СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ РИСИ НЕЗАБЕЗПЕЧЕНОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

Автор(и)

  • Максим Дубина Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5305-7815
  • Андрій Кравченко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-165-175

Ключові слова:

споживчий кредит; незабезпечений споживчий кредит; кредитування; забезпечення; кредитор; позичальник

Анотація

У статті досліджено сутність та основні риси незабезпеченого споживчого кредитування. Для цього було проаналізовано зміст категорії «споживчий кредит», виокремлено наукові підходи до розгляду її сутності. Також на основі аналізу окремих видів споживчих кредитів визначено місце незабезпеченого кредитування в системі таких видів, що дозволило конкретизувати особливості та відмінності цього виду кредитування від інших. Розгляд наявних концепцій розуміння природи незабезпеченого споживчого кредитування дозволило запропонувати авторський підхід до трактування цієї дефініції. Це дало можливість виокремити та обґрунтувати основні характерні риси цього виду кредитування.

Біографії авторів

Максим Дубина, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Андрій Кравченко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Актуальні питання цінової політики банку на ринку роздрібних банківських послуг : колективна монографія / М. Г. Марич, М. П. Федишин, А. В. Жаворонок, Н. О. Ковальчук. – Чернівці, 2019. – 131 с.

Алескерова Ю. В. Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні / Ю. В. Алескерова, А. Д. Дзюбенко // Причорноморські економічні студії. – 2018. – № 27-2. – С. 87-92.

Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. – К. : Центр наук. дослідж. Нац. банку України: Знання, 2011. – 504 с.

Банківська справа : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський [та ін.] ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 318 с.

Банківські операції : підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна [та ін.] ; за ред. Д. М. Мороза. – К. : КНЕУ, 2000. – 384 с.

Блэк Дж. Экономика: толковый словарь: англо-русский. – М. : Весь Мир, 2000. – 840 с.

Бондар О. П. Кредитування населення на споживчі потреби : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси, кредит» / О. П. Бондарь. – К., 2007. – 19 с.

Гроші та кредит : [підручник] / [Савлук, А. М. Мороз, І.М. Лазепко та ін.] ; за ред. М. І. Савлука. – [6-те вид.]. – К. : КНЕУ, 2011. – 589 с.

Дубина М. В. Наукові підходи до систематизації та класифікації кредитів [Електронний ресурс] / М. В. Дубина // Фінансові дослідження. – 2017. – № 1 (2). – Режим доступу: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/58.pdf.

Дубина М. В. Роль кредитної системи у забезпеченні фінансової безпеки держави / М. В. Дубина // Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 39-59.

Економічна теорія : курс лекцій / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича ; відп. ред. І. Ф. Комарницький. – Чернівці : Рута, 2006. – 334 с.

Енциклопедія банківської справи України / [редкол.: В. С. Стельмах та ін.]. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.

История потребительского кредитования [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.changes.biz/istoriya-potrebitelskogo-kreditovaniya.html.

Кредитування: теорія і практика : навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 215 с.

Кудряшов С. В. Споживчий банківський кредит в Україні: ресурсне забезпечення та ефективність : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08. «Гроші, фінанси, кредит» / С. В. Кудряшов. – Ірпінь, 2007. – 19 с.

Лаврушин О. И. Деньги, кредит и банки : учебник / И. О. Лаврушин. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 448 с.

Мочерний С. В. Банківська система України / С. В. Мочерний, Л. С. Тришак. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 304 с.

Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text.

Про захист прав споживачів [Електронний ресурс] : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text.

Про кредитування [Електронний ресурс] : Положення Національного банку України від 28.09.1995 р. № 246. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0246500-95#Text.

Про споживче кредитування [Електронний ресурс] : Закон України від 15.11.2016 р. № 1734-VIII. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text.

Стечишин Т. Б. Банківська справа: навчальний посібник / Т. Б. Стечишин, О. Л. Малахова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 404 с.

Сусіденко В. Т. Стратегія управління кредитною діяльністю комерційного банку / В. Т. Сусіденко. – К. : КДТУ, 1998. – 345 с.

Туган-Барановський М. І. Основи політичної економії /автор пер. і вступ. статті С. М. Злупко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 628 с.

Шишкіна О. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Видавець Брагинець О.В., 2016. – 692 с.

Яковенко Н. В. Актуальні аспекти теорії та практики кредитування населення в умовах ринкової економіки / Н. В. Яковенко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – № 2. – С. 313-323.

Are Unsecured Loans a Good Idea? [Electronic recourse]. – Access mode: https://www.experian.com/blogs/ask-experian/are-unsecured-loans-a-good-idea.

Consumer Credit Law & Practice in the U.S. [Electronic recourse]. – Access mode: https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/training-materials/law_practice.pdf.

Karen L. Higgins Financial Whirlpools. A Systems Story of the Great Global Recession. – Oxford, 2013. – 400 p.

Unsecured Loans: What They Are and How They Work [Electronic recourse]. – Access mode: https://www.nerdwallet.com/article/loans/personal-loans/unsecured-personal-loans-no-collateral.

Unsecured vs. Secured Personal Loans [Electronic recourse]. – Access mode: https://localfirstbank.com/article/what-is-an-unsecured-personal-loan/.

What are consumer loans? [Electronic recourse]. – Access mode: https://www.fma.gv.at/en/loans/consumer-loans/.

What Is Consumer Credit? [Electronic recourse]. – Access mode: https://www.investopedia.com/terms/c/consumercredit.asp.

What is consumer lending? [Electronic recourse]. – Access mode: https://www.bbva.com/en/what-is-consumer-lending/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ