ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ

Автор(и)

  • Т.Г. Титаренко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

державне управління земельними відносинами, суб’єкти управління земельними відносинами, функції державного управління, цільові функції суб’єктів управління, повноваження органів управління

Анотація

Розглянуто функції суб’єктів державного управління земельними відносинами, що визначають сутність діяльності останніх, визначено особливості реалізації таких функцій та чинники, які перешкоджають суб’єктам управління їх ефективно виконувати. За результатами аналізу системно-універсальних характеристик сучасного нормативно-правового забезпечення сформовано заходи для ефективної реалізації функцій органів управління земельними відносинами.

Біографія автора

Т.Г. Титаренко, Чернігівський національний технологічний університет

асистент

Посилання

Герц А. А. Екологічне право [Електронний ресурс] / А. А. Герц. – Режим доступу : http://lubbook.net/book_220_glava_28_3._Funkсії_upravlіnnja_shh.html.

Державне управління : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання-Прес, 2003. – 343 с. – (Вища освіта XXI століття).

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

Земельне право України : підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін. ; за ред. М. В. Шульги. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

Ковальський М. Р. Актуальні напрями удосконалення механізму державного регулювання земельних ресурсів / М. Р. Ковальський // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». – 2011. – Вип. 2. – С. 234–243.

Корнєєв Ю. В. Земельне право [Електронний ресурс] / Ю. В. Корнєєв. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/16011013/pravo/kontrol_vikoristannyam_ohoronoyu_zemel).

Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України / В. М. Кривов // Проблема охорони ґрунтів. – К. : Урожай, 2006.

Малиновський В. Я. Державне управління : навчальний посібник [Електронний ресурс] / В. Я. Малиновський. – Вид. 2-ге, доповн. та переробл. – К. : Атіка, 2003. – 576 с. – Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/derj-ypr/492-malinovski/9668--3------31--------311---.html.

Мірошниченко А. М. Земельне право України : навч. посіб. [Електронний ресурс] / А. М. Мірошниченко. – К. : Алерта, ЦУЛ, 2011. – 678 c. – Режим доступу : http://www.biglib.com/book/10_Zemelne_p/1037_33_Vstanovlennya_mej_administrativno_teritorialnih_ytvoren.

Мірошниченко А. М. Земельне право України : підручник / А. М. Мірошниченко. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

Основи місцевого самоврядування в Україні : конспект лекцій. Ч. І / уклад. : О. С. Ігнатенко, С. М. Рюмшин. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 68 с.

Про охорону земель [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/962-15.

Про державний контроль за використанням та охороною земель [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/963-15.

Про Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс] : Указ Президента України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/500/2011.

Про державний земельний кадастр [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17/page2?text=%EE%E1%EB%B3%EA.

Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс] : Указ Президента України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/452/2011.

Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-п/paran8#n8.

Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-п.

Про Положення про Державну екологічну інспекцію України [Електронний ресурс] : Указ Президента України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/454/2011.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/442-2014.

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у Херсонській області на 2014–2018 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oblrada.ks.ua/?id=12648).

Програма розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2013–2016 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chernigiv-rada.gov.ua/document/rishennyasesii/4914).

Прокопович Т. Г. Архітектура системи державного управління земельними відносинами та напрями її вдосконалення / Т. Г. Прокопович // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : науковий збірник. – 2013. – № 2(66). – С. 475–482.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/funkcija.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02