ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧИМИ РЕСУРСАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-84-90

Ключові слова:

регуляторна політика; соціально-економічний розвиток; зовнішня торгівля; продовольча безпека

Анотація

У статті доведено, що підприємства АПК відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки держави, тому практична значущість впливу зовнішньої торгівлі на її стан переходить також у площину соціальної відповідальності та підкреслює важливість ефективної регуляторної політики держави в цьому питанні. Доведено необхідність об’єднання існуючих показників оцінки впливу зовнішньої торгівлі в АПК на забезпеченість продовольчими ресурсами в узагальнюючий показник. Такий підхід дозволить дати узгоджену оцінку щодо ефективності функціонування агропромислового комплексу України, із забезпечення потреб внутрішнього споживання та кінцевого попиту. За результатами проведеного дослідження було запропоновано факторну модель для оцінки забезпеченості потреб економіки продовольчими ресурсами. Цей показник виходив із необхідності, по-перше, задоволення внутрішнього попиту за рахунок власного виробництва, по-друге, забезпечення населення основними групами продуктів харчування в межах рекомендованих обсягів. Окрема увага при побудові вказаної моделі було приділено зовнішньоекономічній діяльності та впливу експорту й імпорту на зазначені індикатори. Науковою новизною даної роботи є побудова факторної моделі для визначення впливу зовнішньої торгівлі в агропромисловому комплексі України на забезпеченість продовольчими ресурсами як внутрішнього споживання, так і кінцевого попиту на основі статистичних балансів споживання, що на відміну від існуючих дозволяє виконувати кількісну оцінку та обґрунтовувати сценарії державної регуляторної діяльності в зовнішній торгівлі.

Біографії авторів

Наталія Островська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва

Антон Чуб, Міжнародний науково-технічний університет академіка Юрія Бугая

доктор юридичних наук, докторант

Посилання

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс] : Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2.

Геєць В. М. Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень угоди про асоціацію між ЄС та Україною: наук. доп. НАН України / В. М. Геєць, Т. О. Осташко, В. О. Точилін; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 98 с.

Ковінько О. Зовнішньоекономічна діяльність аграрних підприємств [Електронний ресурс] / О. Ковінько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2016. – № 5. – С. 40–54. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2016_5_6.

Сегеда С. А. Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України / С. А. Сегеда // Економіка АПК. – 2019. – № 2. – С. 73.

Брояка А. А. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК / А. А. Брояка // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2020. – № 1. – С. 146–159.

Головачова О. С. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продукцією АПК [Електронний ресурс] / О. С. Головачова // Економіка та держава. – 2013. – № 1. – С. 64-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_1_19.

Нелеп В. М. Перспективи експорту продукції сільського господарства і харчової промисловості України / В. М. Нелеп, О. М. Висоцька // Економіка АПК. – 2014. – № 3. – С. 72.

Strategy of Innovative Development as an Element to Activate Innovative Activities of Companies [Electronic resourse] / L. Zavidna, P. Makarenko, G. Chepurda, O. Lyzunova, N. Shmygol // Academy of Strategic Management Journal. – 2019. – Vol. 18, Is. 4. – Access mode:

https://www.abacademies.org/articles/strategyof-innovative-development-as-an-element-to-activateinnovative-activitiesof-companies-8385.htm.

Семів С. Р. Вплив вступу України до Світової організації торгівлі на ринок агропромислової продукції / С. Р. Семів, У. М. Ясніцька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – С. 280-283.

Прокопенко О. М. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України : статистичний збірник / О. М. Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України, 2020. – 60 с.

Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.09.2017 р. № 1073. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17.

Shaping the perception and vision of economic operators from the Romania – Ukraine – Moldova border area on interim financial reporting / C. E. Grigoraș-Ichim, C.G. Cosmulese, D. Savchuk, A. Zhavoronok // Economic Annals-XXI. – 2018. – № 173(9-10). – Pр. 60-67.

Problems of competitive development of industry in Ukraine [Electronic resourse] / Marhasova V., Shmygol N., Galtsova O., Solovyov O., Zhavoronok A. // European Journal of Accounting, Finance & Business. – 2020. – № 14(24). – Access mode: http://www.accountingmanagement.ro/getpdf.php?paperid=24_10.

Methodological approach to economic analysis and control of enterprises under conditions of economic systems transformation / A. Viknianska, D. Kharynovych-Yavorska, M. Sahaidak, A. Zhavoronok, V. Filippov // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2021. – № 4. – Pp. 150-157.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА