ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • В.П. Онищенко Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

ліквідаційна вартість, основний засіб, амортизація, податок на прибуток, оподатковуваний прибуток, фінансова звітність, стандарти обліку

Анотація

Розглянуто сутність ліквідаційної вартості основних засобів згідно з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Визначено, які з методів амортизації основних засобів використовують ліквідаційну вартість. Досліджено вплив ліквідаційної вартості на показники фінансової звітності. Встановлено практичні проблеми, які постають перед бухгалтером при розрахунку ліквідаційної вартості. Розглянуто три основні проблеми визначення ліквідаційної вартості при нарахуванні амортизації за національними стандартами бухгалтерського обліку: відсутність методичного забезпечення, суб’єктивність розрахунку, складнощі в обґрунтуванні при податкових перевірках. Наведено результати дослідження щодо визначення ліквідаційної вартості бухгалтерами підприємств Чернігівської області України. Запропоновано можливі шляхи вирішення зазначених проблем.

Біографія автора

В.П. Онищенко, Чернігівський національний технологічний університет

канд. екон. наук

Посилання

Акименко О. Ю. Амортизація як інвестиційний ресурс відновлення основних виробничих фондів підприємства / О. Ю. Акименко, В. П. Онищенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2003. – № 20. – С. 94–101.

Бондар М. І. Амортизація необоротних активів: облік та оподаткування / М. І. Бондар, В. В. Бабiч // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2011. − № 1(55). – С. 33–34.

Васильков О. Я. Проблеми визначення ліквідаційної вартості основних засобів на підприємствах України / О. Я. Васильков // Міжвузівська науково-практична конференція, присвячена Дню науки ЖДТУ (Житомир, 17-18 травня 2012 р.) : тези доп. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – С. 9–10.

Гуцаленко Н. В. Проблемні аспекти нарахування амортизації необоротних активів / Н. В. Гуцаленко, І. І. Божок // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 176–181.

Жарікова О. О. Первинний облік основних засобів: удосконалення типових форм / О. О. Жарікова // Вісник Севастопольського національного технічного університету. Серія: Економіка і фінанси. – 2011. – Вип. 116. – С. 55–59.

Загорська Т. В. Обґрунтування ліквідаційної вартості основних засобів / Т. В. Загорська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 635. – С. 68–71.

Кловська Ю. Як визначити ліквідаційну вартість / Ю. Кловська // Дебет-Кредит. – 2013. – № 7. – С. 22–23.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014.

Онищенко В. П. Облік амортизації для підприємств пасажирського транспорту в контексті оподаткування: сучасний стан та перспективи / В. П. Онищенко, К. В. Гнедіна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2011. – № 1(48). – С. 411–425.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Порядок нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090426.html.

Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності [Електронний ресурс] : Лист Міністерства фінансів України від 29.07.03 № 04230-108. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=33638&cat_id=34931.

ТОВ самостійно визначає ліквідаційну вартість зношених ОЗ [Електронний ресурс] // Дебет-Кредит. – Режим доступу : http://online.dtkt.ua/Book/«ДК»%20№09-2013.epub/navPoint-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ