УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-46-53

Ключові слова:

інформаційні технології; цифровізація; цифрова трансформація; організаційні зміни; опір персоналу; навчання

Анотація

В умовах істотного впливу та проникнення інформаційно-комунікаційних технологій у різні сфери діяльності набувають особливого значення питання забезпечення ефективності та оцінки соціально-економічних наслідків процесів цифровізації як на рівні глобальних ринків та країн, так і на рівні окремих підприємств. У роботі досліджено сутність основних понять у сфері цифровізації економіки, проведено аналіз особливостей процесу впровадження інформаційних технологій та його взаємозв’язок із організаційними змінами, узагальнено матеріал наукових праць вітчизняних та закор донних авторів щодо аналізу форм, факторів, проявів та наслідків складного соціально-економічного явища опору змінам, обґрунтовано необхідність і значущість навчання для управління опором у процесі цифровізації.

Біографії авторів

Інга Сивицька, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної та управлінської аналітики

Анжеліка Синиченко, Донецький національний університет імені Василя Стуса

старший викладач кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою: доповідь / Український інститут майбутнього [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://strategy.uifuture.org/kraina-zrozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.

The Future of Jobs Report 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/executive-summary.

Growth & Innovation. Офіційний сайт McKinsey & Company [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/how-wehelp-clients/growth-and-innovation.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13.

Акименко О. Концептуальні підходи до виявлення специфічних ознак нової індустріалізації промисловості / О. Акименко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2020. – № 3(23). – С. 7-16.

Піщуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти: доповідь [Електронний ресурс] / Центр Разумкова. Київ, жовтень 2020. – Режим доступу: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf.

Ремньова Л. Концептуальні засади навчання персоналу в умовах діджитал-трансформації бізнесу / Л. Ремньова, Т. Забаштанська // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2021. – № 1(25). – С. 45-53.

Digitization, digitalization and digital transformation: the differences. I-scoop [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformationdisruption.

What is digital business transformation? The essential guide to DX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.i-scoop.eu/digital-transformation.

Сивицкая И. Г. Управление организационными нововведениями в системе инновационного менеджмента предприятия : дис… канд. экон. наук: 08.02.02 / Донецький національний ун-т. – Донецк, 2004. 184 с.

Пріб К. А. Природа та механізми опору змінам в організації [Електронний ресурс] / К. А. Пріб // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. – № 3. – С. 34–39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2014_3_10.

Приймак Н. С. Класифікація опору змінам та його оцінювання в рамках системи управління змінами підприємства [Електронний ресурс] / Н. С. Приймак // Ефективна економіка. – 2019. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7150.

Карамушка Л. М. Психологічні особливості опору змінам персоналом вищої школи [Електронний ресурс] / Л. М. Карамушка, О. С. Толков // Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2015. – № 2. – С. 35-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2015_2_7.

Сивицька І. Г. Формування інформаційно-аналітичної компетенції в умовах цифровізації економіки / І. Г. Сивицька // Освіта та наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., м. Дніпро, 26-27 березня 2021 р. – Дніпро, 2021. – Ч. І. – С. 22-24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ