ГЕНЕЗИС НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО СУТНОСТІ РИНКУ ПРАЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-72-83

Ключові слова:

праця; ринок праці; робоча сила; зайнятість; заробітна плата; генезис

Анотація

Стаття присвячена дослідженню історичного процесу трансформації змістовного наповнення категорії «ринок праці». Оскільки економічні категорії мають історичний характер, тобто їхня сутність та трактування визначаються суспільно-історичними умовами певного етапу розвитку людства, то важливо розуміти, який зміст вбачали в ринку праці представники провідних економічних шкіл. Важливо розкривати цей зміст через призму домінуючих соціально-економічних уявлень періоду та в контексті базових концепцій відповідних економічних шкіл та напрямів. Дослідження генезису наукової думки щодо сутності ринку праці дозволяє сформувати комплексне багатовимірне розуміння цього поняття і його особливостей у сучасному мінливому світі.

Біографії авторів

Оксана Мініна, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Наталія Шадура-Никипорець, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / М. Блауг. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 670 с.

Борюшкіна О. В. Визначення поняття «ринок праці» в економічній та соціологічній науках / О. В. Борюшкіна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: збірник наукових праць. – 2005. – C. 206-210.

Дерій Ж. В. Формування ринку праці на основі розвитку людського потенціалу / Ж. В. Дерій, С. А. Скиба // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 2(2). – С. 9-17.

Історія економічних учень : підручник / В. Д. Базилевич, П. М. Леоненко, Н. І. Гражевська, Т. В. Гайдай. – Київ: Знання, 2005. – 567 с.

Корнійчук Л. Я. Історія економічних учень : підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник. – К. : КНЕУ, 1999. – 564 с.

Караченцева К. О. Генезіс категорій “ринок праці” та “ринок робочої сили” / К. О. Караченцева // Коммунальное хозяйство городов. – 2010. – № 92. – С. 273-280.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – М. : Neoclassic, 2021. – 448 с.

Легкий В. І. Теоретичні основи і досвід антикризового регулювання ринку праці та зайнятості населення / В. І. Легкий // Інноваційна економіка. – 2013. – № 3(41). – С. 199-202.

Мариненко Н. Ю. Історія народного господарства та економічної думки України/ Н. Ю. Мариненко, Г. В. Ціх. – К. : КНЕУ, 2009. – 300 c.

Маркс К. Сочинения / Маркс К., Енгельс Ф. – М. : Соцэкгиз, 1960. – Т. 23. – 671 с.

Мочерний С. В. Економічна енциклопедія: у трьох томах / С. В. Мочерний. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. – Т. 1. – 864 с.

Петюх В. М. Ринок праці : навч. посіб. / В. М. Петюх. – К. : КНЕУ, 1999. – 288 с.

Попов С. В. Зайнятість та ринок праці в умовах ринкової економіки : монографія / С. В. Попов. – Сімферополь : КЮІ ОДУВС, 2008. – 328 с.

Румянцев А. М. Политическая экономия / А. М. Румянцев, Г. А. Козлов, М. И. Волков. – М. : Политиздат, 1983. – 592 с.

Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии / Сэй Ж.-Б. – М. : Дело, 2000. – 312 с.

Титар О. О. Ринок праці / О. О. Титар. – Х. : ХНАДУ, 2008. – 90 с.

Трудовий потенціал, зайнятість і ринок праці (теорія і практика) / М. І. Долішній, С. М. Злупко, Т. С. Злупко, Т. Б. Токарський. – Львів : ІРД НАНУ, 1997. – 342 с.

Туленков В. М. Ринок праці в інституціональному вимірі / В. М. Туленков // Ринок праці та зайнятість населення. – 2011. – № 4(29). – С. 16-20.

Тумакова С. В. Социально-экономические проблемы рынка рабочей силы : теория, практика : монография / С. В. Тумакова. – Д. : КИНИ ИЭП НАН Украины, 2005. – 436 с.

Шумпетер Й. История экономического анализа / Й. Шумпетер. – СПб. : Экономическая школа, 2004. – 554 с.

Яремчук О. Еволюція поглядів на ринок праці у світовій економічній науці / О. Яремчук // Економічний аналіз. – 2011. – № 9. – С. 406-409.

Ricardo D. On the principles of political economy and taxation / D. Ricardo. – Batoche Books, 2001. – 333 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ