МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Автор(и)

  • Л.Д. Оліфіренко Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

державне регулювання, інституціональний механізм, інституціональні зміни, критерії ефективного управління.

Анотація

Обґрунтовано дворівневу розрахункову модель впровадження інституціональних змін у механізмі державного регулювання розвитку корпоративних структур, яка надає можливість узгоджувати державну стратегію зі стратегіями розвитку корпорацій за обраними критеріями ефективності.

Біографія автора

Л.Д. Оліфіренко, Чернігівський національний технологічний університет

д-р наук з держ. упр.

Посилання

Буайе Р. Теория регуляции: Критический анализ / Р. Буайе ; пер. с франц. Н. Б. Кузнецовой. – М. : Наука для общества, РГГУ, 1997. – 213 с.

Нестеренко А. Н. Экономика и институциональная теория / А. Н. Нестеренко ; отв. ред. акад. Л. И. Абалкин. – М. : Эдиториал УРСС, 2002. – 416 с.

Аузан А. А. Национальные ценности и конституционный строй : лекция / А. А. Аузан. – Режим доступа : http://www.polit.ru/lectures/200[Электронный ресурс]7/12/06/auzan.

Нельсон Р. Эволюционнная теория экономических изменений : пер. с англ. / Р. Нельсон, С. Уинтер. – М. : Дело, 2002. – 536 с.

Бельцерович Л. Навстречу ограниченному государству / Л. Бельцерович ; пер. с англ. – М. : Новое издательство, 2007. – 92 с.

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с.

Васильцова В. М. Институциональная экономика : учебное пособие. Стандарт третьего поколения / В. М. Васильцова, С. А.Тертышный. – СПб. : Питер, 2012. – 256 с.

Полтерович В. М. Экономика теории реформ / В. М. Полтерович. – М. : Экономика, 2007. – 447 с.

Оліфіренко Л. Д. Інституалізація складових механізму державного регулювання розвитку агропромислових корпорацій / Л. Д. Оліфіренко // Вісник ЧНТУ. – 2014. – № 2. – С. 255–263.

Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Дж. Ходжсон ; пер. с англ. М. Я. Каждан. – М. : Дело, 2003. – 464 с.

Чухно А. А. Модернізація економіки та економічна теорія / А. А. Чухно // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 4–12.

Олсон М. Крупные банкноты остаются лежать на дороге: почему одни страны богатые, а другие бедные [Электронный ресурс] / М. Олсон. – Режим доступа : http://www.ipm.by/pdf/Olson.pdf.

Економіка України в умовах глобалізації / М. П. Денисенко, А. П. Гречан, Ю. Б. Пінчук // Економіка та держава. – 2006. – № 5. – С. 28–31.

Геєць В. М. Пріоритети національного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : монографія : у 2 ч. Ч. 1 / В. М. Геєць ; ред. В. М. Геєць, А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2008. – 389 с.

Оліфіренко Л. Д. Державне регулювання розвитку корпоративних структур: інституціональний аспект : монографія / Л. Д. Оліфіренко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 356 с.

Колмыков А. В. Вопросы системного анализа многоуровневых организационных структур телекоммуникационной отрасли / А. В. Колмыков, А. А. Рева // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – № 2(43). – С. 144–152.

Илюшко В. М. Системное моделирование в управлении проектами : монография / В. М. Илюшко, М. А. Латкин. – Х. : НАУ им. Н. Е. Жуковского ХАИ, 2010. – 220 с.

Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Рассел Д. Арчибальд ; пер. с англ. Е. В. Мамантова ; под ред. А. Д. Бажанова, А. О. Арефьева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Компания АйТи, ДМК Пресс, 2004. – 472 с.

Alchian A. A. Production, information costs, and economic organization [Електронний ресурс] / A. A. Alchian, H. Demsetz. – Режим доступу : //www.aeaweb.org/aer/top20/62.5.777-795.pdf.

Оліфіренко Л. Д. Основоположні детермінанти державного регулювання розвитку корпорацій: інституціональний аспект / Л. Д. Оліфіренко // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 141–143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02