СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-123-131

Ключові слова:

сталий розвиток; аграрний сектор; харчова промисловість; продовольча безпека; конкурентоспроможність; стратегія; управління розвитком підприємств

Анотація

У статті проведено аналіз рівня забезпечення продовольчої безпеки в Україні, а також рівня розвитку підприємств аграрного сектора та харчової промисловості через динаміку їх експорту та імпорту. Визначено, що харчова промисловість України не розвивається відповідними аграрному сектору темпами та втрачає свої позиції. Продаж Україною аграрної сировини активно розвиває сектор рослинництва, але призводить до прояву феномену
«ресурсного прокляття». Додаткова переробка аграрних продуктів у межах країни могла б сприяти збільшенню
доданої вартості та зростанню рівня достатку в країні. Аграрний сектор та харчова промисловість при достатньому рівні співпраці спроможні забезпечити реалізацію перших трьох цілей сталого розвитку, але найбільші виклики стоять перед підприємствами харчової промисловості, що потребує від них прояву ініціативи та спроможності розвиватися в руслі глобальних тенденцій.

Біографії авторів

Світлана Повна, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та державної служби

Юлія Шабардіна, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та державної служби

Посилання

В Україні скорочується поголів’я більшості видів сільгосптварин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857755-v-ukraini-skorocuetsa-pogolivabilsosti-vidiv-silgosptvarin.html.

Глобальні цілі сталого розвитку 2015-2030 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html.

Гудзь Ю. Ф. Теоретичні аспекти формування стратегії зростання економічного потенціалу підприємств харчової промисловості / Ю. Ф. Гудзь // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 113-115.

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану продовольчої безпеки в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agro.me.gov.ua/storage/app/sites/1/stanAPK_pdf_zvity/%D0%90%D0%9F%D0%9A%202020/%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D1%80%D1%96%D0%BA_1.pdf.

Іртищева І. О. Стратегічні орієнтири розвитку харчової промисловості України в умовах глобалізації / І. О. Іртищева, О. Є. Гросицька // Агросвіт. – 2012. – № 12. – С. 32-34.

Крисанов Д. Ф. Стратегії нарощування інноваційного потенціалу підприємствами харчової промисловості / Д. Ф. Крисанов, Л. Д. Водянка // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 1. – С. 89-104.

Манзій О. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості: стратегія, технології та інноваційні інструменти / О. П. Манзій // Бізнес-навігатор. – 2014. – № 2 (34). – С. 187-192.

Михайленко Г. А. Аспекти стратегії розвитку галузей харчової промисловості України / Г. А. Михайленко // Scientific Works of NUFT. – 2016. – Vol. 22, Issue 1. – С. 27-32.

Момот В. Е. Інструментарій оптимального стратегічного вибору підприємства харчової промисловості / В. Е. Момот, Т. А. Кокодей // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – № 3 (50), ч. 2. – С. 51-63.

Повна С. В. Аналіз стану інвестування в Україні як засобу розвитку підприємств та структурних перетворень в економіці / С. В. Повна // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2020. – № 2 (22). – С. 63-71.

Повна С. Вплив рівня забезпеченості ресурсами країни на особливості її інноваційного розвитку / С. Повна // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2021. – № 1 (25). – С. 33-44.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text.

Славінський В. Експорт перетворив вітчизняний АПК на високотехнологічне індустріальне виробництво («Агропрофі») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nibulon.com/news/novini-kompanii/volodimir-slavinskii-eksport-peretvorivvitchiznyanii-apk-na-visokotexnologichne-industrialne-virobnictvo-agroprofi-8826.html.

Статистичний щорічник України за 2015 рік / за ред. І. М. Жук. – К. : Державна служба статистики України, 2016. 575 с.

Статистичний щорічник України за 2019 рік / за ред. І. Є. Вернера. – К. : Державна служба статистики України, 2020. – 465 с.

Ульянченко А. В. Продовольча безпека – основа національної безпеки держави / А. В. Ульянченко, Н. В. Прозорова. Международный конгресс «Мир», (2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://congressworld.com.u/blog_article.php?id=5.

Цілі сталого розвитку та Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina.

Шмаглій О. Б. До питання стратегії розвитку харчової промисловості / О. Б. Шмаглій // Економіка АПК. – 2015. – № 10. – С. 16-21.

Food Safety. Baker Tilly Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: https://bakertilly.ua/news/id44424.

Global Food Security Index [Electronic resource]. – Access mode:https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА