ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-110-122

Ключові слова:

мале підприємництво; суб’єкт малого підприємництва; державна підтримка; малий бізнес; економічний та соціальний стимул державної підтримки

Анотація

У статті здійснено ґрунтовний аналіз щодо сутності та критеріїв визначення суб’єктів господарювання згідно із законодавством України. Наведено трактування поняття «мале підприємство» та «малий бізнес» різними
вченими. Розкрито сутність державної підтримки малого бізнесу та наведено аргументи щодо її необхідності в
межах економічного та соціального стимулу. Також розкрито умови деяких програм щодо підтримки розвитку малого підприємництва в Україні на сьогодні.

Біографія автора

Дмитро Пілевич, Університет державної фіскальної служби України

кандидат економічних наук

Посилання

Безус А. М. Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні / А. М. Безус, К. В. Шафранова // Вісник КНУТД. – 2016. – № 3(99). – С. 7-17.

Бізнес у фокусі Європейського Союзу та Фонду розвитку підприємництва: що вдалося зробити? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/projects/msp/2021/08/16/676867/.

Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. – 4-те вид., стер. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2008. – 302 с.

Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. – К. : Знання, 2001. – 277 с.

Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. посіб. / З. С. Варналій. – К. : Знання-Прес, 2002. – 239 с.

Васильєва Л. М. Розвиток малого підприємництва в зарубіжних країнах / Л. М. Васильєва // Держава та регіони. – 2010. – № 2. – С. 55–58.

Васільєва Л. М. Сутність суб’єктів малого підприємництва [Електронний ресурс] / Л. М. Васільєва. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/27_NII_2010/Economics/ 72037.doc.htm.

Гевлич Л. Л. Державна підтримка вітчизняного малого бізнесу: стан та перспективи / Л. Л. Гевлич, І. Г. Гевлич // Економіка і суспільство. – 2017. – № 11. – С. 66-71.

Гобир І.Б. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні в кризових умовах/ І. Б. Гобир, М. І. Мельник// Агросвіт. – 2015. – № 10. – С. 65–69.

Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Грищук А. М. Пріоритети змін в системі розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / А. М. Грищук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2016. – № 4(1). – С. 13- 25.

Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm.

Заклекта-Берестовенко О. С. Поняття малого підприємництва, його функції та загальні риси оподаткування/ О. С. Заклекта-Берестовенко, Я. В. Довга // Економіка та митно-правові відносини. – 2019. – Вип. 13-14. – С. 21-29.

Збарський В. К. Мале підприємництво – ефективна форма господарювання / В. К. Збарський, А. Д. Остапчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2017. – Вип. 1(2). – С. 203-209.

Малий бізнес: стійкість та компенсаторні можливості : монографія / Г. В. Козаченко, А. Е. Воронкова, В. Ю. Медяник, В. В. Назарова. – К. : Лібра, 2003. – 328 с.

Панухник О. Погляд на категорію «малий бізнес» у призмі сучасного бачення та європейських підходів / О. Панухник, Н. Голич // Галицький економічний вісник. – 2019. – Т. 58, № 3. – С. 90-97.

Підтримка малого і середнього бізнесу в Україні [Електронний ресурс] // Урядовий портал Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/pidtrimka-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva.

Попело О. В. Мале підприємництво як джерело економічного розвитку у високорозвинених країнах / О. В. Попело // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2014. – № 3(75). – С. 122-134.

Поповенко Н. С. Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні / Н. С. Поповенко, О. В. Ганенко // Економіка: реалії часу. – 2012. – № 1(2). – С. 126-132.

Портал для підприємців. Банківські продукти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sme.gov.ua/program_type/kredytni-programy-za-pidtrymky-mizhnarodnyh-finansovyhorganizatsiij/.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність [Електронний ресурс] : Закон України від 05 жовтня 2017 року (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/996-14#Text.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 22 березня 2012 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text.

Програма «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bdf.gov.ua/uk/programa-dostupnyi-finansovyi-lizyng-5-7-9.

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bdf.gov.ua/dostupni-krediti-5-7-9_approved_04.05.2020.pdf.

Програма мікрокредитування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bdf.gov.ua/uk/programa-mikrokredituvannya.

Програми підтримки підприємців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=5dee0c19-31f9-4a56-9f86-c05dc322cbb4&tag=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv.

Словарь по экономической теории / под ред. В. П. Теплова. – Новосибирск : РГТЭУ, Новосибирский филиал, 2007. – 136 с.

Стешенко О. О. Державне регулювання розвитку малого бізнесу в сучасних умовах / О. О. Стешенко // Приазовський економічний вісник: Класичний приватний університет. – 2018. – Вип. 3(08). – С. 82–88.

Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-р#n8.

Турецков Т. Є. Державне регулювання малого та середнього підприємництва в умовах європейської інтеграції: регіональний аспект : дис. …канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Донецький держ. ун-т упр. – К., 2020. 299 с.

Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies. 2020 International Bank for Reconstruction and Development [Electronic resource] / The World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC 20433. – Access mode: https://documents1.worldbank.org/curated/en/ 688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-

Economies.pdf.

Western NIS Enterprise Fund [Electronic resource]. – Access mode: https://wnisef.org/uk/impact-investing.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА