ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ДЕТЕРМІНАНТ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-37-45

Ключові слова:

економічна безпека; корупція; антикорупційні моделі; державне управління; корупційна діяльність; детермінанти

Анотація

У статті розглянуто джерела корупції, її вплив на економічне зростання та економічну безпеку країни. Актуальність цього дослідження полягає у вивченні корупції як чинника, який несе загрозу економічній системі країни в сучасних умовах її функціонування. У зв’язку з цим виникає необхідність розробки та застосування новітніх підходів до забезпечення антикорупційної безпеки. З цією метою було розглянуто провідні антикорупційні моделі та проаналізовано досвід країн світу щодо протидії корупції, який ґрунтується на особливостях систем їх державного управління. На основі аналізу міжнародного досвіду реалізації антикорупційної політики виявлено, що існують як особливості цього процесу в кожній країні, так і певні спільні риси. Виокремлено та охарактеризовано детермінанти функціонування антикорупційних моделей у розрізі провідних країн з метою їх вивчення та імплементації в українські реалії задля підвищення рівня економічної безпеки нашої країни, з урахуванням вітчизняних особливостей.

Біографія автора

Галина Самійленко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та державної служби

Посилання

Самійленко Г. М. Теоретичні засади дослідження сутності корупції, її проявів та наслідків в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Г. М. Самійленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № 4, т. 3. – С. 230-235. – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/11/vknu-es-2019-n4-t3-272.pdf.

Treisman D. The causes of corruption: A cross-national study / D. Treisman // Journal of Public Economics. – 2000. – Vol. 76, No. 3. – Pр. 399–457.

Гріненко А. Ю. Корупція – основна загроза економічної безпеки України при вступі до Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. Ю. Гріненко // Інтелект ХХІ. – 2018. – № 1. – С. 49-53. – Режим доступу: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_1/10.pdf.

Губарєва І. О. Протидія корупції в системі забезпечення економічної безпеки України [Електронний ресурс] / І. О. Губарєва, В. О. Доровський // Проблеми економіки. – 2010. – № 1. – С. 14-18. – Режим доступу: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2010-1_0-pages-14_18.pdf.

Богомолов А. В. Некоторые аспекты международного опыта борьбы с коррупцией / А. В. Богомолов, А. Д. Неретина, B. И. Мурар // ScienceTime. – 2014. – № 12. – С. 47-52.

Сайт міжнародної організації Transparency International [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.transparency.оrg.

Підбережник Н. П. Управлінські механізми запобігання та протидії корупції в країнах ЄС: досвід Польщі / Н. П. Підбережник // Ефективність державного управління. – 2013. – Вип. 36. – С. 158-165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_36_23.

Мельник М. І. Німеччина на шляху боротьби з корупцією / М. І. Мельник // Право України. – 1997. – № 11. – С. 111–115.

Міжнародний досвід щодо запобігання та протидії корупції. Антикорупційний портал «Stepup.press» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stepup.press/antikorculture/item/412-mijnarodnij-dosvid-shodozapobigannja-ta-protidiji-korypcii.

Рубинский Ю. Франция: коррупция и борьба с ней [Электронный ресурс] / Ю. Рубинский. – Режим доступа: www.ieraslibrary.ru/documenti/soveurope/ 2010/rubinskii.doc.

Чубенко І. Зарубіжний досвід боротьби з корупцією в органах виконавчої влади [Електронний ресурс] / І. Чубенко. – Режим доступу: http://www.dgpn.lviv.ua/indexphp?option=com_content&task=view&id=363&It.

Моисеев В. Европейский опыт борьбы с коррупцией / В. Моисеев // Человек и труд. – 2011. – № 11.

Reported Corruption in Sweden Structure, risk factors and countermeasures. 2013 [Electronic resourse]. – Access mode: https://www.bra.se/download/18.12caa4f91440b31239f1fed/1395400931424/2013_22_Reported_Corruption_in_Sweden.pdf /

Шкуропат О. Міжнародний досвід антикорупційної політики / О. Шкуропат // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». – 2014. – Вип. 1. – С. 356–369. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_1_46.

Новіков О. Світовий досвід функціонування спеціалізованих антикорупційних органів / О. Новіков // Ефективність державного управління. – 2015. – № 43. – С. 52–57.

Дем’янчук Ю. Актуальні проблеми протидії корупції з урахуванням зарубіжного досвіду / Ю. Дем’янчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – № 17. – С. 112–115.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ