ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ірина Кичко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1110-4177
  • Марина Панченко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-19-28

Ключові слова:

інвестиції; інновації; інноваційно-інвестиційний потенціал; структурні зміни національної економіки; ресурси

Анотація

У статті виявлено сучасні проблеми в інноваційній та інвестиційній сфері в Україні. Розглянуто економічний зміст інноваційно-інвестиційного потенціалу як економічної категорії. Досліджено різноманіття наукових поглядів та запропоновано власне визначення інноваційно-інвестиційного потенціалу. Аргументовано, що в умовах інтеграції України до європейського співтовариства пріоритетним завданням є диверсифікація джерел надходження інвестицій для підвищення конкурентоспроможності національної економіки шляхом масштабного впровадження у виробництво новітніх технологій та інновацій. Запропоновано й обґрунтовано напрями реалізації інноваційно-інвестиційного потенціалу України.

Біографії авторів

Ірина Кичко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці

Марина Панченко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірантка

Посилання

Білоусова О. С. Інвестиційний потенціал економіки України та ЄС [Електронний ресурс] / О. С. Білоусова // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2017. – № 1-2. – С. 60-67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2017_1-2_10.

Вдовічев А. А. Теоретико-методологічні та методичні основи оцінки інвестиційних параметрів регіонального розвитку / А. А. Вдовічев – Л. : Ін-т регіон. досліджень, 2005. – 285 с.

Гонта О. І. Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки : монографія / О. І. Гонта, М. В. Дубина, Д. С. Пілевич. – Чернігів, 2013. – 184 с.

Гитман Л. Основы инвестирования : [пер. с англ.] / Л. Гитман, М. Джонк. – М. : Дело, 1999. – 1008 с.

Дем’янчук М. А. Удосконалення понятійного апарату визначення терміну «інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства» / М. А. Дем’янчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 20(1). – С. 296-301.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html.

Дерій Ж. В. Вплив механізмів державного регулювання на процеси функціонування людського потенціалу / Ж. В. Дерій, С. А. Скиба // Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 1 (15). С. 18-30.

Дубина М. В. Проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток національної економіки / М. В. Дубина, Д. С. Пілевич // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2014. – № 1 (26). – С. 94–101.

Забаштанський М. М. Фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності промислових підприємств в контексті переходу національного господарства на модель сталого розвитку / М. М. Забаштанський, С. В. Захарин, А. В. Роговий // Збірник наукових праць «Економічний вісник університету». – 2020. – Випуск 45. – С. 184-195.

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег : [монография] / Дж. Кейнс ; [пер. с англ.]. – М. : Геліос, 2002. – 960 с.

Кичко І. І. Перспективи реалізації моделі венчурного інвестування в Україні / І. І. Кичко // Проблеми і перспективи економіки і управління. – 2016. – № 3(7). – С. 171-177.

Кичко І. І. Стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційного розвитку в Україні / І. І. Кичко, В. Ф. Савченко // Здобутки і проблеми євроінтеграційних зрушень в Україні на сучасному етапі: монографія / за заг. ред. В. Ф. Савченка, Л. М. Мекшун. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. С. 8-29.

Кичко І. І. Перспективи використання інвестиційної політики держави як інструменту структурної перебудови економіки / І. І. Кичко, А. В. Холодницька // Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. – 2017. – № 192. – С. 18-24.

Ковалев П. П. Структурные формы инновационного потенциала в промышленном развитии инноваций / П. П. Ковалев // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – № 3А. – С. 50-64.

Кумакова С.В. Методология интегральных оценок инновационной деяльности и инновационных потенциалов регионов [Електронний ресурс] / С. В. Кумакова. – Режим доступу: http://innclub.info/wp-content/uploads/2011/02/kumakova_6_konk_reg_0.doc.

Лицур І.М., Лимич Ю.В. Чинники формування інноваційно-інвестиційної політики сталого розвитку / Лицур І.М., Лимич Ю.В. // Ефективна економіка. – 2013. – № 9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_9_6.

Мешко Н. П. Інвестиційно-інноваційний потенціал регіону: критерії оцінки та проблеми формування / Н. П. Мешко // Економічний простір : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – №10. – С. 78-88.

Мушеник І. М. Проблеми інноваційного розвитку агропромислового комплексу України / І. М. Мушеник // Інноваційна економіка. – 2018. – № 3-4. – С. 23-28.

Погоріла І. І. Характеристика інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових підприємств Чернівецької області / І. І. Погоріла, Н. О. Ковальчук // Ефективна економіка. – 2013. – № 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_4_69.

Фишер С. Экономика : [пер. с англ.] / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. – М. : ДЕЛО Лтд, 1995. – 864 с.

Хаустова К. М. Теоретичні засади оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства у контексті стратегічного підходу / К. М. Хаустова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4. – С. 299-304.

Холодницька А. В. Інноваційний розвиток соціальної та гуманітарної інфраструктури сільських територій Чернігівської області / А. В. Холодницька // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 3(3). – C. 47-51.

Хоменко І. О. Особливості надходження прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економіку України / І. О. Хоменко, Л. М. Волинець, А. О. Шамкало // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2021. – № 1 (25). – С. 15-26.

Хоменко І. О. Інноваційно-логістичні та митні аспекти управління ланцюгами постачань швидкопсувної продукції / І. О. Хоменко, І. В. Садчикова, І. А. Костюченко // Сучасні питання економіки і права : зб. наук. праць. – 2020. – Вип. 1(11). – С. 69-78.

Шарп У. Инвестиции : [пер. с англ.] / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. – М. : Инфра-

М, 1999. 1035 с.

Global innovation index 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/.

Schulz T. Capital Formation bi Edukathion / T. Schulz // Journal of Politikal Economу. – 1960. – Р. 25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ