пер. с англ. / Й. А. Шумпетер ; общ. ред., предисл. В. С. Автономова. – М. : Экономика, 1995. – 541 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ