УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ «УКРАЇНА – ЄС» ТА ОРІЄНТИРАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-7-18

Ключові слова:

муніципальні відходи; побутові відходи; сталий розвиток; Угода про Асоціацію; циркулярна економіка; екологічна політика

Анотація

Орієнтири сталості та циркулярної економіки, виконання зобов’язань Угоди Україна – ЄС актуалізують функціо-
нування моделей економічного розвитку, за яких відбувається відновлення та раціональне споживання природних ресурсів, використовуються еколого-економічні підходи, які мінімізують вплив на довкілля та стимулюють розвиток безвідходних виробництв. Україна залишається державою зі значними обсягами утворення та накопичення відходів, а існуюча система управління відходами є вкрай застарілою, що не відповідає положенням концепції екологізації виробництва та споживання. Це вимагає підвищеної уваги до вирішення проблем у сфері поводження з відходами на мікро-, мезо- та макрорівнях. Особливий акцент потрібно перенести на регіональний рівень, адже процес децентралізації владних повноважень та вимоги щодо розробки регіональних планів поводження з відходами створюють передумови та можливості формування комплексного підходу до вирішення завдань поводження з муніципальними відходами.

Біографії авторів

Жанна Дерій, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

Ольга Дерій, Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірантка

Посилання

Газуда М. В. Природоохоронний аспект ресурсокористування в екологічній мережі та природно-заповідному фонді гірського регіону / М. В. Газуда// Науковий вісник Прикарпатсько го університету. Серія „Економіка”. – 2011. – Вип. 8. – С. 109-112.

Соколюк Г. О. Методологічні особливості концепції сталого розвитку соціально-економічних систем / Г. О. Соколюк // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 2020. – Т. 19, вип. 3 (46). – С. 277-290.

Газуда Л. М. Реалізація спільних проєктів транскордонного співробітництва: монографія / Л. М. Газуда, М. А. Рубіш. – Ужгород: Видавництво ФОП Сабов А. М., 2015. – 276 с.

Газуда Л. М. Активізація транскордонного співробітництва сільських територій у контексті процесів інтеграції [Електронний ресурс] / Л. М. Газуда // Економіка АПК. – 2015. – № 12. – С. 77–87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_12_14.

Трушкіна Н. В. Нормативно-правове регулювання розвитку сфери управління відходами в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Трушкіна, І. М. Кочешкова // Вісник економічної науки України. – 2017. – Вип. 2. – С. 97–102. – Режим доступу: http://www.venu-journal.org/download/2017/2(33)/pdf/20-Trushkina.pdf.

Дерій Ж. Імплементація сталого розвитку як ключовий принцип галузевого співробітництва Україна – ЄС / Ж. Дерій, Т. Зосименко, Н. Шадура-Никипорець // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 4 (20). – С. 9-18.

Андрейченко А. В. Конкурентоспроможність суб’єктів господарювання безвідходного агровиробництва України: аналіз та перспективи / А. В. Андрейченко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – 2020. – Т. 19, вип. 2(45). – С. 87-98.

Мініна О. Дослідження регіональної специфіки процесів утворення і поводження з промисловими відходами / О. Мініна, Н. Шадура-Никипорець // Галицький економічний вісник. – 2020. – Т. 64, № 3. – С. 32-43.

Мініна О. В. Дослідження поточного стану системи управління відходами упаковки в Чернігівській області / О. В. Мініна, Н. Т. Шадура-Никипорець, О. Ю. Дерій // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2020. – № 4(24). – С. 57-63.

Шадура-Никипорець Н. Т., Мініна О. В. Управління відходами сільського господарства в Чернігівській області: дослідження поточного стану // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2020. – № 1(21). – С. 115-123.

Сафранов Т. А. Класифікація твердих муніципальних відходів – передумова формування ефективної системи поводження з їх потоками / Т. А. Сафранов, О. Р. Губанова, В. Ю. Приходько // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2014. – № 18. – С. 30-36.

Комплексна система управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами / В. М. Бабаєв, В. В. Панов, Я. М. Хайло, М. П. Горох // Комунальне господарство міст. – 2017. – Вип. 139. – С. 2-9.

Орфанова М. М. Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами в місті Івано-Франківськ / М. М. Орфанова, О. І. Іваник // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2016. – № 3-4 (26). – С. 126-131.

Білоскурський Р. Р. Зарубіжний досвід та національні особливості забезпечення інноваційного еколого-економічного розвитку / Р. Р. Білоскурський // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. – Вип. 24, ч. 1. – С. 175-179.

Угода про асоціацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu.

Директива Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року про відходи та скасування деяких Директив [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mepr.gov.ua/files/docs/2008%2098%20%D0%84%D0%A1.pdf.

Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.04.2019 № 142. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0142737-19#Text.

Благоустрій територій [Електронний ресурс] / Міністерство розвитку громад та територій України. – Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory.

Регіональний план управління відходами / Ж. В. Дерій, Н. Т. Шадура-Никипорець, О. В. Мініна та ін. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – 203 с.

Дерій Ж. Впровадження концепції циркулярної економіки: проблеми та перспективи / Ж. Дерій, Н. Бутенко, Т. Зосименко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2021. – № 1 (25). – С. 54-62.

Дерій Ж. В. Імплементація положень Угоди про асоціацію в українські екологічні практики / Ж. В. Дерій // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. – C. 222-223.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ