БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Автор(и)

  • В.С. Лень Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

бухгалтерська процедура, класифікація процедур, облікова політика, розкриття у фінансовій звітності

Анотація

На основі аналізу наукових та нормативних джерел визначення бухгалтерської процедури доведено, що бухгалтерська процедура є родовим поняттям і є категорією бухгалтерського обліку. Під бухгалтерською процедурою слід розуміти сукупність робіт і способів їх виконання, які забезпечують реалізацію функцій, задач і завдань бухгалтерського обліку та інші процедури, які входять до обов’язків працівників бухгалтерії. Як родове поняття, бухгалтерська процедура включає в себе облікові, необлікові та змішані процедури. Запропоновано також класифікацію бухгалтерських процедур за іншими ознаками. Аналіз сукупності бухгалтерських процедур показав, що не всі бухгалтерські процедури необхідно відображати в обліковій політиці підприємства та розкривати у його фінансовій звітності. Зокрема, певні бухгалтерські процедури носять суто організаційний характер або не впливають на показники фінансової звітності, а тому їх включення до облікової політики підприємства та розкриття у фінансовій звітності не є доречним.

Біографія автора

В.С. Лень, Чернігівський національний технологічний університет

канд. екон. наук

Посилання

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999 № 996–XIV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

Хендриксен Э. С. Теория бухгалтерского учета : пер. с англ. / Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда ; под ред. проф. Я. В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

Словарь бизнес-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : financetimes.ru/glossary/business/?dic_tid=13448.

Безінська О. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] / О. Безінська. – Режим доступу : http://bookdn.com/book_ 268.html.

Соколов Я. В. Бухгалтерский учет для руководителя [Электронный ресурс] / Я. В. Соколов, М. Л. Пятов. – Режим доступа : http://www.uamconsult.com/book_576_chapter_8_Glava_2.html.

Сльозко Т. М. Форма обліку у контексті бухгалтерської процедури / Т. М. Сльозко // Вісник ТНЕУ. – 2009. – № 3. – С. 87–93.

Бочкарева И. И. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / И. И. Бочкарева, Г. Г. Левина ; под ред. проф. Я. В. Соколова. – М. : Магистр, 2010. – 413 с.

Дерев’янко С. І. Облікова політика підприємства: суть та значення [Електронний ресурс] / С. І. Дерев’янко // Економічні науки. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Economics/21477.doc.htm.

Литвиненко Н. О. Процедура обліку внутрішніх розрахунків та її вплив на формування облікової політики [Електронний ресурс] / Н. О. Литвиненко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2010_29_1/statti/17.htm.

Акатьева М. Д. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие [Электронный ресурс] / М. Д. Акатьева, И. Л. Мальшакова. – М. : ИПК МГУП, 2002. – 172 с. – Режим доступа : http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook309/01/part-012.htm.

Велш Глен А. Основи фінансового обліку / А. Велш Глен, Г. Шорт Деніел ; пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К. : Основи, 1999. – 943 с.

Кольвах О. И. Методологические проблемы алгоритмизации учетных процедур и их решение средствами бухгалтерского языка ситуационного моделирования [Электронный ресурс] / О. И. Кольвах. – Режим доступа : http://skladidey.bos.ru/56.html.

Захарьин В. Р. Теория бухгалтерского учета : учебник [Электронный ресурс] / В. Р. Захарьин. – М. : ИНФРА–ФОРУМ, 2003. – 304 с. – Режим доступа : http://economyru.com/buhgalterskiy-uchet-knigi/144-uchetnyie-protseduryi-27318.html.

Войналович О. П. Організація процедури приймання-передачі справ у випадку зміни бухгалтера / О. П. Войналович, Л. С. Скакун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 1. – С. 60–64.

Еришев А. А. Логика : учеб. пособие / А. А. Еришев, Н. П. Лукашевич, Е. Ф. Сластенко ; под ред. Н. П. Лукашевича. – 5-е изд., стереотип. – К. : МАУП, 2004. – 214 с.

Соколов Я. В. Бухгалтерский учет – веселая наука : сборник статей / Я. В. Соколов. – М. : ООО «1С-Паблишинг», 2011. – 638 с.

Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна) : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А. Є. Конверський. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 536 с.

Легенчук С. Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії : монографія / С. Ф. Легенчук. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 336 с.

Словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/utrata.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Грицанов А. А. Новейший философский словарь [Электронный ресурс] / А. А. Грицанов. – 3-е изд., испр. – Минск : Книжный Дом, 2003. – 1280 с. – (Мир энциклопедий). – Режим доступа : http://www.alleng.ru/d/phil/phil008.htm.

Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства [Электронный ресурс] / В. Н. Протасов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт–М, 2001. – 346 с. – Режим доступа : http://www.knigo-poisk.ru/books/item/in/171252/.

Євсєєв О. П. Процедури в конституційному праві України : дис. … канд. юрид. наук / О. П. Євсєєв. – Х. : Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2008. – 220 с.

Циганок Ю. В. «Належна правова процедура» як системна правова категорія вітчизняного кримінального процесу [Електронний ресурс] / Ю. В. Циганок. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua/3_2014/60.pdf.

Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика [Електронний ресурс] / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2012. – 664 с. – Режим доступу : http://uchebnikionline.com/buh-audit/audit_organizatsiya_i_metodika__ogiychuk_mf/audit_organizatsiya_i_metodika_-_ogiychuk_mf.htm.

Панкова С. В. О содержании понятия «аудиторские доказательства» [Электронный ресурс] / С. В. Панкова, В. А. Якимова // Вестник ОГУ. – 2014. – № 4 (165)/апрель. – С. 10–15. – Режим доступа : http://vestnik.osu.ru/2014_4/2.pdf.

Левшова С. Бухгалтерский учет: шаг за шагом [Электронный ресурс] / С. Левшова. – СПб. : Питер, 2012. – 224 с. – Режим доступа : http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin379.htm.

Бойко Л. Г. Облікова політика підприємства : конспект лекцій для самостійного вивчення дисціпліни [Електронний ресурс] / Л. Г. Бойко. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 178 с. – Режим доступу : http://www.vuzlib.org/books/6750.

Хмелевська А. В. Облікові процедури складання бухгалтерського балансу: змістовний та технологічний аспекти [Електронний ресурс] / А. В. Хмелевська, І. О. Капучак. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=5510.

Верига Ю. А. Звітність підприємств : навч. посіб. / Ю. А. Верига, З. М. Левченко, І. Д. Ватуля. – 2-ге вид., доповнене і перероблене. – К.: ЦУЛ, 2008. – 776 с. 31. Марушко Н. С. Деякі аспекти організації обліку залученого капіталу / Н. С. Марушко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.10 – С. 50–160.

Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності [Електронний ресурс] : Лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 № 04230-04108. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=33638&cat_id=34931.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ