НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ ЯК ПРОФЕСІЙНІ УЧАСНИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-190-199

Ключові слова:

недержавні пенсійні фонди; інвестиційний ринок; система недержавного пенсійного забезпе- чення; фінансові інструменти; інвестиційний портфель

Анотація

У статті визначено особливості системи недержавного пенсійного забезпечення України. Проаналізовано основні показники провадження інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів. Визначено основні функції
системи недержавного пенсійного забезпечення, зокрема соціальну, інвестиційну та мобілізуючу. Проведено аналіз
динаміки прибутку від інвестиційної діяльності. Аналіз структури інвестиційного портфеля показав, що пенсійні
фонди у своїй діяльності дотримуються поміркованої інвестиційної стратегії. Визначено основні чинники, що негативно впливають на функціонування недержавних пенсійних фондів на інвестиційному ринку України. Запропоновано напрями активізації інвестиційної діяльності національних пенсійних фондів.

Біографії авторів

Юлія Коваленко, Державний податковий університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових ринків та технологій

Марина Лещенко, Державний податковий університет

здобувач вищої освіти

Посилання

Аналітичні дані щодо ринку накопичувального пенсійного забезпечення [Електронний ресурс] / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/#tab-5.

Владика Ю. П. Напрями розвитку недержавного пенсійного забезпечення / Ю. П. Владика // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 19. – С. 382–386.

Інвестування: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Пересада А. А., О. О. Смірнова, С. В. Онікієнко, О. О. Ляхова. – К. : КНЕУ, 2001. – 251 с.

Квартальні та річні огляди ринку [Електронний ресурс] / Українська асоціація інвестиційного бізнесу : вебсайт. – Режим доступу: https://www.uaib.com.ua/analituaib/publ-ici-quart.

Коваленко Ю. М. Інвестиційна політика недержавних пенсійних фондів / Ю. М. Коваленко // Фінанси України. – 2004. – Вип. 8. – С. 91–96.

Коваленко Ю. М. Управління фінансовими активами : навч. посіб. у 2 ч. / Ю. М. Коваленко. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 498 с.

Коваленко Ю. М., Коваленко І. І. Еволюційні тренди в системі інвестиційних і пенсійних фондів України / Ю. М. Коваленко // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. – 2020. – Вип. 4. – С. 53–62.

Пенсійні фонди у світі [Електронний ресурс] / Національний банк України: вебсайт. – Режим доступу: https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/baza_znan/pensiini_fondy_u_sviti.html.

Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення у 2018 році [Електронний ресурс] / Українська соціальна медіа-група. – Режим доступу: https://usmg.com.ua/pidsumky-rozvytku-systemy-nederzhavn.

Приймак І. Роль недержавних пенсійних фондів у формуванні пенсійних заощаджень громадян України / І. Приймак, В. Мацькова // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 55-2. – С. 80–86.

Про недержавне пенсійне забезпечення [Електронний ресурс] : Закон України від 09.07.2003 р. № 1057-IV. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text.

Ріппа М. Б. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні / М. Б. Ріппа, Н. В. Шамун // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2018. – Вип. 2. – С. 319–337.

Свиридовська А. О. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів України / А. О. Свиридовська // Наукові праці НДФІ. – 2016. – Вип. 4 (77). – С. 148–157.

Федина В. В. Управління активами недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / В. В. Федина // Економiка та держава. – 2019. – Вип. 5. – С. 118–123.

Штепенко К. Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні / К. Штепенко, А. Деркач // Молодий вчений. – 2016. – Вип. 12.1 (40). – С. 1006–1010.

Pension funds: total investments 2020 [Electronic resource] / Eurostat. – Access mode: https://ec.europa.eu/eurostat/web/pensions/overview.

Pension Markets in Focus [Electronic resource] / OECD. – Access mode: https://www.oecd.org/pensions/private-pensions/pensionmarketsinfocus.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ