УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • І. І. Кичко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

ища освіта, державне регулювання, програмно-цільовий метод, особисті потреби

Анотація

Охарактеризовано роль програмно-цільового регулювання у процесі фінансування, розвитку вищої освіти України, формуванні та задоволенні духовно-інтелектуальних та екологічних потреб особистості. Проаналізовано перспективи зміни функцій головних суб’єктів державного регулювання вищої освіти у контексті впровадження програмно-цільового методу регулювання.

Біографія автора

І. І. Кичко, Чернігівський національний технологічний університет

д-р екон. наук

Посилання

Бескровная В. А. Государственное регулирование сферы физкультурно-спортивных услуг (методологические и организационно-экономические основы) : дис. … д-ра экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / В. А. Бескровная. – СПб., 2008. – 350 с.

Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс] : затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 року № 410/2011 / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/410/2011.

Порядок розроблення та виконання держаних цільових програм [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 31.01.2007 р. № 106. – Режим доступу :

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-п.

Про державні цільові програми [Електронний ресурс] : Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15.

Семеняк О. В. Государственное регулирование рынка образовательных услуг высшей школы как экономической системы : дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами» / О. В. Семеняк. – М., 2007. – 195 с.

Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін. ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2012. – 534 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА